Fakulteta za šport

Razpisi 2022/2023

OBVESTILO

Vljudno vabljeni na INFORMATIVNI DAN ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA v okviru  programa ERASMUS+ v študijskem letu 2023/2024.

Četrtek, 22.12.2022 ob 13.00 uri v predavalnici C Fakultete za šport.

Mednarodna pisarna UL FŠ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Razpis Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2023/24 – dolgoročna mobilnost

Javni razpis za zbiranje kandidatk in kandidatov za fizično/kombinirano dolgoročno mobilnost študentk in študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2023/24

Navodila za prijavo na Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2023/24:

Pozor:

 • pripravite si vse zahtevane priloge, ki jih morate naložiti v prijavo.
 • Prijavite se preko VISa, razdelek Prijava na izmenjavo.
 • Rok za oddajo popolne prijave preko VISa ter prijavnice z vsemi dokazili je petek, 3. 2. 2023. (Razpis bo/je odprt od 19.12.2022 dalje)
 • Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.
 • Prijave so možne samo v okviru navedenih bilateralnih partnerjev UL FŠ ( z vsakem partnerjem imamo določeno število mest, eno do dveh mest za posamezno destinacijo in stopnjo študija; če je več prijav za eno mesto bo izveden izbirni postopek na podlagi povprečne ocene  in priloženega motivacijskega pisma). 
 • Seznam partnerjev  UL FŠ najdete na spletni strani Mednarodna sodelovanje (* nekatere pogodbe so v postopku podaljševanja zato lahko pride še do sprememb).

Vsebina in priprava vloge

 • Za prijavo na javni razpis mora študentka oz. študent preko VISa izpolniti prijavnico ter naložiti spodaj naštete dokumente najkasneje do petka, 3. 2. 2023.
 • Prijavnica (izpolnjena v VISu).
 • Dokazilo o povprečni oceni. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
 • Motivacijsko pismo na največ eni strani.

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje:

Na razpis se lahko prijavi študentka oz. študent UL pod naslednjimi pogoji:

 • da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študentke oz. študenta na matični članici UL,
 • na razpis se ne morejo prijaviti študentke oz. študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (določeno z bilateralno pogodbo). To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Razpis Erasmus+ praksa za leto 2022/23 

NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG

Študent, ki želi oditi na praktično usposabljanje v tujino kot »Erasmus+ študent«, odda prijavo na svoji matični fakulteti, vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti in najkasneje do 29.6.2023. Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1. junija 2022 do 30. septembra 2023.

Prijava mora vsebovati:

 1. prijavnico za Erasmus+ praktično usposabljanje (prijavnico se izpolni v aplikaciji VIS). Študent prijavnico izpolni in podpiše. Potem prijavnico pošlje preko e-pošte  mednarodni pisarni UL, Fakulteti za šport brez ostalih prilog. 
 2. originalno potrjen (vnaprej podpisan in ožigosan) sporazum za Erasmus+ praktično usposabljanje (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeship). Obvezna priloga ob prijavi v sistemu VIS. Learning Agreement
 3. ​motivacijsko pismo (lahko v slovenskem jeziku), ki mora zajemati naslednje informacije: kako je delo, ki ga bo opravljal v času strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini, povezano s področjem študija študenta na matični fakulteti; kako bo strokovno praktično usposabljanje v tujini prispevalo k nadaljnjemu izobraževanju in/ali zaposljivosti; opis institucije gostiteljice/podjetja in opis službe/oddelka (področje dela, število zaposlenih, leto ustanovitve …). Obvezna priloga ob prijavi v sistemu VIS.

 4.veljavno potrdilo o vpisu (referat), ki ne sme biti starejše od dveh tednov in iz katerega je razvidno, da  ima študent status za celotno obdobje mobilnosti (ta pogoj ne velja za        mlade diplomante, ki mobilnost opravijo po zaključku študija). Če študent ob prijavi še ne more pridobiti potrdila o vpisu, zadostuje potrdilo o izpolnjevanju pogojev za vpis v naslednje študijsko leto, ki ga izda referat matične fakultete. Obvezna priloga ob prijavi v sistemu VIS.

Prijave v VISU so možne od 18.4.2022 naprej. Upošteva se samo popolne prijave.

