Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.13., num.3., 2021

Ivan Čuk
Uvodnik


Dear friends,

SCGYM 13 3 2021 journal

All gymnastic disciplines were excellent at this year’s Summer Olympic Games. Great achievements of our athletes in artistic gymnastics, rhythmic gymnastic and trampolining! From my subjective point of view, Nikita Nagorny made a huge step forward to further our sport. It took all this time since OG 1988 in Seoul, when Valery Ljukin from the former Soviet Union performed a triple salto backward tucked, to see Nikita Nagorny perform a triple salto backward piked at a major competition. It will take some more time before followers start performing the triple backward piked. However, our science supports and facilitates improvements in apparatus, the development of better methods of strength training, psychological readiness, and so on, and all this leads to further developments in our sport.

Having the Olympic Games and the World Championships within three months of the same year created many challenges for everyone involved in competitive gymnastics. On one hand, there is gymnasts’ tiredness, on another, new faces bring in new energy. 

There are new challenges for  researchers too. In the middle of October, Flavio Bessi organised  International Freiburg Gymnastics Congress online. You can find it at https://www.sport.uni-freiburg.de/en/events/international-gymnastics-congress.

Contributing authors in this issue are from Tunisia, Oman, Brazil, Germany, United Kingdom, Slovenia, Russia and Greece. Again, many different aspects of gymnastics are presented.

Anton Gajdoš and Michal Babela drafted the 22nd short historical note introducing   Samulel Piasecky from Slovakia.

Sadly, we lost a gymnastic friend. Aljoša Demjanov who competed for Russia and Croatia passed away last summer. R.I.P., Aljoša.

Just to remind you, if you cite the journal, its abbreviation in the Web of Knowledge is SCI GYMN J. 

I wish you enjoyable reading and many new ideas for research projects and articles.


Salma Khalfallah, Bessem Mkaouer, Samiha Amara, Hamdi Habacha, Nizar Souissi
VPLIV RAZLIČNIH JAKOSTI OBREMENITVE NA ČAS ODZIVA PRI TELOVADCIH IN NETELOVADCIH PRI PROSTORSKI NALOGI VRTLJIVIH KOCK


SCGYM 13 3 2021 article 1

Namen raziskave je bil preučiti učinek različnih stopenj jakosti vadbe na zmogljivost miselnega vrtenja kock pri telovadcih v primerjavi z netelovadci. Enainštirideset merjencev (18 žensk; povprečna starost 20,94±0,89 let, višina 1,65±0,03 m, telesna masa 58,94±5,67 kg in 23 moških; povprečna starost 21,26±0,99 let, višina 1,70±0,05 m, telesna masa 66.87±4.52 kg), razdeljeni v dve skupini (tj. telovadci in netelovadci), so prostovoljno sodelovali v tej študiji. Obe skupini sta izvedli nalogo miselnega prostorskega vrtenja kock v mirovanju, nato pa sta izvedli isto nalogo, pred katero so bili kratke obremenitve vadbe pri 60%, 80%, 100% in 120% lastne največje aerobne hitrosti (MAS). Razčlenitev odzivnih časov je pokazala, da so telovadci nalogo miselnega vrtenja opravili hitreje po obremenitvi kot v stanju mirovanja, zlasti pri 60 % in 80 % MAS, medtem ko so netelovadci povečali odzivni čas po zmerni obremenitvi (tj. 60 et. 80 % MAS) in uravnali svojo zmogljivost (tj. enakovredno pri ostalih obremenitvah). Ta ugotovitev poudarja posebne gibalno znanje kot spremenljivko, ki lahko vpliva na uspešnost miselne dejavnosti.

 

Ključne besede: miselno vrtenje, razum, jakost, telovadno znanje.

 


Laura de Oliveira, Vítor Ricci Costa, Kizzy Fernandes Antualpa, Myrian Nunomura
TELO IN NJEGOVA PREDSTAVA PRI RITMIKI: ZNANOST ALI VEROVANJE?


