Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo ter doktorski študij

 kontaktkabinettel. int.vloge
Pajek Maja3101601-520-78-39Predsednica
Dervišević Edvin167,14001-520-78-28član
Erčulj Frane1102201-520-77-66član
Filipčič Aleš1300601-520-77-37član
Jošt Bojan1100801-520-77-54član
Jurak Gregor1001501-520-77-83član
Kapus Jernej4100901-520-77-96član
Pavlin Tomaž1101001-520-77-53član
Strojnik Vojko3200601-520-77-86član


 • pripravlja predloge programov znanstvenoraziskovalnega dela
 • skrbi za smotrno izkoriščanje in razvijanje raziskovalnih zmogljivosti fakultete
 • daje mnenje senatu fakultete o izvajanju raziskovalnega dela učitelja, znanstvenega delavca in sodelavca izven univerze
 • pospešuje uvajanje študentov v raziskovalno in strokovno delo
 • obravnava predloge programov znanstvenega in raziskovalnega dela in daje senatu mnenje o njih
 • skrbi in nadzira, da se sprejeti programi znanstvenega in raziskovalnega dela uresničujejo v rokih, določenih v pogodbah
 • obravnava smotrnost porabe sredstev na področju znanstvenoraziskovalnega dela
 • predlaga senatu kandidate za državne nagrade v znanosti in kandidate za nagrado za življenjsko delo in vrhunske dosežke
 • predlaga senatu ustanovitev nove organizacijske enote na znanstvenem in raziskovalne področju
 • obravnava problematiko izdajanja revije »Kinesiologija Slovenica« in revije »Šport«
 • obravnava vsa vprašanja, ki se nanašajo na mednarodno sodelovanje fakultete na znanstvenem in raziskovalnem področju
 • opravlja druge naloge, ki sodijo v njen vsebinski okvir ali jih določi senat fakultete

 

 • izvaja dolgoročne naloge v razvijanju študijskih programov fakultete ter tehnologije študija na podiplomskem študiju
 • obravnava in sprejema osnutke študijskih in raziskovalnih programov in poročila, ki jih pripravita vodji Oddelka za podiplomski magistrski in doktorski študij in Oddelka za podiplomski specialistični študij
 • senatu fakultete predlaga razpis za vpis na podiplomske študijske programe in pripravi predloge o omejitvi vpisa
 • določa predloge o uvedbi izbirnih predmetov
 • obravnava analize učinkovitosti študija ter oblikuje predloge ukrepov za učinkovitejši in sodobnejši študij na fakulteti
 • nadzira izvajanje organiziranega študijskega dela, obravnava študijske uspehe in skrbi za nemoteno izvedbo urnikov
 • senatu fakultete predlaga pravila podiplomskega študija
 • odloča o vseh študijskih in statusnih vprašanjih študentov podiplomskega študija
 • določa pogoje za vključitev v izobraževanje in prilagoditev programa študentom, ki se izobražujejo po interdisciplinarnem programu
 • usmerja, vodi in nadzoruje študijsko in raziskovalno delo podiplomskih študentov
 • v skladu s pravilnikom o priznanjih fakultete predlaga komisiji za priznanja fakultete kandidate za priznanja študentom fakultete
 • obravnava vprašanja v zvezi s finančnim poslovanjem na podiplomskem študiju ter oblikuje predloge za obravnavo in sprejem na upravnem odboru fakultete
 • predlaga senatu imenovanje gostujočih učiteljev
 • pripravi predlog članov komisij za oceno primernosti teme doktorske disertacije
 • predlaga imenovanje mentorjev pri izdelavi doktorskih disertacij
 • predlaga senatu imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije
 • predlaga senatu imenovanje komisije za zagovor doktorske disertacije
 • opravlja druge naloge, ki sodijo v njen vsebinski okvir ali jih določijo sklepi senata fakultete