Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Upravni odbor fakultete

 kontaktkabinettel. int.vloge
Kvartuh Klemenštudentčlan iz vrst študentov
Vučković Goran1102201-520-77-66predsednik
Dolenc Maja1102001-520-78-37član
Erčulj Frane1102201-520-77-66član
Kren Aljaž3001701-520-78-44član
Pustovrh Janez1100801-520-77-54član
Šuštaršič Ana3200501-520-78-04član
 • sprejema letni delovni načrt fakultete in program razvoja fakultete ter spremlja njuno uresničevanje,
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun fakultete
 • sprejema letni načrt financiranja dejavnosti fakultete in nadzira njegovo izvajanje,
 • oblikuje zahtevke za financiranje dejavnosti fakultete na temelju finančnega načrta, poročil o obsegu in izvedbi dejavnosti ter poročil o učinkovitosti pedagoškega, znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela in jih posreduje upravnemu odboru univerze,
 • nadzira pritok sredstev za izvajanje nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega programa znanstvenoraziskovalnega dela, ki so določena na temelju meril Zakona o visokem šolstvu in sprejeta na upravnem odboru univerze,
 • nadzira upravljanje s premoženjem fakultete in sprejema sklepe o upravljanju premoženja fakultete,
 • odloča o odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin fakultete ali opreme večje vrednosti ob predhodnem soglasju upravnega odbora univerze,
 • določa prispevke za študij in druge storitve, če niso ali so samo deloma financirane v okviru nacionalnega programa
 • določa cenik storitev za dejavnosti iz 9. člena teh pravil
 • na predlog komisije za dodiplomski študij ali komisije za podiplomski in doktorski študij odloča o prošnjah študentov za oprostitev plačila šolnin in drugih prispevkov za študij oziroma odloči o plačevanju v obrokih ter hkrati določi vir, iz katerega se bo pokril izpad prihodka iz tega naslova,
 • predlaga upravnemu odboru univerze spremembe šolnin ter drugih prispevkov za študij,
 • odloča o zadevah gospodarske in materialne narave ter skrbi za nemoteno poslovanje fakultete,
 • sprejema načrt investicijskih vlaganj in nadzira uresničevanje tega načrta,
 • sprejema sistemizacijo delovnih mest fakultete v zvezi z dejavnostmi iz 9. člena teh pravil
 • daje mnenja senatu fakultete o vseh vprašanjih, ki imajo za posledico porabo finančnih sredstev
 • sprejema sklepe v zvezi s finančnim poslovanjem organizacijskih enot fakultete
 • skrbi za zakonito poslovanje ob upoštevanju vseh predpisov, ki urejajo materialno in finančno poslovanje fakultete
 • zagotavlja transparentnost in odprtost poslovanja fakultete ter zaposlenim na fakulteti zagotavlja vpogled v poslovanje v tistem delu, ki se nanaša na pravice in dolžnosti zaposlenega, ki mu gredo iz delovnega razmerja na fakulteti
 • sprejema druge odločitve v zvezi z materialnim poslovanjem fakultete in skrbi, da se izhodišča in odločitve upravnega odbora univerze izpolnjujejo