MEDNARODNA PISARNA UL FŠ

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Razpis za Erasmus+ kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in/ali prakse v študijskem letu 2021/2022

Obveščamo vas, da je za študente 3. stopnje Univerze v Ljubljani upravičeno obdobje izvajanja kratkoročnih doktorskih mobilnosti z namenom študija ali prakse v okviru programa Erasmus+ od prvotno 30. 9. 2022 podaljšano do 31. 5. 2023. Ostali razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni.

Študenti naj oddajo prijave na svoji članici do 1 .5. 2023.

 

Razpis za Erasmus+ kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in/ali prakse v študijskem letu 2021/2022

V okviru tega razpisa program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti, praktičnega usposabljanja, raziskovalnega dela ali pripravo doktorske naloge na tretji stopnji študija namesto na matični instituciji opravi na instituciji v tujini.

Na ta razpis se lahko prijavijo tisti doktorski študenti, ki bodo kratkoročne doktorske mobilnosti z namenom študija ali prakse v tujini izvedli od 14. februarja 2022 do najkasneje 30. septembra 2022 (obdobje drugega/letnega semestra študijskega leta 2021/22).

Obdobje fizične mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 5 zaporednih dni do največ 30 dni. Obdobje fizične mobilnosti v tujini lahko študent kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 12 mesecev, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+. Če je študent na tretji stopnji predhodno že izvedel Erasmus+ mobilnost z namenom študija ali prakse, skupni seštevek že opravljenega študija in/ali praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev.

V primeru kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom študija lahko študent mobilnost izvede na institucijah, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. Seznam je objavljen na https://www.fsp.uni-lj.si/studij/mednarodno-sodelovanje/ 

Kratkoročno mobilnost z namenom prakse lahko doktorski študenti opravijo v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Minimalna delovna obveznost študenta na praksi je 25 ur na teden.

Študent lahko v okviru tega razpisa kratkoročno doktorsko mobilnost izvede v sodelujočih državah programa Erasmus+ (članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija).

Kratkoročna doktorska mobilnost v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vnaprej določena z dokumentom ŠTUDIJSKI SPORAZUM (Learning Agreement) za študij ali prakso, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator/delodajalec na tuji instituciji. Študijskemu sporazumu za študij mora kandidat priložiti tudi plan dela/raziskovanja. Ta dva dokumenta sta pogoj za sklenitev Sporazuma o Erasmus+ nepovratnih sredstvih med UL in izbranim študentom. Sporazum o Erasmus+ nepovratnih sredstvih med UL in študentom mora biti sklenjen PRED odhodom študenta na Erasmus+ mobilnost.

Če bo študent za kratkoročno doktorsko mobilnost prejel kreditne točke (ECTS), se to prav tako opredeli v Študijskem sporazumu.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi, v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so.

Celoten čas Erasmus+ mobilnosti mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini.

Študenti UL, ki so hkrati tudi zaposleni, se lahko prijavijo na ta razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju kratkoročne mobilnosti ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

da je v času mobilnosti vpisan na matični članici UL kot študent tretje stopnje; na mobilnost za prakso se lahko prijavijo tudi študenti, ki so ob oddaji prijave (še) vpisani na matični članici UL kot študenti tretje stopnje, mobilnost pa bodo izvedli v času enega leta po zaključku študija tretje stopnje oz. do zaključka razpisa (kar nastopi prej).

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus ali Erasmus+.

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis za kratkoročne doktorske mobilnosti mora prijavitelj izpolniti spletno prijavo najkasneje 30 dni pred začetkom mobilnosti.

Prijava z vsemi zahtevanimi prilogami se odda preko VISa – študijsko leto 2021-22. 

 

Erasmus+ kratkoročna mobilnost doktorskih študentov za ŠTUDIJ

Prijavi je potrebno obvezno priložiti:

Erasmus+ sporazum za študij (Learning Agreement for Studies), podpisan s strani študenta, domačega in tujega Erasmus+ koordinatorja ter plan raziskovanja, potrjen s strani domače in gostujoče institucije.

Erasmus+ kratkoročna mobilnost doktorskih študentov za PRAKSO

Prijavi je potrebno obvezno priložiti:

Erasmus+ sporazum za prakso (Learning Agreement for Traineeship), podpisan s strani študenta, domačega in tujega Erasmus+ koordinatorja (oz. odgovorne osebe) ter z opredeljeno vsebino prakse.

