Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Razpisi 2022/2023 in 2023/2024

Razpis izmenjav za študijsko leto 2024 - 2025 s konzorciji univerz AEN (Avstralija), MAUI (ZDA) in REARI-RJ (Brazilija).

Izbrani študenti razpisa (prednost imajo študenti prve stopnje) so opravičeni le plačila šolnine ter pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja, so obveznost izbranih študentov.

Razpis je objavljen na spletni strani https://www.uni-lj.si/aktualno/razpisi/  Tukaj najdete tudi posamezne prijavnice.

Popolne vloge morajo prispeti na naslov: Služba za mednarodno sodelovanje , Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: intern.office@uni-lj.si , najkasneje do vključno 12.2.2024, ne glede na način dostave.

Več informacij dobite pri: Helena Deršek Štuhec, e-mail intern.office@uni-lj.si, tel. 01 2418592

Glede sofinanciranja stroškov poti in bivanja poglejte si v tej povezavi tudi razpis AD Future

https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/stipendija-za-studijske-obiske-dijakov-studentov-v-tujini-za-leto-2023-348-javni-razpis

 

Lep pozdrav,

Mednarodna pisarna UL FŠ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Razpis »Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2024/25«

 • Informativni dan za Erasmus+ študijske izmenjave za dolgoročno mobilnost bo potekal v ponedeljek 15. 1. 2024 ob 13.30 uri v predavalnici A. Vljudno vabljeni!

Navodila za prijavo na Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2024/25:

 • Prijavite se preko VISa, razdelek Prijava na izmenjavo.
 • Rok za oddajo popolne prijave preko VISa ter prijavnice z vsemi dokazili je četrtek, 1. 02. 2024. (Razpis je odprt od 21.12.2023 dalje)
 • Prijave so možne samo v okviru navedenih bilateralnih partnerjev UL FŠ ( z vsakem partnerjem imamo določeno število mest, eno do dveh mest za posamezno destinacijo in stopnjo študija; če je več prijav za eno mesto bo izveden izbirni postopek na podlagi povprečne ocene). 
 • Več informacij in seznam partnerjev najdete na tej povezavi https://www.fsp.uni-lj.si/studij/mednarodno-sodelovanje/
 • Pri nekaterih partnerjev (glej seznam partnerjev) je potrebno oddati tudi potrdilo o znanju jezika posamezne države
 • Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

 Vsebina vloge in priloge

 • Prijavnica (izpolnjena v VISu).
 • Dokazilo o povprečni oceni. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
 • Motivacijsko pismo na največ eni strani.
 • Potrdilo  o znanju tujega jezika (ker je to potrebno)

Mednarodna pisarna UL FŠ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Razpis Erasmus+ praksa za leto 2023/24 

NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG

Študent, ki želi oditi na praktično usposabljanje v tujino kot Erasmus+ študent, odda prijavo na svoji matični fakulteti vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti. Študent lahko odda prijavo le za obdobje mobilnosti, za katero ob prijavi izkazuje, da ima status študenta za celotno obdobje mobilnosti. Izjema so študentje, ki bodo mobilnost izvedli kot mladi diplomanti in pri katerih je edini pogoj, da prijavo in zahtevane priloge oddajo pred zaključkom študija (to je datum zadnjega izpita ali zagovora končnega dela in ne datum, do katerega ima študent status). Študent se mora že ob prijavi odločiti ali bo opravljal praktično usposabljanje kot študent s statusom za celotno obdobje mobilnosti ali kot mladi diplomant (opravljanje praktičnega usposabljanja v 12 mesecih po zaključku študija in najdlje do 30. 9. 2024). Ta status se med izvedbo mobilnosti ne sme spremeniti (študent torej med mobilnostjo ne sme zaključiti svojega študija).

Upravičeno obdobje za izvedbo Erasmus+ mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja je v okviru tega razpisa od 1. septembra 2023 do 30. septembra 2024.

Študent, ki želi oditi na praktično usposabljanje v tujino kot »Erasmus+ študent«, odda prijavo na svoji matični fakulteti, vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti in najkasneje do 15.6.2024 (notranji rok UL FŠ).

Prijava mora vsebovati:

 1. prijavnico za Erasmus+ praktično usposabljanje (prijavnico se izpolni v aplikaciji VIS). Študent prijavnico izpolni in podpiše. Potem prijavnico pošlje preko e-pošte  mednarodni pisarni UL, Fakulteti za šport brez ostalih prilog. 
 2. originalno potrjen (podpisan in ožigosan) sporazum za Erasmus+ praktično usposabljanje (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeship). Obvezna priloga ob prijavi v sistemu VIS. LEARNING AGREEMENT
 3. motivacijsko pismo (lahko v slovenskem jeziku), ki mora zajemati naslednje informacije: kako je delo, ki ga bo opravljal v času strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini, povezano s področjem študija študenta na matični fakulteti; kako bo strokovno praktično usposabljanje v tujini prispevalo k nadaljnjemu izobraževanju in/ali zaposljivosti;opis institucije gostiteljice/podjetja in opis službe/oddelka (področje dela, število zaposlenih, leto ustanovitve …). Obvezna priloga ob prijavi v sistemu VIS
 4. veljavno potrdilo o vpisu (referat), ki ne sme biti starejše od dveh tednov in iz katerega je razvidno, da  ima študent status za celotno obdobje mobilnosti (ta pogoj ne velja za mlade diplomante, ki mobilnost opravijo po zaključku študija).Če študent ob prijavi še ne more pridobiti potrdila o vpisu, zadostuje potrdilo o izpolnjevanju pogojev za vpis v  naslednje študijsko leto, ki ga izda referat matične fakultete. Obvezna priloga ob prijavi v sistemu VIS.

