Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Kineziologija (2. stopnja) - temeljni podatki o programu

Vrsta in ime programa: Magistrski študijski program 2. stopnje Kineziologija

Predstavitveni zbornik magistrskega programa Kineziologija  2021/22
 

Navedba strokovnega naslova:

Strokovni naslov, ki se pridobi s programom, je: MAGISTER KINEZIOLOGIJE  / MAGISTRICA KINEZIOLOGIJE. Okrajšava naziva je mag. kin. (za imenom in priimkom)
 

Trajanje programa:

Študij traja 4 semestre (2 leti) in obsega skupaj 120 KT.
 

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

 • usposobljenost za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenempodročju;
 • usposobljenost za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah;
 • sposobnost prevzemanja odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov;
 • usposobljenost za kritično refleksijo;
 • socialne in komunikacijske sposobnosti za vodenje skupinskega dela;
 • usposobljenost za izvedbo projektnih nalog v delovnem okolju ter temeljnih, aplikativnih in razvojnih raziskovalnih nalog;
 • sposobnost uporabe splošnih pedagoških strategij ravnanja v praksi;
 • razumevanje individualnih vrednot in vrednotnih sistemov,
 • poznavanje etike in kodeksov strokovnega področja,
 • poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov dela starejših oseb, oseb z nekaterimi kroničnimi boleznimi, oseb z akutnimi in/ali kroničnimi poškodbami in oseb z okvarami/poškodbami gibal;
 • sposobnost komuniciranja in sodelovanja z mejnimi strokami;
 • komuniciranje v tujem jeziku.


Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom: 

 • poznavanje in razumevanje temeljnih bio-psiho-socialnih značilnosti posameznih skupin starejših oseb, oseb z nekaterimi kroničnimi boleznimi, oseb z akutnimi in/ali kroničnimi poškodbami in oseb z okvarami/poškodbami  gibal, še posebej tistih, ko so pomembna z vidika športne vadbe;
 • sposobnost timskega dela in dobrega komuniciranja v strokovnem timu in pri delu s starejšimi osebami, osebami z nekaterimi kroničnimi boleznimi, osebami z akutnimi in/ali kroničnimi poškodbami in osebami z okvarami/poškodbami gibal;
 • poznati zdravstvena tveganja v povezavi z vadbo pri posameznih skupinah starejših oseb, oseb z nekaterimi kroničnimi boleznimi, oseb z akutnimi in/ali kroničnimi poškodbami in oseb z okvarami / poškodbami gibal;
 • poznati ključne cilje vadbe pri posameznih skupinah starejših oseb, oseb z nekaterimi kroničnimi boleznimi, oseb z akutnimi in/ali kroničnimi poškodbami in oseb z okvarami / poškodbami gibal; 
 • poznavanje organiziranosti športa in vadbe starejših oseb, oseb z nekaterimi kroničnimi boleznimi, oseb z akutnimi in/ali kroničnimi poškodbami in oseb z okvarami / poškodbami gibal;
 • sposobnost načrtovanja, organizacije in izvedbe vadbenega programa starejših oseb, oseb z nekaterimi kroničnimi boleznimi, oseb z akutnimi in/ali kroničnimi poškodbami in oseb z okvarami/poškodbami gibal;
 • sposobnost praktično uporabiti teoretične koncepte športne vadbe starejših oseb, oseb z nekaterimi kroničnimi boleznimi, oseb z akutnimi in/ali kroničnimi poškodbami in oseb z okvarami/poškodbami gibal.

 

V skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17) se magistrski študijski program 2. stopnje Kineziologija  uvršča v seznam javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu.

Pravilnik o merilih za določitev javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu

Pred sprejetjem novega Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) je bilo magistrom drugostopenjskega študijskega programa Kineziologija Fakultete za šport dovoljeno delo v športu na podlagi sklepa Strokovnega sveta RS za šport:

Sklep Strokovnega sveta RS za šport z dne, 15.6.2017

 

Arhiv predstavitvenih zbornikov:

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016