Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Univerzitetni dodiplomski študijski program Športna vzgoja

 Opomba: Vpis v ta študijski program zaradi ukinjanja ni več mogoč. Možen je vpis v prvostopenjski univerzitetni študijski program Športna vzgoja (glej UNI 1. stopnja)


Ime in vrsta programa

Športna vzgoja; dodiplomski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe  
 

Študijske smeri:

  • športno treniranje
  • športna rekreacija
  • posebna športna vzgoja  
     

Trajanje študija

Študij traja štiri leta oziroma osem semestrov. Potem vpiše študent absolventski staž, v katerem opravi diplomsko nalogo.  
 

Temeljni cilj študijskega programa

Temeljni cilj programa je izobraževati univerzitetno usposobljene kadre za delo v športu.  
 

Možnosti zaposlitve diplomantov

Diplomant ima možnost zaposlitve na številnih področjih: v šolah, športnih organizacijah in športnih klubih, športno-rekreacijskih turističnih središčih, zdraviliščih, kjer poteka športna rehabilitacija, v zasebnih športnih podjetjih, kot zunanji sodelavci v športnih medijih, itd.
 

Kratek vsebinski opis študijskega programa

 V prvem in drugem letniku študija se posredujejo splošna znanja, ki dajejo informacije za osnovni poklic profesorja športne vzgoje. V tretjem letniku se študentje odločijo za eno od ponujenih smeri:  

  • smer športno treniranje razvija pri študentu posebna znanja in zmožnosti za višjo raven vodenja športnega procesa v športih, ki jim v Sloveniji namenjamo več pozornosti,
  • smer športna rekreacija navaja na vodenje in organizacijo športne vadbe v delovnem in bivalnem okolju, turizmu in ljubiteljskih športnih organizacijah,
  • smer specialna športna vzgoja pripravlja študenta na delo s predšolskimi otroci, z gibalno motenimi učenci in za izvajanje programov zdravstvene vzgoje namenjene osnovno in srednješolcem.

 

Vsebine posameznih smeri se izvajajo v 3. in 4.letniku študija.   Študijsko leto na Fakulteti za šport traja 30 tednov, ciklusi predavanj, seminarjev in vaj pa so porazdeljeni specifično, zaradi posebnosti terenskega dela, smučanja, potapljanja, taborjenja, gorniških vsebin, učne prakse, itd.