Univerza v Ljubljani bo sprejemala prijave od 10.7.2023 naprej do porabe sredstev oziroma najkasneje do 1. 7. 2024. 

Prijave v VISU UL FŠ bodo možne od 26.6.2023 naprej. Upošteva se samo popolne prijave.

Priloga: Razpisno besedilo

 

Mednarodna pisarna UL FŠ

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ERASMUS+ razpis za kratkoročne doktorske mobilnosti 2022

Obveščamo vas, da je objavljen javni razpis za zbiranje kandidatov za kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in /ali prakse v okviru projekta ERASMUS+ KA131-2022

Na ta razpis se lahko prijavijo študenti, ki bodo v času mobilnosti vpisani na katerikoli študijski program tretje stopnje na UL. V primeru mobilnosti z namenom prakse se lahko prijavijo tudi študenti, ki bodo v kratkem zaključili študij tretje stopnje na UL, vendar morajo prijavo na ta razpis oddali še pred zaključkom študija in bodo s prakso zaključili v 12 mesecih po zaključku študija oz. do konca upravičenosti razpisa (kar nastopi prej).

Obdobje fizične mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 5 zaporednih dni do največ 30 dni. Obdobje fizične mobilnosti v tujini lahko študent kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 12 mesecev, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+. Če je študent na tretji stopnji predhodno že izvedel Erasmus+ mobilnost z namenom študija ali prakse, skupni seštevek že opravljenega študija in/ali praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev.

V primeru kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom študija lahko študent mobilnost izvede na institucijah, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. Obdobje študija v tujini mora biti del študentovega študijskega programa, ki vodi do dokončanja tretjega cikla študija. Obdobje študija v tujini lahko vključuje tudi prakso. Taka kombinacija ustvarja sinergije med akademskimi in strokovnimi izkušnjami v tujini

Kratkoročno mobilnost z namenom prakse lahko doktorski študenti opravijo v raziskovalnem inštitutu, laboratoriju, organizaciji ali na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+.

Na ta razpis se lahko prijavijo tisti doktorski študenti, ki bodo kratkoročne doktorske mobilnosti z namenom študija ali prakse v tujini izvedli od 1. junija 2023 do najkasneje 30. junija 2024.

Finančna pomoč za študente, ki bodo financirani iz tega razpisa, je odvisna od števila dni na mobilnosti in bo v projektu KA131 2022 znašala:

 

TRAJANJE MOBILNOSTI

DNEVNI ZNESEK

ENKRATNI DODATEK ZA ŠTUDENTE Z MANJ PRILOŽNOSTMI*

do vključno 14. dneva fizične mobilnosti

70 €/dan

100 €

od 15. do 30. dneva fizične mobilnosti

50 €/dan

150 €

 

Po potrebi sta lahko v finančno pomoč zajeta tudi po 1 dan potovanja pred aktivnostjo in 1 dan po njej.

 POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

da je v času mobilnosti vpisan na matični članici UL kot študent tretje stopnje; na mobilnost za prakso se lahko prijavijo tudi študenti, ki so ob oddaji prijave (še) vpisani na matični članici UL kot študenti tretje stopnje, mobilnost pa bodo izvedli v času enega leta po zaključku študija tretje stopnje oz. do zaključka razpisa.

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus ali Erasmus+.

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj izpolniti spletno prijavo v VISU in skladu z navodili članice vsaj 30 dni prej in ne več kot 60 dni pred začetkom mobilnosti. Prijavo odda na svoji članici. Prijavi mora obvezno priložiti:

v primeru kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom študija:

·         Erasmus+ sporazum za študij (Learning Agreement for Studies), podpisan s strani študenta, domačega in tujega Erasmus+ koordinatorja ter

·         plan raziskovanja, potrjen s strani domače in gostujoče institucije.

 v primeru kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom prakse:

·         Erasmus+ sporazum za prakso (Learning Agreement for Traineeship), podpisan s strani študenta, domačega in tujega Erasmus+ koordinatorja ter z opredeljeno vsebino prakse.

 Prijava v VISU bo možna od 27.4.2023 naprej. Več informaciji dobite v priloženem dokumentu.

 

Mednarodna pisarna UL FŠ

 

Priloga