Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana
Odgovorna uradna oseba Prof. dr. Damir Karpljuk, dekan
Pristojna oseba za posredovanje informacij Prof. dr. Damir Karpljuk, dekan, tel: 01-520-77-02,
e-pošta: 
Datum prve objave kataloga 20. 02. 2007
Datum zadnje spremembe 25. 11. 2007
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.fsp.uni-lj.si/o_fakulteti/podatki_o_fsp/katalog_informacij_javnega_znacaja/


 Vodstvo

Dekan:
prof. dr. Damir Karpljuk, prof. šp. vzg.

Elektronski naslov: damir.karpljuk@fsp.uni-lj.si
Telefon: 01-520-77-02


Prodekan za pedagoško dejavnost:
izr. prof. dr. Vedran Hadžić, dr. med.

Elektronski naslov: vedran.hadzic@fsp.uni-lj.si
Telefon: 01-520-77-01


Prodekanja za znanstveno in raziskovalno dejavnost:
prof. dr. Maja Pajek, prof. šp. vzg.

Elektronski naslov: maja.pajek@fsp.uni-lj.si
Telefon: 01-520-78-39


Predstojnik Inštituta za šport:
doc. dr. Boro Štrumbelj, prof. šp. vzg.

Elektronski naslov: boro.strumbelj@fsp.uni-lj.si
Telefon: 01-520-77-98


Tajnik:
Maša Janeš, univ. dipl. prav.

Elektronski naslov: masa.janes@fsp.uni-lj.si
Telefon: 01-520-77-32Seznam vseh notranjih organizacijskih enot


Seznam vseh zapsolenih na fakulteti za šport

www.fsp.uni-lj.si/o_fakulteti/seznam_zaposlenih/


Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:

Statut Univerze v Ljubljani
Pravila o organizaciji in delovanju Fakultete za šport
Pravilnik o priznanjih študentom Fakultete za šport
Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani - dostopen samo na intranetu UL
 

Državni predpisi:  

 • Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o visokem šolstvu
 • Odlok o preoblikovanju UL
 • Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih - prvi del
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Kolektivna pogodba za negospodarstvo
 • Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije 

Predpisi EU:

Izobraževanje

 • Sklep, št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja


Program "Socrates"

 • Sklep, št. 3/2001 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o določitvi finančnega prispevka Slovenije za sodelovanje v programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006

Šesti okvirni program

 • Memorandum o soglasju med Evropskimi skupnostmi in Republiko Slovenijo o pridružitvi Slovenije šestemu okvirnemu programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju

Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Trenutno ni aktualnega vpisa.


Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Strategija Univerze v Ljubljani 2012-2020


Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopek za vpis v 2., 3. in 4. letnik študija
Postopki pri odločanju o prošnjah študentov
Postopki pri odločanju o pritožbah študentov v študijskih zadevah
Nostrifikacijski postopki - priznavanje v tujini pridobljenih diplom
Habilitacijski postopki z matičnih področij Fakultete za šport


Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov
Evidenca osebnih kartonov študentov 
Evidenca zapisnikov o izpitih
Evidenca o diplomantih
Evidenca o nostrifikacijah tujih diplom
Evidenca o priznavanju izobrazbe 
Evidenca uporabnikov knjižnice
Evidenca o zaposlenih delavcih
Evidenca o raziskovalcih
Evidenca o poškodbah pri delu
Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honoraji)


Vzajemna bibliografska-kataložna baza podatkov COBISS:

Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI je rezultat online vzajemne katalogizacije in vsebuje več kot 2,4 milijona (januar 2004) bibliografskih zapisov o knjižnem in neknjižnem gradivu (monografske publikacije, serijske publikacije, članki). Zagotavlja možnost multimedijske predstavitve, za potrebe vodenja bibliografij slovenskih avtorjev pa vključuje tudi zapise izvedenih del. Vsebuje tudi informacije o tem, v katerih knjižnicah v Sloveniji se posamezno gradivo nahaja, kar ji daje tudi funkcijo vzajemnega kataloga. Baza podatkov COBIB.SI je za sistem COBISS.SI temeljnega pomena, saj opravlja osrednjo funkcijo v procesu vzajemne katalogizacije in pri iskanju bibliografskih informacij ter informacij o lokaciji in dostopnosti publikacij.
V sistemu COBISS.SI lahko izbiramo med naslednjimi bazami podatkov:

 • vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI
 • podatki o slovenskih knjižnicah - COLIB.SI
 • faktor vpliva - iz baz podatkov Journal Citation Reports
 • kazala tujih znanstvenih in strokovnih revij - SwetScan
 • druge baze podatkov, vključene v COBISS.SI
 • baze podatkov OCLC - servis FirstSearch
 • druge baze podatkov, dostopne prek interneta
 • druge specializirane baze podatkov
 • Informacijski sistem INFOrmacijskih Resursov v Sloveniji - INFORS

Uradni list

NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica

Mrežnik – kažipot po informacijskih virih je izhodišče za iskanje znanstvene in strokovne literature ter drugih informacij. Pomaga vam pri izbiri ustreznega informacijskega vira, kjer potem poiščete informacije: besedila člankov, bibliografske zapise o člankih, knjigah, disertacijah..., elektronske knjige, statistične podatke, zvočne posnetke, kontaktne podatke itn. itn.

CTK – Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

 • Elektronske knjige CTK
 • Podatkovne in druge zbirke dostopne preko omrežja
 • Slovarji, dostopni na omrežju

UNIVERZA V LJUBLJANI - spletni informacijski viri

Elektronske revije
Elektronski slovarji
Elektronske knjige
Enciklopedije
Podatkovne zbirke
Prednatisi in odprti arhivi
Druge povezave
Odprti arhivi tujih univerz

Portal e-revij Univerze v Ljubljani
Trenutno lahko dostopate do 2886 revij s celotnimi besedili iz paketov ScienceDirect, SpringerLink (bivši Kluwer), Emerald, IEEE ASPP in OCLC ECO Print, na katere so naročene knjižnice Univerze v Ljubljani. Na nivoju izvlečkov in kazal pa portal omogoča dostop do več kot 11.000 revij z več kot 5 miljoni člankov. Portal temelji na uporabniškem vmesniku EBSCOhost® Electronic Journals Service (EJS).

Vse informacije in dostop do baz na spletnem naslovu: http://www.fsp.uni-lj.si/o_fakulteti/knjiznica/Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.fsp.uni-lj.si ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu Fakultete za šport v Ljubljani.


Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • O študiju in možnostih nadaljevanja študija
 • O podiplomskem študiju kineziologije
 • O storitvah Inštituta za šport
 • O priznavanju izobraževanja
 • O ceniku storitev
 • Podatki o plačah in dodatki