Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Kratek opis delovnega področja zavoda

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Fakulteta za šport  deluje v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UL) . 
Ustanovitelj Univerze v Ljubljani je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije. Univerza v Ljubljani preko Fakultete za šport integralno razvija:

  • izobraževalno dejavnost (visoko strokovno izobraževanje, univerzitetno izobraževanje in drugo izobraževanje)
  • znanstveno raziskovalno dejavnost
  • umetniško dejavnost
  • strokovno svetovalno dejavnost, ki jo univerza v soglasju ustanovitelja določi v statutu

Fakulteta za šport razvija svojo študijsko dejavnost v skladu z Iscedovo klasifikacijo (Unesco, november 1997) na študijskem področju – 14 izobraževanje učiteljev in pedagoške vede (športna vzgoja) in študijskem področju  81 – storitvena dejavnost.

Na dodiplomskem študiju izvaja fakulteta univerzitetni študijski program Športna vzgoja v obsegu 270 KT po ECTS in visokošolski študijski program Športno treniranje v obsegu 180 KT po ECTS. Na študijskem programih je omogočena mednarodna mobilnost študentov in učiteljev. Vsebina, način in oblika študija so razvidni iz študijskih programov.

  • Univerzitetni dodiplomski  študijski program Športna vzgoja
  • Visokošolski dodiplomski študijski program Športno treniranje

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Na podiplomskem študiju izvaja Fakulteta za šport znanstveni magistrski in doktorski študij na področju Znanost o športu – kineziologija za pridobitev znanstvenega naslova magister in doktor znanosti. Na študijski program se praviloma vpisujejo diplomanti Fakultete za šport lahko pa tudi diplomanti drugih fakultet. Študijski program se izvaja v skladu z najnovejšimi metodami in oblikami študijskega procesa, ima kreditno ovrednotene module in  omogoča interdisciplinarno in mednarodno študijsko mobilnost študentov in učiteljev. V študijskem procesu sodelujejo ugledni domači in tuji učitelji ter raziskovalci.

Podiplomski znanstveni študijski program  Znanost o športu - kineziologija