Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Doktorski študijski program - Kineziologija

1. Osnovni podatki

Doktorski študijski program Kineziologija traja štiri leta, obsega 240 kreditnih točk (KT) in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Študijski program sledi ciljem Bolonjske deklaracije in vzpostavlja pogoje za trajen razvoj na področju kineziologije in potrebe stroke po visoko izobraženih kadrih.

Pri ponujenem študijskem programu smo zasledovali trende razvoja slovenskega in mednarodnega znanstvenoraziskovalnega prostora in prisluhnili potrebam slovenskega športa. Študijski program neločljivo povezuje študij z znanstveno raziskovalnim delom. Osrednji poudarek programa je na samostojnem kreativnem raziskovalnem delu študenta, ki ga usmerja mentor. Posebno pozornost zato namenjamo odnosu med mentorjem in doktorandom.

Predlagani program vzpodbuja interdisciplinarnost ter ponuja možnost sodelovanja uveljavljenih domačih in tujih strokovnjakov. Program daje prednost izbirnosti pred obveznimi oblikami študija. Da bi primerno pokrili vse bolj razvejano področje kineziologije, je ponudba študijskih vsebin velika in raznolika. Izbirnost daje študentu možnost zgodnjega načrtovanja lastne raziskovalne kariere in zasledovanja potreb bodočih delodajalcev. Ob tem preko obveznih seminarjev in z vključevanjem temeljnih in izbirnih vsebin zagotavljamo primerno širino izobrazbe.

Po priporočilih Evropskega združenja univerz je predvidena mednarodna izmenjava študentov. V programu je omogočena mobilnost tako v okviru organiziranih oblik študija kot individualnega raziskovalnega dela. V času študija se od študenta pričakuje aktivno sodelovanje na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah. Ob tem študent razvija veščine znanstvenega komuniciranja, kritične presoje dosežkov drugih in rezultatov lastnega raziskovalnega dela.

Med bistvene obveznosti doktoranda spada izdelava doktorske disertacije. V doktorskem delu pokaže kandidat poleg usposobljenosti za znanstveni način mišljenja in sposobnosti raziskovalnega dela tudi izvirne prispevke k znanosti, ki jih objavi v vsaj enem članku v znanstveni reviji.

Ime študijskega programa: podiplomski doktorski program
Vrsta študijskega programa: Kineziologija
Stopnja študijskega programa: III. stopnja
Trajanje študijskega programa: 4 leta (8 semestrov)
Število kreditnih točk ECTS: 240
Znanstveno-raziskovalna disciplina: družboslovne vede
Strokovni naslov: doktor / doktorica znanosti
Okrajšava naslova: dr. (pred imenom)

 

 

 2. Cilji programa in kompetence

Doktorski študijski program Kineziologija ima za osnovni cilj vzgojo samostojnih raziskovalcev s širokim strokovnim obzorjem in poglobljenimi metodološkimi temeljnimi znanji.

Temeljni cilji programa

 • Neločljivo povezovati študij z znanstvenoraziskovalnim in razvojnim delom.
 • Razvijati znanstveni pristop, osvojiti znanstveni način mišljenja.
 • Spodbujati poglobljeno razumevanje kineziologije in njene vpetosti v širši znanstveni kontekst.
 • Razvijati komunikacijske sposobnosti, sposobnosti poročanja o znanstveno raziskovalnih dosežkih, prenosa znanja.
 • Razvijati korekten ter kritičen odnos pri presoji dosežkov drugih in rezultatov lastnega dela.
 • Izobraževati doktorje znanosti za kreativno znanstvenoraziskovalno in razvojno delo na področju kineziologije.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

 • Sposobnost samostojnega kreativnega znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela na področju kineziologije.
 • Sposobnost zasledovanja in korektne presoje najnovejših dosežkov na širšem področju kineziologije.
 • Kritičen odnos do rezultatov lastnega raziskovalno razvojnega dela.
 • Sposobnost kreativnega in samostojnega obravnavanja znanstveno-raziskovalnega problema
 • Sposobnost timskega dela s strokovnjaki z različnih področij.

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom

Doktorand bo pridobil sposobnost uporabe sodobnih kinezioloških metod in postopkov pri reševanju raziskovalno-razvojnih problemov, sposobnost umeščanja kineziologije v širši družbeni kontekst, komunikacijske sposobnosti ter sposobnost poročanja o delu in rezultatih svetovni kineziološki znanosti in družbi.

Dodatne predmetno specifične kompetence so navedene pri predstavitvah posameznih predmetov.

 

INFORMATIVNI DAN

Informativni dan za vpis v doktorski študijski program Kineziologija bo potekal, dne 24. 06. 2020 ob 14.00 uri na Fakulteti za šport, Gortanova 22, Ljubljana v sejni sobi Inštituta za šport.

 

VPIS V DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM KINEZIOLOGIJA 2020/21

Rok za prijavo na razpis je 1. september 2020.

Za vpis na doktorski študij v študijskem letu 2020/2021 je potrebno oddati elektronsko  prijavo preko portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Natančno sledite navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave.

V primeru tehničnih težav se obrnite na podporo prijaviteljem na eVŠ:

•    
•    01/478-46-59 (vsak delovni dan od 9.00 do 16.00)

 

Obvezne priloge k prijavi:

•    fotokopija diplome zaključenega študijskega programa (univerzitetnega, magistrskega, specialističnega ali drugostopenjskega), ali kopija začasnega potrdila o diplomiranju, če diploma še ni bila izdana 
•    odločbo o priznavanju v tujini pridobljene diplome za namen nadaljevanja študija na UL Fakulteti za šport,  če je diploma pridobljena v tujini,
•    dokazila o povprečni oceni študija in oceni diplome in/ali fotokopija priloge k diplomi (univerzitetne, magistrske, specialistične, drugostopenjske)
•    soglasje mentorja o prevzemu mentorstva: Soglasje mentorja za prevzem mentorstva.pdf
     (Ob prijavi na doktorski študij si kandidat izbere mentorja: seznam mentorjev)
•    načrt/opis znanstveno raziskovalnega dela
•    dokazila o dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju (objavljeni članki v revijah in monografijah, aktivno sodelovanje v mednarodnih projektih, razstavah, koncertih; če lahko, priložite izpis iz COBISSA) ,
•    dokazila o prejetih nagradah (Prešernova, Ferbarjeva, itd.) ,
•    dokazila za vrednotenje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj s področja, kamor se kandidat/-ka vpisuje.

Vpis
O izpolnjevanju pogojev za vpis bomo kandidate obvestili najkasneje do 14. septembra 2020. Vpis sprejetih kandidatov bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2020.