SCGYM 13 3 2021 article 2

Namen raziskave je ugotoviti, ali vrhunske telovadke čutijo nezadovoljstvo s lastnim telesom, in če je tako, razčleniti dejavnike, povezane z njegovim razvojem, in posledice za njihovo telo. Pogovorili smo se z 28 ritmičarkami starih od 13 do 16 let, iz treh vrst v eni brazilski državi. Izpostavimo lahko: »Telo, zmogljivost in napačne predstave v ritmiki« in »Telesna masa v ritmiki: prepričanje vs. znanost«. Zdi se, da na nezadovoljstvo ritmičark s svojim telesom vplivajo njihovi vaditelji, sodniki in drugi športniki, ki krepijo obstoj uveljavljenega "idealnega" modela telesa v tem športu. Zdi se, da športniki verjamejo, da bi jim ta telesni model pomagal pri izvajanju gibov pri sodniškem ocenjevanju in bi tako vplival na tekmovalno uspešnost. Njihov vaditelj je uporabil telesno maso, merjeno na nizu tehtnic, kot mero za nadzor in vodenje izgube telesne mase. Da bi shujšali za vsako ceno, so ritmičarkam omenili, da bi jemala odvajala in se držala samozadostne omejitve kalorij. Prevelik pritisk k hujšanju in doseganje rezultatov bi lahko povzročil ali ohranil nezadovoljstvo s telesom in škodil zdravju ritmičark. Tako morajo biti vaditelji previdni, ko hujšanje povezujejo z večjo uspešnostjo; upoštevati morajo značilnosti posameznice in jih ne smejo posploševati. Poleg tega je treba sprejeti strokovno spremljanje ter uporabo zanesljivih in upravičenih oblik ocenjevanja telesa. Izvajati bi bilo treba tudi preprečevalne ukrepe in izobraževanje vaditeljev, uradni organi pa bi morali urediti in kaznovati pretiravanja in zlorabe.

 

Ključne besede: mlade športnice, ritmika, nezadovoljstvo s telesom.


Johanna Weber
POVEZANOST MED MAŠČOBNO MASO, TEKMOVALNO USPEŠNOSTJO IN MOTIVACIJO V PANOGI TELOVADNEGA KOLESA


SCGYM 13 3 2021 article 3

Motivacija v športu je dejavnik, ki določa in omejuje uspešnost. Zato je bil preverjen pomen motivacije za uspešnost v panogi sestav na telovadnem kolesu. Vzorec so sestavljale 203 nemške telovadke. Ugotovljene so bile motivacijske razlike med različnimi disciplinami in stopnjami uspešnosti. Razlike med stopnjami uspešnosti so bile prisotne tudi v skupinah, razvrščenih po disciplinah. Poleg tega je bila ugotovljena povezava med upanjem na uspeh in odstotkom telesne maščobe ter motivacijskimi dejavniki in odbitki za oceno težavnosti. Več motivacijskih vidikov je povezanih s starostjo. Obstajale so pomembne povezave med motivacijskimi dejavniki in starostjo na različnih ravneh uspešnosti. Rezultati kažejo, da je motivacija lahko pomembna za razvoj nadarjenih pri izvajanju prvin na telovadnem kolesu.

 

Ključne besede: telovadno kolo, uspešnost, maščobna masa.


Pauline Iglesias Vargas, Fabiana Della Giustina dos Reis, Neiva Leite, André Mendes Capraro
TEKMOVALNA POT VRHUNSKIH TELOVADCEV V ORODNI TELOVADBI: PREGLED RAZISKAV


SCGYM 13 3 2021 article 4

Na športni uspeh lahko vpliva več dejavnikov, katerih razsežnosti se razkrivajo skozi celotno vadbo športnikov. Ta študija je poskušala načrtno pregledati raziskave, ki se kakovostno ukvarjajo s športno potjo vrhunskih telovadcev in telovadk. Iskanja so bila izvedena v podatkovnih bazah Web of Science in Scopus, ob upoštevanju študij, objavljenih pred julijem 2020. Izločitev podatkov je bila izvedena glede na cilj in kraj študije (okvir), udeležence in uporabljene obdelave podatkov, pri čemer smo pregledali spremenljivke, povezane z potjo športnikov. Našli smo 318 člankov in po uporabi meril za vključitev in izključitev smo za pregled izbrali 15 izvirnih. V člankih so bili uporabljeni delno strukturirani pogovori s športniki, nekdanjimi športniki, vaditelji, sodniki in organizatorji. V dveh študijah sta pisca uporabila predpostavke ustne zgodovine: eden dokumentarno razčlenitev, drugi pa etnografsko. Pregled je razkril, da je podpora staršev nujna za vključevanje in zadrževanje v športu, tako iz logističnih (financiranje, prevoz, organizacija šolskih dejavnosti) kot tudi čustvenih razlogov. Denarna podpora in dobre zmogljivosti za usposabljanje so dejavniki, ki pozitivno vplivajo na uspeh v telovadbi. Zdrav odnos med vaditeljem in športnikom je bistven, vendar se ta odnos pogosto poroča kot avtoritaren. Obdobje po tekmovalni poti je treba načrtovati in voditi tako, da se prehod zgodi postopoma in da lahko športnik išče novo uveljavitev.