Finančna pomoč za študente, ki bodo financirani iz tega razpisa, je odvisna od števila dni na mobilnosti in bo v študijskem letu 2021/22 znašala:

TRAJANJE MOBILNOSTI

DNEVNI ZNESEK

ENKRATNI DODATEK ZA ŠTUDENTE Z MANJ PRILOŽNOSTMI*

do vključno 14. dneva fizične mobilnosti

70 €/dan

100 €

od 15. do 30. dneva fizične mobilnosti

50 €/dan

150 €

V okviru tega razpisa se lahko študentu, ki mu je odobrena osnovna Erasmus+ dotacija za kratkoročne doktorske mobilnosti, izplačajo naslednji finančni dodatki:

Enkratni dodatek za študente z manj priložnostmi bo v okviru tega razpisa dodeljen (v obliki enkratnega zneska 100 € ali 150 €, odvisno od števila dni na mobilnosti) študentom z manj priložnostmi. Pogoj za pridobitev dodatka je, da: ali študent sam ali član skupnega gospodinjstva prejema enega od spodaj naštetih socialnih transferjev Centra za socialno delo:

državno štipendijo, otroški dodatek, izredno socialno denarno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine.

V primeru, da prijavitelj nima slovenskega državljanstva, mora, da bi bil upravičen do dodatka za študente z manj priložnostmi, predložiti druga ustrezna dokazila (originale in prevode v angleščino ali slovenščino), ki izkazujejo, da prihaja iz okolja z manj priložnostmi. To so:

potrdilo iz gospodinjske evidence, ki izkazuje, koliko oseb živi skupaj s prijaviteljem v skupnem gospodinjstvu; potrdila o prihodkih prijavitelja in vseh družinskih članov, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, za celotno koledarsko leto 2021.

Študenti, ki bodo prejeli dodatek za študente z manj priložnostmi, so upravičeni tudi do dodatka za pot, katerega višina je odvisna od razdalje med krajem organizacije pošiljateljice (Ljubljana) in krajem sedeža organizacije gostiteljice ter načinom potovanja (zeleno potovanje ali ne). Za izračun razdalje se uporabi EU Kalkulator razdalj.

ODDALJENOST DO KRAJA MOBILNOSTI

(IZRAČUN Z EU KALKULATORJEM RAZDALJ)

STANDARDNO POTOVANJE

(IZPLAČILO NA UDELEŽENCA)

ZELENO POTOVANJE + DO 4 DODATNI DNEVI ZA POT

(IZPLAČILO NA UDELEŽENCA)

med 10 in 99 km

23 €

/

med 100 in 499 km

180 €

210 €

med 500 in 1999 km

275 €

320 €

med 2000 in 2999 km

360 €

410 €

med 3000 in 3999 km

530 €

610 €

med 4000 in 7999 km

820 €

/

Dodatek za zeleno potovanje v višini 50 € (enkratni znesek) bo v okviru tega razpisa dodeljen študentom, ki ne bodo prejeli dodatka za pot in ki bodo v  kraj mobilnosti in nazaj potovali z avtobusom, vlakom, s plovilom in/ali drugim skupinskim prevozom (npr. GoOpti ...), pri čemer mora biti do kraja mobilnosti več kot 100 km (za izračun se uporabi EU kalkulator). Dodatek za zeleno potovanje bo študentu nakazan po zaključku mobilnosti, ob predložitvi ustreznih dokazil o načinu potovanja. Študentom, ki so upravičeni do dodatka za pot, se lahko za izvedbo zelenega potovanja dodeli do dodatno največ 4 (financiranih) dni za pot, če je iz dokazil razvidno, da je za izvedbo zelenega potovanja dejansko potreboval dodatne dneve za pot.

Dodatna sredstva za študente s posebnimi potrebami bodo odobrena študentom, ki bodo potrjeni za Erasmus+ mobilnost in bodo z ločeno prijavo zaprosili za dodatna finančna sredstva iz naslova posebnih potreb. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali s prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Študenti s posebnimi potrebami so: slepi ali slabovidni študenti oz. študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Med posebne potrebe se ne uvrščajo udeleženci iz okolij z manj priložnostmi (ekonomski razlogi).

Primeri dodatnih stroškov za študente s posebnimi potrebami so: dodatni potni stroški, prilagojen lokalni transport, dodatni stroški zaradi prilagojene namestitve, dodatni stroški zaradi pomočnika, stroški zdravstvenih storitev, stroški posebnih didaktičnih pripomočkov ipd

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________