Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Študentski svet

Študentski svet Fakultete za šport (ŠSFŠ) je najvišji in edini predstavniški organ študentov na fakulteti. Je organ fakultete in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in Pravilnikom o delovanju Fakultete za šport.

Na volitvah lahko za svetnika na Fakulteti za šport kandidira vsak študent Fakultete za šport. Za kandidata lahko glasujejo vsi redno in izredno vpisani študentje na posameznem oddelku. Volitve so vsako leto v začetku študijskega leta.

Ko so izvoljeni predstavniki študentov, znotraj Sveta izvolijo vodstvo ŠSFŠ. Mandat svetnikov ŠSFŠ traja 1 leto. Svetniki za svoje delo in sodelovanje na sejah ŠSFŠ in ostalih organov FŠ ne prejemajo plačila.

ŠSFŠ razpravlja o vsem, kar zadeva pravice in dolžnosti študentov, daje mnenje o kandidatih za dekana in voli člane delovnih teles in organov fakultete iz vrst študentov. V imenu študentov podaja mnenja o pedagoški usposobljenosti učiteljev. Iz sredstev, ki jih pridobi za svoje delovanje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, sofinancira tudi raznovrstne dejavnosti, povezane s študijem. Delo ŠSFŠ je javno, zato se lahko sej udeležite vsi, ki vas to zanima.
 

Skupni e-naslov Študentskega sveta: .

 

ORGAN FAKULTETE Člani ŠS FŠ, izvoljenih v organe FŠ
SENAT Klemen Krejač, Anja Zorko, Gašper Kovač
KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Tim Kambič  

Jaka Kramaršič (namestnik)

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Jaka Kramaršič, Marko Čipić

Črt Skornšek (namestnik), Eva Gogala (namestnica)

UPRAVNI ODBOR

 

AKADEMSKI ZBOR Špela Bogataj, Marko Čipić, Matej Fatur, Eva Gogala, Tim Kambič, Gašper Kovač, Jaka Kramaršič, Klemen Krejač, Gregor Mišič, Črt Skornšek, Špela Šenica, Nejc Šimenko, Anja Zorko 

KOMISIJA ZA SAMOOCENJEVANJE KAKOVOSTI ŠTUDIJA