Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vpisni pogoji


V študijski program se lahko vpišejo diplomanti:

  • Študijskih programov 2. stopnje programov Fakultete za šport,
  • Študijskih programov 2. stopnje drugih usmeritev, če opravijo poseben preizkus znanja. Vsebina in obseg preizkusa znanj, ki ga določi Komisija za podiplomski študij Fakultete za šport, sta odvisna od vrste predhodnega univerzitetnega programa kandidata ter od strokovnega področja doktorskega študija.
  • Študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti po končani univerzitetni izobrazbi kineziologije. Kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
  • Študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe učitelj športne vzgoje, sprejetega pred 11. 6. 2004.
  • Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

 

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL. 

Ob prijavi na doktorski študij si kandidat izbere mentorja. Seznam potencialnih mentorjev.