Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Študentski svet

Študentski svet Fakultete za šport (ŠSFŠ) je najvišji in edini predstavniški organ študentov na fakulteti. Je organ fakultete in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in Pravilnikom o delovanju Fakultete za šport.

Na volitvah lahko za svetnika na Fakulteti za šport kandidira vsak študent Fakultete za šport. Za kandidata lahko glasujejo vsi redno in izredno vpisani študentje na posameznem oddelku. Volitve so vsako leto v začetku študijskega leta.

Ko so izvoljeni predstavniki študentov, znotraj Sveta izvolijo vodstvo ŠSFŠ. Mandat svetnikov ŠSFŠ traja 1 leto. Svetniki za svoje delo in sodelovanje na sejah ŠSFŠ in ostalih organov FŠ ne prejemajo plačila.

ŠSFŠ razpravlja o vsem, kar zadeva pravice in dolžnosti študentov, daje mnenje o kandidatih za dekana in voli člane delovnih teles in organov fakultete iz vrst študentov. V imenu študentov podaja mnenja o pedagoški usposobljenosti učiteljev. Iz sredstev, ki jih pridobi za svoje delovanje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, sofinancira tudi raznovrstne dejavnosti, povezane s študijem. Delo ŠSFŠ je javno, zato se lahko sej udeležite vsi, ki vas to zanima.
 

Skupni e-naslov Študentskega sveta: .

 

ORGAN FAKULTETE Člani ŠS FŠ, izvoljenih v organe FŠ

PREDSEDNIK

PODPREDSEDNICA

PODPREDSEDNIK

Matej Fatur

Anja Zorko

Črt Skornšek

SENAT Anja Zorko, Matej Fatur, Črt Skornšek, Klemen Krejač
KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

2. stopnja: Tim Kambič (namestnica Nastja Smodiš)

1. stopnja: Katja Ponikvar (namestnik Jakob Raišp)

KOMISIJA ZA ZNANSTVENO, RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO TER DOKTORSKI ŠTUDIJ Anja Zorko
DISCIPLINSKA KOMISIJA

Marko Čipić, Jaka Kramaršič

(namestnika: Gregor Mišič, Jakob Raišp)

UPRAVNI ODBOR

Matej Fatur

AKADEMSKI ZBOR Matej Fatur, Črt Skornšek, Anja Zorko, Klemen Krejač, Tim Kambič, Nastja Smodiš, Katja Ponikvar, Jakob Raišp, Jaka Kramaršič, Marko Čipić, Gregor Mišič, Gašper Kovač, Špela Bogataj
KOMISIJA ZA KAKOVOST Marko Čipić