Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vpisni pogoji

Na univerzitetni doktorski študij Kineziologije se lahko skladno z zadnjim odstavkom 38a člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3) in 16. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-E) vpišejo:

  • Diplomanti študijskih programov druge stopnje programov Fakultete za šport.
  • Diplomanti študijskih programov druge stopnje drugih usmeritev, če opravijo poseben preizkus znanja. Vsebina in obseg preizkusa znanj, ki ga določi Komisija za podiplomski študij Fakultete za šport, sta odvisna od vrste predhodnega univerzitetnega programa kandidata ter od strokovnega področja doktorskega študija.
  • Diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija po končani univerzitetni izobrazbi kineziologije. Kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 KT.
  • Diplomanti dosedanjega študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe učitelj športne vzgoje.
  • Diplomanti drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji v prejšnjih odstavkih. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s 121. členom Statuta UL.