Ključne besede: telovadba, pot, športnik, pregled. 


Elizabeth Allen, Alex Fenton, Keith Parry
UPORABA RAČUNALNIŠKEGA NAČINA SOJENJA PRI TELOVADBI – POGLED UPORABNIKOV


SCGYM 13 3 2021 article 5

Orodna telovadba je eden izmed prvotnih olimpijskih športov, ki ga ocenjujejo ljudje. Lahko pride do napak pri sojenju in pristranskosti, zaradi česar so medalje napačno podeljene. Mednarodna telovadna zveza (FIG) s Fujitsujem uvaja računalniško podprt sklop sojenja orodne telovadbe (CGJSS), tehnologijo, ki je namenjena izboljšanju pravičnosti in natančnosti, vendar je zelo malo virov, ki ocenjuje to tehnologijo. Namen je bil raziskati odzive zainteresiranih strani na CGJSS. Zato so bili opravljeni pogovori z vaditelji, sodniki, novinarji, nekdanjimi in sedanjimi mednarodnimi telovadci. Ugotovitve so se ujemale s pregledom virov o težavah pri presoji trenutnega načina, vključno s pristranskostjo. Nove ugotovitve med drugim kažejo, da se rezultati telovadcev lahko razlikujejo glede na to kdaj tekmujejo. Ugotovitve tudi kažejo, da bi bil CGJSS odlična inovacija za telovadbo za izboljšanje verodostojnosti z odstranitvijo pristranskosti in pomoč pri bolj objektivnemu športu.  Vendar pa je večina udeležencev menila, da CGJSS ne more presojati umetniškega dela športa. Zato je potrebno natančno spremljanje učinkovitosti CGJSS, da se ugotovi izboljšanje in zagotovi, da naložba daje pravičnejše, zanesljivejše in verodostojne rezultate. Uspešna uveljavitev CGJSS, bi lahko omogočila tudi uvedbo v druge športe, kjer se ocenjuje tehnika gibanja.

Ključne besede: telovadba, sojenje, pristranskost, tehnologija, šport.

 


Mateja Videmšek, Tjaša Logaj, Gregor Starc, Vedrana Sember, Damir Karpljuk, Ana Šuštaršič
PORABA ENERGIJE PREDŠOLSKIH OTROK OB RAZLIČNEM POUČEVANJU PRVIN ABC TELOVADBE


SCGYM 13 3 2021 article 6

Namen raziskave je bil ugotoviti, ali sta proga z ovirami in krožna vadba učinkovita učna metoda kot oblika vadbe po svoji jakosti, ki se spremlja z uporabo naprav za merjenje porabe energije. Proučene so bile ključne razlike v porabi energije med obema učnima oblikama. Za pridobivanje podatkov iz dveh oblik smo uporabili opremo BodyMedia SenseWear za merjenje porabe energije. Vzorec udeležencev je vključeval 24 petletnih otrok iz enega ljubljanskega vrtca, čeprav smo popolne podatke iz obeh popoldanskih vaj pridobili le pri 12 otrocih. Študija je pokazala, da sta proga z ovirami in krožna vadba ustrezni učni metodi, saj je bila z obema metodama dosežena zmerna do močna jakost vadbi ABC telovadbe. Povprečna poraba energije je presegla 7 MET v glavnem delu dveh vadbenih oblik tako za progo z ovirami kot za krožno vadbo. Rezultati niso pokazali statistično pomembnih razlik v porabi energije med spoloma ali posamezno uporabljeno obliko poučevanja.

