Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Mednarodna pisarna Fakultete za šport

JAVNI RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA IN PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

 

I.KLASIČNA ŠTUDIJSKA IZMENJAVA

Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).

Ta razpis za zbiranje kandidatov se nanaša na ključni ukrep KA1 103, učna mobilnost posameznikov.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Na prvi stopnji študija gre študent lahko na Erasmus+ izmenjavo od drugega letnika dalje. Na drugi in tretji stopnji študija ta omejitev ne velja. Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so do leta 2018-19 del študijskih obveznosti že opravili v tujini v okviru programa VŽU, ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev. 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Študij v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vnaprej določen z dokumentom ŠTUDIJSKI SPORAZUM, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji.

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent med izmenjavo v tujini pridobiti in bodo na matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS.

Sodelujoče države v programu ERASMUS+ so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija in Turčija.

Erasmus+ mobilnosti za študij ni mogoče izvesti v državi, v kateri študent  biva v času  študija  kot tudi ne v  državi, v kateri ima študent stalno prebivališče.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2018 do najkasneje 30. septembra 2019.

 

Partnerske institucije Fakultete za šport so:

 1. CZ, MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO (Erasmus koda: CZ BRNO05); prva in druga stopnja
 2. CZ, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PRAHA (Erasmus koda: CZ PRAHA07); prva, druga in tretja stopnja 
 3. CZ, UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI, OLOMOUC (Erasmus koda: CZ OLOMOUC01); prva, druga in tretja stopnja 
 4. DE, UNIVERSITAT KONSTANZ, KONSTANZ (Erasmus koda: D  KONSTAN01 ); prva  stopnja
 5. DE, RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM, BOCHUM (Erasmus koda: D  BOCHUM01); prva stopnja 
 6. DE, UNIVERSITAET LEIPZIG, LEIPZIG  (Erasmus koda: D  LEIPZIG01 ); prva in druga stopnja 
 7. DE, HUMBOLDT-UNIVERSITAT ZU BERLIN, BERLIN  (Erasmus koda: D  BERLIN13); prva stopnja
 8. DE, FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITAT JENA, JENA (Erasmus koda: D  JENA01); prva-, druga- in tretja stopnja 
 9. AT, UNIVERSITAET WIEN, WIEN (Erasmus koda: A  WIEN01) ; prva stopnja
 10. ES, UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, BADAJOZ (Erasmus koda: E  BADAJOZ01); prva in druga stopnja 
 11. ES, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA "SAN VICENTE MÁRTIR", VALENCIA (Erasmus koda: E  VALENCI11 ); prva in druga stopnja  
 12. ES, UNIVERSIDAD DE GRANADA, GRANADA (Erasmus koda: E  GRANADA01); prva stopnja
 13. ES, UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Erasmus koda: E  LAS-PAL01); prva in druga stopnja
 14. ES, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, MADRID (Erasmus koda: E  MADRID05); prva in druga stopnja 
 15. PL, AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU, WROCŁAW (Erasmus koda: PL WROCLAW08 ); prva in druga stopnja 
 16. PL, AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM EUGENIUSZA PIASECKIEGO, POZNAN (Erasmus koda: PL POZNAN08); prva stopnja
 17. HR, SVEUCILISTE U ZAGREBU, ZAGREB (Erasmus koda: HR ZAGREB01); prva-, druga- in tretja stopnja
 18. PT, UNIVERSIDADE DE COIMBRA, COIMBRA (Erasmus koda: P  COIMBRA01 ); prva in druga stopnja
 19. PT, INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO, PORTO (Erasmus koda: P  PORTO05) ; prva stopnja
 20. PT, UNIVERSITY OF LISBOA, LISBON, (Erasmus koda: P  LISBOA109 ) ; prva stopnja  
 21. IT, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO, ROMA (Erasmus koda: I  ROMA05 ); prva in druga stopnja
 22. IT, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO (Erasmus koda: I PALERMO01 ); prva in druga stopnja
 23. HU, UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION, BUDAPEST (Erasmus koda: HU BUDAPES42 ); prva-, druga- in tretja stopnja
 24. FI, JYVASKYLAN YLIOPISTO, JYVASKYLA (Erasmus koda: SF JYVASKY01); prva in druga stopnja
 25. FI, KAJAANI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES  (Erasmus koda: SF KAJAANI05); prva in druga stopnja 
 26. LT, LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS , VILNIUS (Erasmus koda: LT VILNIUS04); prva stopnja
 27. NO, HOGSKOLEN I NORD TRONDELAG, STEINKJER (Erasmus koda: N  STEINKJ01) prva in druga stopnja
 28. EE, TALLINNA ÜLIKOOL, TALLINN  (Erasmus koda: EE TALLINN05  ); prva in druga stopnja
 29. TR, ANADOLU UNIVERSITY, ESKISEHIR (Erasmus koda: TR ESKISEH01 ); prva in druga stopnja
 30. TR, HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA  (Erasmus koda: TR ANKARA03 ) ; prva  in tretja stopnja

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

 • da ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na matični članici UL
 • da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija.
 • na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa ERASMUS ali ERASMUS+.

