Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Mednarodna pisarna Fakultete za šport

Klasična študijska izmenjava (Razpis 2023/2024)

 

JAVNI RAZPIS

ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA FIZIČNO/KOMBINIRANO DOLGOROČNO MOBILNOST ŠTUDENTOV

Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+

v študijskem letu 2023/2024

 

 

 

 1. NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi ter kot ključne vsebine in aktivnosti naslavlja vključevanje in raznolikost, okolje in boj proti podnebnim spremembam (zeleni Erasmus+), digitalno preobrazbo ter udeležbo v demokratičnem življenju, skupnih vrednotah in državljanskem udejstvovanju.

Ta razpis za zbiranje kandidatov se nanaša na ključni ukrep KA1 131, učna mobilnost posameznikov.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerikoli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Obdobje fizične mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Obdobje fizične mobilnosti v tujini lahko študent kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 12 mesecev, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+ in se ne šteje v kvoto Erasmus+ statusa.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki bodo do leta 2023/2024 del študijskih obveznosti že opravili v tujini v okviru programa VŽU, Erasmus+, Erasmus Mundus in Erasmus+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijske mobilnosti in praktična usposabljanja lahko skupaj trajajo 24 mesecev. 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • izboljšanje učnih kompetenc,
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve,
 • povečanje samoiniciativnosti in podjetništva,
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja,
 • izboljšanje znanja tujih jezikov in digitalnih kompetenc,
 • povečanje medkulturne zavesti,
 • aktivnejše sodelovanje v družbi,
 • okrepitev pozitivne interakcije z osebami iz različnih okolij,
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot,
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.

Študij v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vnaprej določen z dokumentom ŠTUDIJSKI SPORAZUM (Learning Agreement), ki ga sklenejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji. Z vseh treh strani sklenjen Študijski sporazum je pogoj za izdajo Sporazuma o Erasmus+ nepovratnih sredstvih. Sporazum o Erasmus+ nepovratnih sredstvih med UL in študentom mora biti sklenjen PRED odhodom študenta na Erasmus+ mobilnost.

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent UL med izmenjavo v tujini pridobiti in bodo na matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS, za dva semestra 40 ECTS.

Študenti UL, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo na izmenjavi pridobili manj kot 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece.

Sodelujoče države v programu Erasmus+ so: članice Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so. Celoten čas Erasmus+ študija v tujini mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini.

Obdobje študija v tujini mora biti del študentovega študijskega programa, ki vodi do diplome na 1., 2. ali 3. stopnji študija.

Vsi izbrani Erasmus+ študenti, z izjemo naravnih govorcev, morajo pred pričetkom mobilnosti opraviti spletno jezikovno preverjanje (OLS) glavnega jezika izmenjave preko platforme EU Academy.

Za čas trajanja tečajev tujega jezika, ki jih organizirajo univerze v tujini pred začetkom semestra in so hkrati na voljo v sistemu OLS, študenti do finančne dotacije niso upravičeni. Le v primeru, da je tečaj del programa kulturne priprave, pripravljalnega tedna ali da gre za tečaj tujega jezika iz strokovne terminologije iz področja prejemnikovega študija ali za tečaj splošnega jezika na višji stopnji, kot so tečaji, ki so na voljo v sistemu OLS, lahko pridobi študent finančno dotacijo tudi za čas trajanja tečaja. Pri tem mora biti tečaj obvezno vključen v Študijski sporazum (Learning Agreement).

Obdobje študija v tujini lahko vključuje tudi prakso. Takšna kombinirana mobilnost ustvarja sinergije med akademskimi in strokovnimi izkušnjami v tujini ter je lahko različno organizirana, odvisno od okoliščin: ali aktivnosti potekata druga za drugo ali hkrati. Za kombinacijo veljajo enaka pravila za dodelitev sredstev in minimalno trajanje kot za mobilnost z namenom študija v tujini.

Študenti UL, ki so hkrati tudi zaposleni, se lahko prijavijo na ta razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju študijske izmenjave ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2023 do najkasneje 30. septembra 2024.

 

​2. Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

 • da ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na matični članici UL,
 • da nima neporavnanih finančnih obveznosti iz naslova programa Erasmus ali Erasmus+,
 • da ni bil v času študija na stopnji, v okviru katere se prijavlja na ta razpis, sankcioniran v disciplinskem postopku.

3. Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj izpolniti spletno prijavo v skladu z navodili članice do datuma, ki ga določi matična članica.

Preložitii mora tudi sledeča dokazila:

 • potrdilo o opravljenih obveznostih; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih obveznosti na stopnji študija, na katero je trenutno vpisan. Če študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih obveznostih na predhodno opravljeni stopnji študija;
 • motivacijsko pismo na najmanj eni strani.

​4. Merila za ocenjevanje vlog

 • dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih obveznosti na stopnji študija, na katero je trenutno vpisan. Če študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija;
 • motivacijsko pismo.

 

5. FINANČNA DOTACIJA

Izbrani študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Za Erasmus+ finančno pomoč ter za morebitne dodatke mora zaprositi preko spletne prijave na VIS UL. Erasmus+ finančna pomoč mora biti študentu izplačana PRED začetkom mobilnosti.

Za prvi dan mobilnosti se šteje dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji, to je lahko prvi dan predavanj, prireditev za dobrodošlico ali prvi dan jezikovne in kulturne priprave, ki je sestavni del mobilnosti, in ne dan prihoda v tujino. Kot zadnji dan šteje zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji (to je lahko zadnji dan predavanj oz. dan zadnjega izpita).

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina bo opredeljena v Sporazumu o Erasmus+ nepovratnih sredstvih, ki ga bo študent z UL podpisal po oddaji prijavne dokumentacije.

Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem na partnerski instituciji ter v okviru najkrajšega oz. najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu. Študent, ki prejme Erasmus+ finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo (npr. državno štipendijo, Zoisovo štipendijo …).

Število odobrenih financiranih mesecev na posameznega študenta bo odvisno od višine sredstev, ki jih bo imela UL na voljo. Če sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh zaprošenih aktivnosti, bo UL omejila število mobilnosti na osebo in število financiranih mesecev.

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Sporazumu o Erasmus+ nepovratnih sredstvih, ki ga bo študent sklenil z UL pred odhodom na študij v tujini.

V projektnem letu 2023 znaša mesečna Erasmus+ finančna pomoč:

Skupina 1:

Programske države z višjimi bivalnimi stroški

Danska, Finska, Irska, Islandija, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska

674 €

Skupina 2:

Programske države s srednjimi bivalnimi stroški

Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija

674 €

Skupina 3:

Programske države z nižjimi bivalnimi stroški

Bolgarija, Češka Republika, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Turčija

606 €

 

Študenti UL, izbrani na tem razpisu, bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči lahko zaprosili tudi za Dodatek k Erasmus+ finančni pomoči, v kolikor bo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavil razpis za individualno mobilnost študentov v tujini v okviru programa Erasmus+ za leto 2023 in bo UL uspešna pri prijavi na ta razpis. Doslej so bili do tega dodatka upravičeni študenti, ki so izpolnjevali naslednje pogoje:

 • sem državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji

ali

 • sem državljan druge članice Evropske unije z neprekinjenim 5-letnim prebivanjem v Republiki Sloveniji neposredno pred odhodom na izmenjavo, v okviru katere uveljavljam štipendijo

ali

 • sem državljan tretje države in sem pridobil status rezidenta za daljši čas

ter

 • sem pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisan na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program prve ali druge stopnje, ki ga v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj za namen študija oziroma prakse, ki ga predstavlja prijavitelj,
 • hkrati ne prejemam katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen Erasmus finančne podpore,
 • nisem v delovnem razmerju oziroma ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini,
 • nisem poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda,
 • nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini,
 • izpolnjujem pogoje za Erasmus mobilnost v obdobju študija, kot jih določa CMEPIUS,
 • se bom udeležil Erasmus mobilnosti,
 • mi bo izobraževalna ustanova, na kateri sem vpisan v Republiki Sloveniji, v tujini opravljene obveznosti vrednotila (priznala) kot del izobraževalnega programa na tej ustanovi,
 • mi za isto obdobje Erasmus mobilnosti ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega razpisa štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v študijskem letu 2021 v okviru programa Erasmus (314. JR),
 • zame sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj,
 • sem seznanjen, da skladno z Zakonom s štipendiranju RS (Z-štp-1) do sredstev iz Razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije niso upravičeni študenti brez statusa (diplomanti) in študenti 3. stopnje študija ter sam ne spadam v eno dveh navedenih kategorij.