Ključne besede: predšolski otroci, ABC telovadbe, poraba energije, jakost vadbe, proga z ovirami


Natalia Yu. Tarabrina
PARNA PRIMERJAVA RAZVOJA GIBALNIH ZMOŽNOSTI PRI RITMIKI BREZ ORODJA


SCGYM 13 3 2021 article 7

Jakost vadbe in tekmovalne dejavnosti v športu povzroča potrebo po iskanju in razvoju novih oblik vadbe. Študija je bila izvedena z namenom preučiti vpliv parno-povezanega razvoja (PCD) telesnih zmožnosti na stopnjo tehnične pripravljenosti in izvajalskih veščin v ritmični prosti sestavi (AG). Za 13 deklet - ritmičark (12±1,2 let), vadba po ustaljeni obliki (nadzorna skupina) in 12 telovadk iste starosti in zmožnosti, ki uporabljajo PSD v vadbenem ciklusu (preskusna skupina). Proučevale  so se gibljivost, moč, hitrost, skladnost gibanja, vzdržljivost, tehnična pripravljenost in tekmovalna uspešnost. Pokazalo se je, da uporaba PCD izboljša gibljivost v kolčnem sklepu za 4,24 % in za 2,28 %  leve in desne noge,  hrbtenice pa za 7,04 %. Kazalniki skladnosti gibanja so se izboljšali za 32,66-41,25 %, moč za 10,02 %. Povečanje kazalnikov hitrosti je bilo 18,71-21,09%, kazalniki posebne vzdržljivosti pa so se povečali za 11,13-25,16%. Za ravnotežje so se ocene zvišale za 25,75 %, za obrate za 19,38 %, za skoke za 24,58 % in za gibe gibljivosti za 15,47 %. Povprečne ocene tehnične vrednosti sestave so se zvišale s 4,5±0,07 na 5,45±0,06 točke (21,1 %), povprečni kazalniki končnih tekmovalnih točk pa s 14,49±0,04 na 15,73±0,08 (8,56 %). Kot rezultat poskusa je bil potrjen pozitiven vpliv razvite PCD vadbe na stopnjo telesne in tehnične pripravljenosti ritmičark ter na končni tekmovalni rezultat.

Ključne besede: ritmika, parna metoda, gibljivost, moč, hitrost, skladnost gibanja, vzdržljivost.


George C. Dallas, Costas Dallas, Μaria Maridaki
UČINEK 10 TEDENSKE ISOKINETIČNE VADBE NA MIŠIČNO MOČ IN TEOVADNO USPEŠNOST PRI TELOVADKAH V PREDBUBERTETNEM OBDOBJU


SCGYM 13 3 2021 article 8

Namen je bil raziskati učinek izokinetične vadbe na mišično moč in telovadno zmogljivost, če ga dodamo tradicionalni vadbi na preskoku pri telovadkah v predpubertetnem obdobju. V raziskavi je sodelovalo 20 telovadk s povprečno starostjo 10,50 ± 1,19 let, višino 125,50 ± 4,52 cm in telesno maso 27,30 ± 2,58 kg. Izokinetični dinamometer Cybex II je bil uporabljen za merjenje največjega navora kolenskega sklepa v iztegovanju pri kotnih hitrostih 60°/s in 300°/s. Hitro slikovna kamera Casio EX-F1 (Tokio, Japonska) je bila nameščena pravokotno na optično os odrivne deske in konja za preskok. Preiskovanke so vadile 10-tednov po tri (nezaporedne) dni, 2 uri na dan, in so bile ločene v dve enaki skupini. Poskusna skupina (EG) je sledila posebni vadbi (tehnična priprava in mišična moč preko Cybexa II), nadzorna skupina (CG) pa je sledila običajnemu načrtu vadbe (tehnična priprava in mišična moč). Rezultati so pokazali, da pri telovadni uspešnosti ni bilo ugotovljenega pomembnega vpliva; vendar je bil za tisti čas ugotovljen pomemben glavni učinek. Za izteg kolena pri 60°/s niso ugotovili pomembnega medsebojnega učinka med tremi neodvisnimi spremenljivkami (skupina, čas, telesna stran). Vendar pa je imela EG bistveno višje povprečne vrednosti v primerjavi s CG po končani celotni vadbi. Medsebojni vpliv med tremi neodvisnimi spremenljivkami glede na upogib kolena pri 300°/s ni bil pomemben. Vendar pa je bil vpliv med stranmi telesa po skupini pomembna. 10-tedenski izokinetični trening, ki je bil dodan običajni vadbi, je izboljšal moč kolen, kar je posledično izboljšalo vidike preskoka, ni pa vplivalo na druge tehnične vidike izvedbe premeta naprej. Poleg tega rezultati podpirajo trditev, da je najboljša učinkovitost rezultat sestavljen iz medsebojnega sodelovanja več dejavnikov.

