Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Vpisni pogoji

VPISNI POGOJI

V študijski program se lahko vpišejo diplomanti:

  • Študijskih programov 2. stopnje programov Fakultete za šport,
  • Študijskih programov 2. stopnje drugih usmeritev, če opravijo poseben preizkus znanja. Vsebino in obseg preizkusa znanja določi Komisija za znanstveno, raziskovalno in razvojno delo ter doktorski študij Fakultete za šport. Pri določanju vsebine in obsega preizkusa znanj se upošteva: dosedanje znanstveno raziskovalno delo, objavljena znanstvena dela, strokovna izpopolnjevanja (formalno ali neformalno) in drugo.
  • Študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti po končani univerzitetni izobrazbi kineziologije. Kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
  • Študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe učitelj športne vzgoje, sprejetega pred 11. 6. 2004.
  • Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
  • Diplomanti drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji v prejšnjih odstavkih. Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL. 

 

VPIS V DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM KINEZIOLOGIJA 2024/25 (Razpis bo odprt predvidoma od 29. 3. 2024) 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati se morajo na študij prijaviti in oddati prijavo za vpis v doktorski program ter vsa k prijavi zahtevana dokazila elektronsko na spletnem portalu eVŠ najpozneje do vključno 1. septembra 2024 (prvi prijavni rok). V primeru, da bodo po prvem prijavnem roku še ostala prosta mesta, bo od 12. septembra 2024 do vključno 24. septembra 2024 razpisan drugi prijavni rok. Vpis bo zaključen do 30. septembra 2024. Informativni dan za vpis v doktorski študijski program Kineziologija bo potekal, dne 11. 4. 2024 ob 14. uri na Fakulteti za šport, Gortanova 22, Ljubljana v sejni sobi Inštituta za šport ter prek spletne povezave https://uni-lj-si.zoom.us/j/3962575476.

Natančno sledite navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave.

V primeru tehničnih težav se obrnite na podporo prijaviteljem na eVŠ:

•    evs-prijava.mizs@gov.si
•    01/478-46-59 (vsak delovni dan od 9.00 do 16.00)

Obvezne priloge k prijavi:

•    fotokopija diplome zaključenega študijskega programa (univerzitetnega, magistrskega, specialističnega ali drugostopenjskega), ali kopija začasnega potrdila o diplomiranju, če diploma še ni bila izdana 
•    odločbo o priznavanju v tujini pridobljene diplome za namen nadaljevanja študija na UL Fakulteti za šport,  če je diploma pridobljena v tujini,
•    dokazila o povprečni oceni študija in oceni diplome in/ali fotokopija priloge k diplomi (univerzitetne, magistrske, specialistične, drugostopenjske),
•    Ob prijavi na doktorski študij si kandidat izbere mentorja in predloži njegovo soglasje o prevzemu mentorstva,
•    načrt/opis znanstveno raziskovalnega dela.

Neobvezne priloge k prijavi:
•    dokazila o dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju (objavljeni članki v revijah in monografijah, aktivno sodelovanje v mednarodnih projektih, razstavah, koncertih; če lahko, priložite izpis iz COBISSA) ,
•    dokazila o prejetih nagradah (Prešernova, Ferbarjeva, itd.) ,
•    dokazila za vrednotenje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj s področja, kamor se kandidat/-ka vpisuje.

VPIS
O izpolnjevanju pogojev za vpis bomo kandidate obvestili najkasneje do 13. septembra 2024. Vpis sprejetih kandidatov bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2024.