Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Pogoji za napredovanje in dokončanje programa

OBVESTILO:  VPIS V TRETJI LETNIK DOKTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA KINEZIOLOGIJA 2020/2021

Obveščamo vas, da bomo študentom drugega letnika doktorskega programa KIneziologija, ki zaradi izrednih razmer ne bo uspelo opraviti obveznosti »tema doktorske disertacije« (10KT, potrjena tema doktorske disertacije s strani UL) dovolili vpis v višji letnik brez te opravljene obveznosti pod pogojem, da ima doktorski študent opravljene vse ostale študijske obveznosti iz študijskega programa.  Vpis se dovoli na podlagi prošnje doktorskega študenta v višji letnik in na podlagi sklepa št. 3.5. Senata Univerze v Ljubljani.

Kratko prošnjo za vpis v višji letnik naslovite na KOMISIJO ZA ZNANSTVENO, RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO TER DOKTORSKI ŠTUDIJ (referat za doktorski študij). Podpisano prošnjo nam pošljete do 2.septembra 2020 v skenirani obliki preko e-pošte na naslov Jozef.Krizaj@fsp.uni-lj.si

Referat za doktorski študij

 

 

 

Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 50 KT. V 3. letnik podiplomskega doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika. V tretji letnik se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili vse obveznosti iz prvega in drugega letnika; 3.letnik je namenjen individualnemu raziskovalnemu delu. Zadnji, četrti letnik je namenjen individualnemu raziskovalnemu delu in izdelavi ter zagovoru doktorske disertacije.

Načini in oblike izvajanja študija

Predlagani študijski program se bo izvajal v obliki rednega in tudi izrednega študija. Redni študij bo potekal v obliki organiziranih predavanj in vaj, morebitni izredni študij pa bo skladno z 91. členom Statuta Univerze v Ljubljani organiziran glede na število vpisanih izrednih študentov.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo v skupnem obsegu 240 KT. Obveznost doktoranda je objava najmanj enega znanstvenega članka s področja doktorata v reviji, ki jo indeksira SCI. Doktorand mora biti prvi avtor članka. Znanstveni članek mora biti objavljen oziroma sprejet v objavo najkasneje do oddaje doktorske disertacije.