Ključne besede: izokinetika, odriv, preskok, rezultat, mišična moč.


Urška Čeklić and Nejc Šarabon
RAZLIKE V MOČI LEVE IN DESNE NOGE PRI TELOVADKAH IN NETELOVADKAH


SCGYM 13 3 2021 article 9

Medtem ko so številne študije raziskovale razlike med okončinami (ILA) pri različnih športnikih, je malo znanega o ILA med telovadkami. Prvi cilj raziskave je bil primerjati razlike med telovadkami in njihovimi vrstnicami netelovadkami v izometričnih spremenljivkah največje in hitre moči kolena (največji navor - PT in hitrost razvoja navora - RTD) in spremenljivkah skoka s protigibanju (CMJ) (višina, najvišja sila), kot tudi v ILA pri vseh meritvah. Drugi cilj študije je bil oceniti razmerje med ILA največje sile in ILA izometričnih spremenljivk moči kolena. 15 telovadcev (starih 11,19 ± 1,89 let) in 15 netelovadcev (starih 10,92 ± 1,96 let) je izvedlo meritve enostranske izometričnega največjega prostovoljnega krčenja upogibalk in iztegovalk kolena na dinamometru in CMJ na pritiskovni plošči. ILA so bile izračunane in primerjane med skupinami v vseh spremenljivkah. Ugotovili smo, da so telovadke dosegle statistično značilno boljše rezultate kot netelovadke pri večini izometričnih spremenljivk moči kolena in višine CMJ, ne pa pri RTD upogiba levega kolena in največje sile v CMJ. Medtem ni bilo bistvenih razlik med skupinami v ILA. Linearna regresija ni pokazala povezave med meritvami ILA ločeno za skupine. Čeprav v ILA nismo našli razlik med skupinami, bi se morali tega zavedati, da preprečimo poškodbe pri mladih dekletih.

Ključne besede: izometrična moč kolen, skok iz proti gibanja, orodna telovadba.


Johanna Weber
POVEZANOST MED MAŠČOBNO MASO IN TEKMOVALNIMI REZULTATI V PANOGI TELOVADNEGA KOLESA


SCGYM 13 3 2021 article 10

V nekaterih športih, ki se osredotočajo na lepotne vidike, kot so umetnostno drsanje, orodna telovadba in ples, obstaja veliko zahtev po vitki postavi. Ta zahteva bi lahko povzročila pritisk na športnike in povzročila zdravstvene težave. Treba je razjasniti, ali je tako tudi pri tekmovanju s telovdnim kolesom. V ta namen so ocenili odstotek telesne maščobe in tekmovalne rezultate 203 telovadcev in telovadk na kolesih (183 žensk, 20 moških, starosti 21,2 ± 11,9 oziroma 16,8 ± 4,9; odstotek telesne maščobe 14,5 ± 3,4 in 8,0 ± 3,7) Izračunana je bila povezanost med odstotkom telesne maščobe in tekmovalnimi rezultati. Poleg tega so primerjali njihov odstotek telesne maščobe z deležem športnikov iz drugih lepotnih športih in raziskali, ali na sodnike lahko vpliva odstotek telesne maščobe. V ta namen smo primerjali tehnične težave pri vadbi in tekmovanju telovadcev z različnimi odstotki telesne maščobe, hkrati pa so upoštevali oceno sodniške uspešnosti, kot jo zaznavajo telovadci in njihovo zadovoljstvo z rezultati. Razlika med tehnično težavnostjo med vadbo in tekmovanjem je v pozitivni povezanosti z odstotkom telesne maščobe (p ≤ .010, r = .268). Telovadci, ki a) niso zadovoljni z ocenami sodnikov; b) zadovoljni z lastno zmogljivostjo in c) imajo višji odstotek telesne maščobe, se bistveno razlikujejo od telovadcev, pri katerih so bili manj kot trije od teh parametrov resnični glede odbitkov za tehnično težavnost (p ≤ .000, η2 = .323).

Ključne besede: telovadba na kolesih, odstotek telesne maščobe, sodniki, tekmovalni rezultati.


Anton Gajdoš, Michal Bábela
Kratek zgodovinski prispevek XXII


SCGYM 13 3 2021 Gajdos