Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Mednarodna pisarna Fakultete za šport

1. JAVNI RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA IN PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

 

Erasmus + je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).

 • KLASIČNA ŠTUDIJSKA IZMENJAVA

Program Erasmus + študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Na prvi stopnji študija gre študent lahko na Erasmus + izmenjavo od drugega letnika dalje. Na drugi in tretji stopnji študija ta omejitev ne velja. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev. 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Študij v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vnaprej določen z dokumentom ŠTUDIJSKI SPORAZUM , ki ga podpišejo študent, Erasmus koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji. Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent med izmenjavo v tujini pridobiti, znaša za en semester 20 ECTS.

Sodelujoče države v programu ERASMUS+ so članice Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija, Turčija in Švica pod posebnimi pogoji. Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2017 do najkasneje 30. septembra 2018.

 

 Partnerske institucije Fakultete za šport so:

 1. Masaryk University, Brno, Češka (prva in druga stopnja)
 2. Charles University in Prague, Češka (prva-, druga-, in tretja stopnja)
 3. Univerzita Palackeho v Olomuci, Češka (prva-, druga- in tretja stopnja)
 4. Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius, Litva (prva stopnja)
 5. Universität Konstanz, Nemčija (prva stopnja)
 6. Ruhr-Universität Bochum, Nemčija (prva stopnja)
 7. Universität Leipzig, Nemčija (prva in druga stopnja)
 8. Humboldt-Universität Berlin, Nemčija (prva stopnja)
 9. Universität Wien, Dunaj, Avstrija (prva stopnja)
 10. Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu, Poljska (prva,druga stopnja)
 11. University of Physical Education in Poznan, Poljska  (prva stopnja)
 12. University of Zagreb, Hrvaška (prva-, druga- in tretja stopnja)
 13. University of Coimbra, Faculty of Sports Science (prva in druga stopnja)
 14. Instituto politecnico do Porto, School of Education, Portugalska (prva)
 15. Semmelweis University Budapest, Madžarska (prva-, druga- in tretja)
 16. Anadoulu University, Eskisehir, Turčija (prva-, druga stopnja)
 17. University of Granada; Španija (prva- in tretja stopnja)
 18. University of Extremadura, Španija, (prva in druga stopnja)
 19. Istituto Universitario di Science Motorie, Rim, Italija (prva- in druga stopnja)
 20. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Španija (prva in druga stopnja)
 21. University of Jyväskylä, Finska, (prva in druga stopnja)
 22. Hacettepe University, Turčija, (prva stopnja)
 23. University of Madrid, Španija, (prva in druga stopnja)
 24. Trondelage University, Norveška, (prva in druga stopnja)
 25. University of Jena, Nemčija, (prva-, druga- in tretja stopnja)
 26. University of Lisboa, Portugalska, (prva stopnja)
 27. Valencia, Španija, (prva in druga stopnja)
 28. Talin, Estonija, (prva in druga  stopnja)
 29. Kajaani University of Applied Sciences (prva in druga stopnja)

 

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

 • da ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na matični članici UL
 • da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija.
 • na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa ERASMUS ali ERASMUS+.

 

Merila za izbor prijaviteljev in način izbire

 • dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in vaj, od 0 do 10 točk. Upoštevale se bodo vse ocene, ki bodo do izteka roka razpisa vpisane v spletni referat študenta.
 • Motivacijsko pismo, od 0 do 10 točk. V motivacijskem pismu se lahko poudarijo tudi prijaviteljeve ob študijske dejavnosti in študijski dosežki.
 • opravljene študijskih obveznosti preteklega študijskega obdobja na matični fakulteti
 • poznavanje jezika, v katerem se izvaja pedagoški proces na univerzi gostiteljici

 

Finančna dotacija

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije in na podlagi prejetih prijav bo Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) Univerzi v Ljubljani odobrila sredstva. Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina je opredeljena v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo študent podpiše po oddaji prijavne dokumentacije. Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem na partnerski instituciji ter v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu.

Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.

Višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega študenta bodo odvisni od višine sredstev, ki jih bo UL pridobila na razpisu. V kolikor sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh zaprošenih aktivnosti, bo UL financirala največ 5 mesecev za mobilnost študentov z namenom študija za en semester in 10 mesecev mobilnosti za dva semestra, ter študentom dodelila le eno Erasmus+ dotacijo na leto.

Če bo Univerzi v Ljubljani odobreno manjše število mest za študij študentov v tujini, kot bo na članicah izbranih in potrjenih kandidatov, bodo imeli prednost pri dodelitvi Erasmus+ finančne pomoči tisti študenti, ki bodo pri ocenjevanju vlog na matični članici dobili višje število točk in tisti kandidati, ki se  v predhodnih letih še niso prijavili in kasneje odpovedali Erasmus+ študija v tujini.

 • Za informacijo: v študijskem letu 2016/2017 je bila finančna dotacija  za posamezne države sledeča:

Skupina 1

Programske države z višjimi bivalnimi stroški

Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija

430 €

Skupina 2

Programske države s srednjimi bivalnimi stroški

Belgija, Hrvaška ,Češka, Ciper, Nemčija, Grčija, Islandija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Turčija

380 €

Skupina 3

Programske države z nižjimi bivalnimi stroški

Bolgarija, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Makedonija

330 €

 

 • Za študijsko leto 2017/2018 višine zneskov dotacij za posamezne skupine držav še niso določene. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo bo študent sklenil z UL pred odhodom na študij v tujini.