 

Višina Dodatka k Erasmus+ finančni pomoči za projekt 2023 še ni znana. V letu 2022 je znašala 46,70 € na mesec.

 

Izbrani študenti iz okolij z manj priložnostmi bodo lahko poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči prejeli tudi dodatno podporo za vključenost. Višina tega dodatka bo znašala 250€/mesec.

Pogoji za upravičenost do dodatka za vključenost so, da študent v času prijave na razpis (oziroma najkasneje do začetka mobilnosti) izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima status študenta s posebnimi potrebami ali
 • ima študent status študenta s posebnim statusom (status kategoriziranega športnika, priznanega umetnika/kulturnika, udeleženca mednarodnih tekmovanj ali status starša) ali
 • da ima sam oziroma eden izmed članov družine (ki živijo v istem gospodinjstvu s študentom):
 • odločbo CSD (državna štipendija, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek ali dodatek za velike družine) ali
 • odločbo ZZZS ali
 • odločbo ZRSŠ ali
 • odločbo ZPIZ, ki dokazuje npr. invalidnost ali
 • da prihaja iz enostarševske družine (Enostarševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne prejema prejemkov za preživljanje ali je drugi izmed staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev dejansko ne prejema prejemkov za preživljanje.) ali
 • da prihaja iz rejniške družine ali
 • da mu Slovenija nudi mednarodno zaščito ali
 • da je predstavnik romske skupnosti.

Študent upravičenost izkazuje z ustrezno odločbo/sklepom/dokumentom, ki je del prijavne dokumentacije ob prijavi za finančno pomoč.

Dodatek za zeleno potovanje v višini 50 € (enkratni znesek) bo v okviru tega razpisa dodeljen študentom, ki bodo v kraj mobilnosti in nazaj potovali z avtobusom, vlakom, s plovilom in/ali drugim skupinskim prevozom (npr. GoOpti ...). Dodatek za zeleno potovanje bo študentu nakazan po zaključku mobilnosti, ob predložitvi ustreznih dokazil o načinu potovanja. Študentom se lahko za izvedbo zelenega potovanja dodeli do dodatno največ 4 financirane dni, če bo iz dokazil razvidno, da je za izvedbo zelenega potovanja dejansko potreboval dodatne dneve.

Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva v okviru razpisa, ki ga bodo prejeli po elektronski pošti predvidoma poleti 2023. Do dodatka za posebne potrebe bodo upravičeni, v kolikor jim že dodatek za manj priložnosti ne bo zadoščal za kritje dodatnih stroškov, ki jih bodo imeli zaradi narave svojih posebnih potreb.

Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali s prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Študenti s posebnimi potrebami so: slepi ali slabovidni študenti oz. študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Primeri dodatnih stroškov za študente s posebnimi potrebami so: dodatni potni stroški, prilagojen lokalni transport, dodatni stroški zaradi prilagojene namestitve, dodatni stroški zaradi pomočnika, stroški zdravstvenih storitev, stroški posebnih didaktičnih pripomočkov ipd.

Študenti, ki se bodo prijavili na javni razpis UL za sofinanciranje mobilnost študentov z namenom študija v tujini Erasmus+ v programskih državah in jih bodo matične fakultete za študij v tujini v študijskem letu 2023/2024 potrdile ter uvrstile na seznam izbranih študentov, bodo o vseh nadaljnjih postopkih, o višini Erasmus+ finančne dotacije, o možnostih pridobitve dodatnih štipendij in spletni jezikovni pripravi (OLS) sproti obveščeni po elektronski pošti.