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj izpolniti spletno prijavo v skladu z navodili članice do datuma, ki ga določi matična članica.

Naložiti mora tudi dokazila:

 • potrdilo o opravljenih obveznostih; upošteva se povprečna ocena opravljenih izpitov na stopnji študija na katero je trenutno vpisan. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
 • motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:

 • prijavni obrazec
 • dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na študijskem programu
 • motivacijsko pismo (največ ena stran)

Merila za izbor prijaviteljev in način izbire

 • dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in vaj, od 0 do 10 točk. Upoštevale se bodo vse ocene, ki bodo do izteka roka razpisa vpisane v spletni referat študenta.
 • Motivacijsko pismo, od 0 do 10 točk. V motivacijskem pismu se lahko poudarijo tudi prijaviteljeve ob študijske dejavnosti in študijski dosežki.
 • opravljene študijskih obveznosti preteklega študijskega obdobja na matični fakulteti
 • poznavanje jezika, v katerem se izvaja pedagoški proces na univerzi gostiteljici

FINANČNA DOTACIJA:

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije in na podlagi prejetih prijav bo Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) Univerzi v Ljubljani odobrila sredstva. Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina je opredeljena v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo študent podpiše po oddaji prijavne dokumentacije.

Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem na partnerski instituciji ter v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu.

Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.

Višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega študenta bodo odvisni od višine sredstev, ki jih bo UL pridobila na razpisu. V kolikor sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh zaprošenih aktivnosti, bo UL financirala največ 5 mesecev za mobilnost študentov z namenom študija za en semester in 10 mesecev mobilnosti za dva semestra, ter študentom dodelila le eno Erasmus+ dotacijo na leto.  Če bo Univerzi v Ljubljani odobreno manjše število mest za študij študentov v tujini, kot bo na članicah izbranih in potrjenih kandidatov, bodo imeli prednost pri dodelitvi Erasmus+ finančne pomoči tisti študenti, ki bodo pri ocenjevanju vlog na matični članici dobili višje število točk in tisti kandidati, ki se  v predhodnih letih še niso prijavili in kasneje odpovedali Erasmus+ študija v tujini.

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo bo študent sklenil z UL pred odhodom na študij v tujini.

Za informacijo: v študijskem letu 2017/2018 je bila finančna dotacija  za posamezne države sledeča:

Skupina 1

Programske države z višjimi bivalnimi stroški

Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija

450 €

Skupina 2

Programske države s srednjimi bivalnimi stroški

Belgija, Hrvaška ,Češka, Ciper, Nemčija, Grčija, Islandija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Turčija

400 €

Skupina 3

Programske države z nižjimi bivalnimi stroški

Bolgarija, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Makedonija

350 €

 

Za študijsko leto 2018/2019 višine zneskov dotacij za posamezne skupine držav še niso določene.

 

II. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Program Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Ta razpis za zbiranje kandidatov se nanaša na ključni ukrep KA1, učno mobilnost posameznikov.

Program študentu omogoča, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi  opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu ERASMUS+. Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Na praktično usposabljanje gre študent/ka lahko že v prvem letniku prve stopnje študija. Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so do leta 2018-19 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU, ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev. 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. Za to jamčita mentor na matični članici študenta ali Erasmus+ koordinator in delodajalec, ki podpišeta dokument ŠTUDIJSKI SPORAZUM za praktično usposabljanje (LA for Traineeship).

Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija in Turčija.

Erasmus+ mobilnosti za praktično usposabljanje ni mogoče izvesti v državi v kateri študent  biva v času  študija  kot tudi ne v  državi, v kateri ima študent stalno prebivališče.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2018 do najkasneje 30. septembra 2019.


POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 30. 9. 2018. Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa  ERASMUS ali  ERASMUS+.

Vsebina in priprava vloge

Študent, ki želi oditi na praktično usposabljanje v tujino kot »Erasmus+ študent«, izpolni spletno prijavo v skladu z navodili članice  do datuma, ki ga določi matična članica.

Naložiti mora tudi dokazila:

 • o dosedanjem študijskem uspehu; upošteva se povprečna ocena opravljenih izpitov na stopnji študija na katero je trenutno vpisan. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija
 • motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh

Iskanje podjetij in organizacij

Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja so lahko:

 • javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje ( vključno s socialnimi podjetji, javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni )
 • socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja vključno z Gospodarsko zbornico, obrtno / strokovnimi združenji in sindikati
 • raziskovalni inštituti
 • fundacije
 • šolski / inštitutski / izobraževalni centri
 • neprofitne organizacije in združenja , nevladne organizacije
 • organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje , strokovno svetovanje in informacijske storitve .