 

II. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta. Za to jamčita mentor na matični članici študenta ali Erasmus+ koordinator in delodajalec, ki podpišejo dokument ŠTUDIJSKI SPORAZUM. Praktično usposabljanje v tujini lahko traja najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev.  Erasmus + finančna pomoč se omeji glede na razpoložljiva sredstva.

 Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja so lahko:

 • javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje ( vključno s socialnimi podjetji, javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni )
 • socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja vključno z Gospodarsko zbornico, obrtno/ strokovnimi združenji in sindikati
 • raziskovalni inštituti
 • fundacije
 • šolski / inštitutski / izobraževalni centri
 • neprofitne organizacije in združenja , nevladne organizacije
 • organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje , strokovno svetovanje in informacijske storitev .

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 30. 9. 2018.

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa  ERASMUS ali  ERASMUS+.


Merila za izbor prijaviteljev in način izbire

 • dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in vaj, od 0 do 10 točk. Upoštevale se bodo vse ocene, ki bodo do izteka roka razpisa vpisane v spletni referat študenta.
 • Motivacijsko pismo, od 0 do 10 točk. V motivacijskem pismu se lahko poudarijo tudi prijaviteljeve ob študijske dejavnosti in študijski dosežki.
 • opravljene študijskih obveznosti preteklega študijskega obdobja na matični fakulteti
 • poznavanje jezika, v katerem se izvaja pedagoški proces na univerzi gostiteljici

 

Finančna dotacija

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije in na podlagi prejetih prijav bo Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) Univerzi v Ljubljani odobrila sredstva. Erasmus + finančna pomoč se omeji glede na razpoložljiva sredstva. Študent programa Erasmus+  ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči.

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške praktičnega usposabljanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

Finančna pomoč je lahko odobrena samo za določen čas praktičnega usposabljanja v tujini, ki je opredeljen v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+ (ki jo študent podpiše po oddaji prijavne dokumentacije) in je v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu.

Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.

Število razpoložljivih mest, višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev  na posameznega študenta so odvisni od višine odobrenih sredstev, ki jih odobri Nacionalna agencija. Če odobrena sredstva ne bodo zadoščala za celotno število prijavljenih mesecev praktičnega usposabljanja v tujini, bo UL  znižala število mesecev sofinanciranja ter študentom dodelila le eno Erasmus+ dotacijo na leto. Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo mora študent z UL skleniti pred odhodom na praktično usposabljanje v tujini.

Za informacijo: v študijskem letu 2016/2017 je bila finančna mesečna dotacija  za posamezne države sledeča:

Skupina 1

Programske države z višjimi bivalnimi stroški

Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija

530 €

Skupina 2

Programske države s srednjimi bivalnimi stroški

Belgija, Hrvaška ,Češka, Ciper, Nemčija, Grčija, Islandija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Turčija

480 €

Skupina 3

Programske države z nižjimi bivalnimi stroški

Bolgarija, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Makedonija

430 €

Za študijsko leto 2017/2018 višine zneskov dotacij za posamezne skupine držav, še niso določene.

 

 

NAČIN IN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG  ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA IN PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJAV OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+:

 

Za prijavo na javni razpis mora študent izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u (VIS modul »Prijava na izmenjavo«) najkasneje do 09. 01. 2017.

Obvezna priloga:

 • motivacijsko pismo v slovenščini na najmanj eni strani.


Izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u je potrebno natisniti, podpisati ter jo skupaj z obveznimi prilogami v zaprti kuverti oddati do 09.01.2017, do 12.00 ure v Mednarodni pisarni FŠ.

Prijava je oddana pravočasno, če prispe v pisni obliki v Mednarodni pisarni FŠ do 10.01.2017 do 12.00 ure (poštni žig 09.01.2017). Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.    

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Študij na Japonskem

Tsukuba International Academy for Sport Studies (TIAS) ponuja osemnajst mesečni  magistrski program športnih in olimpijskih študij na Univerzi v Tsukubi na Japonskem. TIAS mednarodnim študentom nudi finančno pomoč za potovanja in življenjske stroške (podrobnosti v priponkah). Prav tako so na voljo nastanitve v študentskih domovih. Mednarodni študenti so oproščeni plačila vpisnin in šolnin.  Študijski program se prične oktobra 2017.

Prijave za študij potekajo od 30. januarja do 3. marca 2017. Intervjuji s kandidati bodo potekali v obdobju med 17. in 19. aprilom. Objava kandidatov sprejetih na študij je predvidena 19. maja 2017. Podrobne informacije glede pogojev za vpis, dnevnic, potovalnih stroškov, nastanitev ter ureditve ustreznih viz se nahajajo v priponkah.

Podrobne informacije o razpisu dobite na spletni strani:

http://tias.tsukuba.ac.jp/

e-mail: tias-admin@un.tsukuba.ac.jp

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naslov:
UL, Fakulteta za šport
Mednarodna pisarna
Gortanova 22
SI-1000 Ljubljana          

 

Vodja pisarne: dr. Jožef Križaj

Telefon: + 386 1 5207 841
Faks: + 386 1 5207 740
E-mail: jozef.krizaj@fsp.uni-lj.si
 

Uradne ure: ponedeljek, torek in sreda od 11.00 h do 12.30 h

 

Koristne povezave:

Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, CMEPIUS