 

6. NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG

Navodila za prijavo na Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2023/24:

 • Pozor: pripravite si vse zahtevane priloge, ki jih morate naložiti v prijavo.
 • Prijavite se preko VISa, razdelek Prijava na izmenjavo.
 • Rok za oddajo popolne prijave preko VISa ter prijavnice z vsemi dokazili je petek, 3. 2. 2023. (Razpis bo/je odprt od 19.12.2022 dalje)
 • Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.
 • Prijave so možne samo v okviru navedenih bilateralnih partnerjev UL FŠ ( z vsakem partnerjem imamo določeno število mest, eno do dveh mest za posamezno destinacijo in stopnjo študija; če je več prijav za eno mesto bo izveden izbirni postopek na podlagi povprečne ocene  in priloženega motivacijskega pisma). Seznam partnerjev UL FŠ najdete spodaj(* nekatere pogodbe so v postopku podaljševanja zato lahko pride še do sprememb).

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora študentka oz. študent preko VISa izpolniti prijavnico ter naložiti spodaj naštete dokumente najkasneje do petka, 3. 2. 2023.

 • Prijavnica (izpolnjena v VISu).
 • Dokazilo o povprečni oceni. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
 • Motivacijsko pismo na največ eni strani

Partnerske institucije za klasično študijsko izmenjavo UL, Fakultete za šport so:

 1. CZ, MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO (Erasmus koda: CZ BRNO05); prva in druga stopnja
 2. CZ, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PRAHA (Erasmus koda: CZ PRAHA07); prva, druga in tretja stopnja 
 3. CZ, UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI, OLOMOUC (Erasmus koda: CZ OLOMOUC01); prva, druga in tretja stopnja 
 4. DE, UNIVERSITAT KONSTANZ (Erasmus koda: D  KONSTAN01 ); prva  stopnja
 5. DE, UNIVERSITAET LEIPZIG  (Erasmus koda: D  LEIPZIG01 ); prva in druga stopnja 
 6. DE, HUMBOLDT-UNIVERSITAT ZU BERLIN  (Erasmus koda: D  BERLIN13); prva stopnja
 7. DE, FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITAT JENA (Erasmus koda: D  JENA01); prva-, druga- in tretja stopnja 
 8. DE, Technische Universität Kaiserslautern (Erasmus koda: D KAISERS01); prva stopnja
 9. AT, UNIVERSITAET WIEN (Erasmus koda: A  WIEN01) ; prva stopnja
 10. ES, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA "SAN VICENTE MÁRTIR", VALENCIA (Erasmus koda: E  VALENCI11 ); prva stopnja  
 11. ES, UNIVERSIDAD DE GRANADA (Erasmus koda: E  GRANADA01); prva stopnja
 12. ES, UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Erasmus koda: E  LAS-PAL01); prva stopnja
 13. ES, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (Erasmus koda: E  MADRID05); prva in druga stopnja 
 14. PL, AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU, WROCŁAW (Erasmus koda: PL WROCLAW08 ); prva in druga stopnja 
 15. PL, AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM EUGENIUSZA PIASECKIEGO, POZNAN (Erasmus koda: PL POZNAN08); prva stopnja
 16. HR, SVEUCILISTE U ZAGREBU (Erasmus koda: HR ZAGREB01); prva-, druga- in tretja stopnja
 17. PT, UNIVERSIDADE DE COIMBRA (Erasmus koda: P  COIMBRA01 ); prva in druga stopnja
 18. PT, INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO (Erasmus koda: P  PORTO05) ; prva stopnja
 19. PT, UNIVERSITY OF LISBOA (Erasmus koda: P  LISBOA109 ); prva stopnja  
 20. IT, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO, ROMA (Erasmus koda: I  ROMA05 ); prva in druga stopnja
 21. IT, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO (Erasmus koda: I PALERMO01 ); prva in druga stopnja
 22. HU, UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION, BUDAPEST (Erasmus koda: HU BUDAPES42 ); prva-, druga- in tretja stopnja
 23. FI, JYVASKYLAN YLIOPISTO, JYVASKYLA (Erasmus koda: SF JYVASKY01); prva in druga stopnja
 24. LT, LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS, VILNIUS (Erasmus koda: LT VILNIUS04); prva stopnja
 25. EE, TALLINNA ÜLIKOOL, TALLINN  (Erasmus koda: EE TALLINN05  ); prva in druga stopnja
 26. RO, Vasile Alecsandri University of Bacau (Erasmus koda: ROBACAU01); prva stopnja
 27.  LV, UNIVERSITY OF LATVIA, RIGA (Erasmus koda: LV RIGA01); prva stopnja
 28.  RS, UNIVERSITY OF BELGRADE (Erasmus koda: RS Belgrade02), prva stopnja
 29.  F, Universite de Bretagne Occidentale, Brest (Erasmus koda: F BREST01), prva in druga stopnja 
 30.  RS, University of Niš, Faculty of Sport and Physical education (Erasmus koda: RS NIS01), prva in druga stopnja
 31.  HR, University of Split, Faculty of Kinesiology (Erasmus koda: HR SPLIT01), prva, druga in tretja stopnja
 32. B, Vrie Universiteit Brussel ( Erasmus koda: B BRUSSEL01), druga in tretja stopnja
 33. HR, University of Osijek, Faculty of Kinesiology (Erasmus koda: HR OSIJEK01), prva in druga stopnja 
 34. ES, Univerzidad de Zaragoza (Erasmus koda: EZARAGOZ01), tretja stopnja