Naslednje vrste organizacij niso upravičene kot organizacije gostiteljice:

 • institucije EU in druga telesa EU vključujoč specializirane agencije.  Razširjen seznam le-teh je Dosegljiv na spletni strani:  http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
 • organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti morebiten konflikt interesov in /ali dvojno financiranje);

 

Merila za izbor prijaviteljev in način izbire

 • dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in vaj, od 0 do 10 točk. Upoštevale se bodo vse ocene, ki bodo do izteka roka razpisa vpisane v spletni referat študenta.
 • Motivacijsko pismo, od 0 do 10 točk. V motivacijskem pismu se lahko poudarijo tudi prijaviteljeve ob študijske dejavnosti in študijski dosežki.
 • opravljene študijskih obveznosti preteklega študijskega obdobja na matični fakulteti
 • poznavanje jezika, v katerem se izvaja pedagoški proces na univerzi gostiteljici

 

FINANČNA DOTACIJA

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije in na podlagi prejetih prijav bo Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) Univerzi v Ljubljani odobrila sredstva. Erasmus + finančna pomoč se omeji glede na razpoložljiva sredstva.

Študent programa Erasmus+  ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči.

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške praktičnega usposabljanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

Finančna pomoč je lahko odobrena samo za določen čas praktičnega usposabljanja v tujini, ki je opredeljen v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+ (ki jo študent podpiše po oddaji prijavne dokumentacije) in je v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu.

Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.

Število razpoložljivih mest, višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev  na posameznega študenta so odvisni od višine odobrenih sredstev, ki jih odobri Nacionalna agencija.

Če odobrena sredstva ne bodo zadoščala za celotno število prijavljenih mesecev praktičnega usposabljanja v tujini, bo UL  znižala število mesecev sofinanciranja ter študentom dodelila le eno Erasmus+ dotacijo na leto.

Dodeljevanje Erasmus+ finančne pomoči za praktično usposabljanje bo potekalo sproti, na podlagi prejetih (popolnih) spletnih vlog za Erasmus+ finančno pomoč, do porabe dodeljenih sredstev.

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo mora študent z UL skleniti pred odhodom na praktično usposabljanje v tujini.

Za informacijo: v študijskem letu 2017/2018 je bila finančna mesečna dotacija  za posamezne države sledeča:

Skupina 1

Programske države z višjimi bivalnimi stroški

Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija

550 €

Skupina 2

Programske države s srednjimi bivalnimi stroški

Belgija, Hrvaška ,Češka, Ciper, Nemčija, Grčija, Islandija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Turčija

500 €

Skupina 3

Programske države z nižjimi bivalnimi stroški

Bolgarija, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Makedonija

450 €

 

Za študijsko leto 2018/2019 višine zneskov dotacij za posamezne skupine držav, še niso določene.

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:

 • prijavni obrazec
 • dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na študijskem programu
 • motivacijsko pismo (največ ena stran)

 

III. Način prijave in rok za oddajo vlog za mobilnost študentov z namenom študija in praktičnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+:

Za prijavo na javni razpis mora študent izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u (VIS modul »Prijava na izmenjavo«) od 04.12.2017 do najkasneje 08. 1. 2018.

Obvezne priloge:

 • motivacijsko pismo v slovenščini na najmanj eni strani,
 • dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na študijskem programu

Izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u je potrebno natisniti, podpisati ter jo skupaj z obveznimi prilogami v zaprti kuverti oddati do 08.1.2018, do 12.00 ure v Mednarodni pisarni FŠ.

Prijava je oddana pravočasno, če prispe v pisni obliki v Mednarodni pisarni FŠ do 11.1.2018 do 12.00 ure (poštni žig 08.01.2018). Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.    

 

Naknadni razpis za Erasmus+ mobilnost študentov z namenom študija v poletnem semestru v letu 2018/19    

Spoštovani študenti,   

obveščamo vas, da obstaja možnost naknadne prijave z namenom študija v letu 2018/19.   

Način prijave in rok za oddajo vlog za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+:

 • za prijavo na javni razpis mora študent izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u (VIS modul »Prijava na izmenjavo«) najkasneje do 08.10.2018

Obvezna priloga:

 • motivacijsko pismo v slovenščini na najmanj eni strani,

Izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u je potrebno natisniti, podpisati ter jo skupaj z obveznimi prilogami v zaprti kuverti oddati do 08.10.2018, do 12.00 ure v Mednarodni pisarni FŠ.

Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.        

Vodja pisarne: dr. Jožef Križaj

Telefon: + 386 1 5207 841
Faks: + 386 1 5207 740
E-mail: jozef.krizaj@fsp.uni-lj.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in sreda od 11.00 h do 12.30 h