 

Univerza v Ljubljani si kot izvajalec tega razpisa pridružuje pravico, da v primeru spremenjenih finančnih pogojev ali pojava višje sile spremeni oz. dopolni pogoje financiranja. Spremembe pravil in pogojev sodelovanja na razpisu lahko opravi kadarkoli.

 Mednarodna pisarna UL FŠ

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

PROGRAM ERASMUS+

I. JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA FIZIČNO/KOMBINIRANO DOLGOROČNO MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023

1.NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in dejavnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus+) in prehoda na digitalno družbo.

Ta razpis za zbiranje kandidatov se nanaša na ključni ukrep KA1 131, mobilnost posameznikov z namenom praktičnega usposabljanja.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po zaključku študija opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Obdobje fizične mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Obdobje fizične mobilnosti v tujini lahko študent kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 12 mesecev, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+ in se ne šteje v kvoto Erasmus+ statusa.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so do leta 2022/2023 del študijskih obveznosti že opravili v tujini v okviru programa VŽU, Erasmus+, Erasmus Mundus in Erasmus+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijske mobilnosti in praktična usposabljanja lahko skupaj trajajo 24 mesecev.

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • izboljšanje učnih kompetenc,
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve,
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva,
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja,
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti,
 • povečanje medkulturne zavesti,
 • aktivnejše sodelovanje v družbi,
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot,
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.

Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. Za to jamčita mentor ali Erasmus+ koordinator na matični članici študenta in delodajalec, ki podpišeta dokument Erasmus+ ŠTUDIJSKI SPORAZUM za praktično usposabljanje (»Learning Agreement for Traineeship«).

Minimalen obseg dela na praktičnem usposabljanju je 25 ur na teden. Sodelujoče države v programu Erasmus+ so: članice Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so. Celoten čas Erasmus+ študija v tujini mora študent bivati  v kraju univerze gostiteljice v tujini. Prekinitve in predčasni zaključki mobilnosti morajo biti vnaprej odobreni s strani Univerzitetne službe za mednarodno sodelovanje.

Študenti UL, ki so hkrati tudi zaposleni, se lahko prijavijo na ta razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju praktičnega usposabljanja ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga. Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1. junija 2022 do 30. septembra 2023.

 

2. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE

Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL, z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (do datuma zaključka študija) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po zaključku študija (diplomiranju oz. magistriranju) oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 30. 9. 2023. Za datum zaključka študija se šteje zagovor zaključnega dela ali zadnji izpit (odvisno od članice) in ne datum, do kdaj ima študent status študenta.

Pogoj za prijavo je že sklenjen Erasmus+ ŠTUDIJSKI SPORAZUM za praktično usposabljanje (»Learning Agreement for Traineeship«), ki ga podpišejo študent, delodajalec in odgovorna oseba na članici (npr. Erasmus+ koordinator).

Vsi izbrani Erasmus+ študenti, z izjemo naravnih govorcev, morajo pred in po zaključku mobilnosti opraviti spletno jezikovno preverjanje glavnega jezika izmenjave preko spletnega portala OLS. Če je bil rezultat spletnega preverjanja glavnega jezika izmenjave pred odhodom na mobilnost C2, študentu ni treba opraviti spletnega preverjanja glavnega jezika izmenjave ob koncu mobilnosti.

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus ali Erasmus+.

 

3.FINANČNA DOTACIJA

Izbrani študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Za Erasmus+ finančno pomoč ter morebitne dodatke mora zaprositi preko spletne prijave na VIS UL. Erasmus+ finančna pomoč mora biti študentu izplačana pred začetkom mobilnosti.

Za prvi dan mobilnosti še šteje dan, ko mora biti študent prisoten na tuji organizaciji (delodajalec), torej prvi delovni dan. Kot zadnji dan se šteje dan, ko študent zaključi z delom na tuji organizaciji (delodajalec).

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira praktično usposabljanje v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Sporazumu o nepovratnih sredstvih, ki ga bo študent sklenil z UL pred odhodom na praktično usposabljanje v tujino.

Število odobrenih financiranih mesecev na posameznega študenta znotraj tega razpisa je omejeno na največ 12 mesecev.

Dejansko število odobrenih financiranih mesecev na posameznega študenta bo odvisno od višine sredstev, ki jih ima UL na voljo. Če sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh zaprošenih aktivnosti, bo UL obdobje financiranja za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja skrajšala na manj kot 12 mesecev, glede na razpoložljiva sredstva. Iz istega razloga lahko UL omeji tudi število odobrenih prijav na enega študenta znotraj tega razpisa. Podaljševanje mobilnosti v okviru tega razpisa ni predvideno, razen v izjemnih primerih. Odobritev financiranja Erasmus+ STA/STAT mobilnosti bo potekalo do porabe sredstev, dodeljenih s strani Nacionalne agencije.

V projektnem letu 2022 Erasmus+ finančna pomoč za praktično usposabljanje (glede na državo mobilnosti) znaša:

Skupina 1:

 

Programske države z višjimi in s srednjimi bivalnimi stroški

Danska, Finska, Irska, Islandija, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Nemčija,

Nizozemska, Portugalska, Španija

750

€/mesec

Skupina 2:

 

Programske države z nižjimi bivalnimi stroški

Bolgarija, Češka Republika, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Turčija

690

€/mesec

 

V mesečnem znesku je že zajet dodatek za praktično usposabljanje, ki znaša 150 €/mesec. Do tega so upravičeni vsi udeleženci Erasmus+ praktičnega usposabljanja (se ne izključuje z ostalimi dodatki).

Študenti UL, izbrani na tem razpisu, bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči lahko zaprosili tudi za Dodatek k Erasmus+ finančni pomoči, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • sem državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali
 • sem državljan druge članice Evropske unije z neprekinjenim 5-letnim prebivanjem v Republiki Sloveniji neposredno pred odhodom na izmenjavo, v okviru katere uveljavljam štipendijo ali
 • sem državljan tretje države in sem pridobil status rezidenta za daljši čas ter
 • sem pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisan na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program prve ali druge stopnje, ki ga v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj za namen študija oziroma prakse, ki ga predstavlja prijavitelj,
 • hkrati ne prejemam katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen Erasmus finančne podpore,
 • nisem v delovnem razmerju oziroma ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini,
 • nisem poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda,
 • nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini,
 • izpolnjujem pogoje za Erasmus mobilnost v obdobju študija, kot jih določa CMEPIUS,
 • se bom udeležil Erasmus mobilnosti,
 • mi bo izobraževalna ustanova, na kateri sem vpisan v Republiki Sloveniji, v tujini opravljene obveznosti vrednotila (priznala) kot del izobraževalnega programa na tej ustanovi,
 • mi za isto obdobje Erasmus mobilnosti ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega razpisa štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v študijskem letu 2020 v okviru programa Erasmus (294. JR),
 • zame sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj,
 • sem seznanjen, da skladno z Zakonom s štipendiranju RS (Z-štp-1) do sredstev iz Razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije niso upravičeni študenti brez statusa (diplomanti) in študenti 3. stopnje študija ter sam ne spadam v eno dveh navedenih kategorij.

V projektnem letu 2021 je Dodatek k Erasmus+ finančni pomoči znašal 67,76 €/mesec. Višina Dodatka k Erasmus+ finančni pomoči za projekt 2022 še ni znana.

Izbrani študenti iz okolij z manj priložnostmi bodo lahko poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči prejeli tudi dodatno podporo za vključenost. Višina tega dodatka bo znašala 250 €/mesec. Pogoji za upravičenost do dodatka za vključenost so:

 • da študent prejema državno štipendijo ali
 • da je študent član družine, kjer ima eden od otrok ali staršev odločbo CSD/ZZZS/ZRSŠ ali
 • da ima študent sam odločbo ZRSŠ/CSD/ZZZS (spremljevalca, prilagoditev pouka, invalidnost ipd.) ali
 • da študent prihaja iz enostarševske ali rejniške družine ali
 • da študentu Slovenija nudi mednarodno zaščito ali
 • da je študent predstavnik romske skupnosti.

Dodatek za zeleno potovanje v višini 50 € (enkratni znesek) bo v okviru tega razpisa dodeljen študentom, ki bodo v kraj mobilnosti in nazaj potovali z avtobusom, vlakom, s plovilom in/ali drugim skupinskim prevozom (npr. GoOpti ...). Dodatek za zeleno potovanje bo študentu nakazan po zaključku mobilnosti, ob predložitvi ustreznih dokazil o načinu potovanja. Študentom se lahko za izvedbo zelenega potovanja dodeli do dodatno največ 4 financirane dni, če bo iz dokazil razvidno, da je za izvedbo zelenega potovanja dejansko potreboval dodatne dneve.

Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva v okviru razpisa, ki ga bodo prejeli po elektronski pošti predvidoma poleti 2022. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali s prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe. Študenti s posebnimi potrebami so: slepi ali slabovidni študenti oz. študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Primeri dodatnih stroškov za študente s posebnimi potrebami so: dodatni potni stroški, prilagojen lokalni transport, dodatni stroški zaradi prilagojene namestitve, dodatni stroški zaradi pomočnika, stroški zdravstvenih storitev, stroški posebnih didaktičnih pripomočkov ipd.

4.NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG

Študent, ki želi oditi na praktično usposabljanje v tujino kot »Erasmus+ študent«, odda prijavo na svoji matični fakulteti, vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti in najkasneje do 29.6.2023.

Prijava mora vsebovati:

 1. prijavnico za Erasmus+ praktično usposabljanje (prijavnico se izpolni v aplikaciji VIS). Študent prijavnico izpolni in podpiše. Potem prijavnico pošlje preko e-pošte  mednarodni pisarni UL, Fakulteti za šport brez ostalih prilog. 
 2. originalno potrjen (vnaprej podpisan in ožigosan) sporazum za Erasmus+ praktično usposabljanje (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeship). Obvezna priloga ob prijavi v sistemu VIS.  Learning agreement
 3. ​motivacijsko pismo (lahko v slovenskem jeziku), ki mora zajemati naslednje informacije:
 • kako je delo, ki ga bo opravljal v času strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini, povezano s področjem študija študenta na matični fakulteti;
 • kako bo strokovno praktično usposabljanje v tujini prispevalo k nadaljnjemu izobraževanju in/ali zaposljivosti;
 • opis institucije gostiteljice/podjetja in opis službe/oddelka (področje dela, število zaposlenih, leto ustanovitve …). Obvezna priloga ob prijavi v sistemu VIS.

4.  veljavno potrdilo o vpisu (referat), ki ne sme biti starejše od dveh tednov in iz katerega je razvidno, da  ima študent status za celotno obdobje mobilnosti (ta pogoj ne velja za      mlade diplomante, ki mobilnost opravijo po zaključku študija). Če študent ob prijavi še ne more pridobiti potrdila o vpisu, zadostuje potrdilo o izpolnjevanju pogojev za vpis v  naslednje študijsko leto, ki ga izda referat matične fakultete. Obvezna priloga ob prijavi v sistemu VIS.

Prijave v VISU bodo možne od 18.4.2022 naprej. Upošteva se samo popolne prijave.

MEDNARODNA PISARNA UL FŠ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vodja mednarodne pisarne: doc. dr. Jožef Križaj

Telefon: + 386 1 5207 841
Faks: + 386 1 5207 740
E-mail: jozef.krizaj@fsp.uni-lj.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in sreda od 14.00 h do 15.30 h