Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.5., num.1, 2013

Ivan Čuk
Predgovor

Myrian Nunomura, Mauricio Santos Oliveira
POMEN PODPORE STARŠEV PRI RAZVOJU TELOVADCEV IN TELOVADK

Thomas Heinen, Stefanie Mandry, Pia M. Vinken, Marc Nicolaus
PRIDOBIVANJE GIBALNIH ZNANJ VPLIVA NA VIDNO ZAZNAVO VADEČIH

Bojan Leskošek, Ivan Čuk, Maja Bučar Pajek
RAZVOJ E IN D OCEN IN NJIHOV VPLIV NA KONČNO OCENO V MOŠKI ŠPORTNI GIMNASTIKI NA PRIMERU EVROPSKIH PRVENSTEV 2005 - 2011

Antonio Pineda-Espejel, Jeanette López-Walle, José Tristán Rodríguez, Mireya Medina Villanueva, Oswaldo Ceballos Gurrola
PREDŠTARTNI STRAH IN SAMOZAVEST PRI PAN AMERIŠKIH TELOVADCIH

Karmen Šibanc
KAKO ŠTUDENTI FAKULTETE ZA ŠPORT OCENJUJEO NJIHOVO ZANIMANJE IN PRILJUBLJENOST GIMNASTIKE

Mavrovouniotis Fotios, Proios Miltiadis, Argiriadou Eirini, Soidou Andromahi
RAZLIKE V DINAMIČNEM RAVNOTEŽJU PRI DEKLETIH, KI VADIJO RITMIKO IN GRŠKI LJUDSKI PLES

Kizzy Fernandes Antualpa, Roberto Rodrigues Paes
CENTRI ZA RITMIKO V BRAZILIJI

SIGARC
POROČILO SIGARC 2012


Ivan Čuk
Predgovor


Dear friends,

Celotna revija.pdf 

Wish New Year started well for all of you, so did for us, as new seven articles are in front of you. Last year we started to use ScholarOne; we have new experiences, so do authors, and as we are all beginners in this field please be patient as we are all “exercising in new gym hall”. For those of you who would like to quote the Journal – its abbreviation in Web of Knowledge is SCI GYMNASTICS J.  

Last year FIG voted president and prof. Bruno Grandi was reelected, for what we congratulate him. Also new committees were elected and we hope we can cooperate with them as we did in past. After all we do share passion for gymnastics and we want gymnastics to improve.    

The first article in this issue is from Brazil by Myrian Nunomura, Mauricio Santos Oliveira. They researched how parents support influence child sport achievements. They have found that parental support enabled and greatly influenced the child’s entering into sports, their access to the practice of a sport, their level of participation, their degree of involvement, and their physical and emotional wellbeing. Moreover, the parental support is crucial to the commitment and dedication of the young gymnast. However, when this support is perceived in a negative way it can result in stress, conflicts between parents and children, burnout and may provoke dropout.  

The second article is from Germany. Thomas Heinen, Stefanie Mandry, Pia M. Vinken and Marc Nicolaus contributed from motor learning area. Final conclusion is that when a learner acquires a motor skill in gymnastics, this changes the way the learner perceives that skill. Important outcome for P.E. University courses where practice is regarded as less important than theory.  

The third article comes from Slovenia. Bojan Leskošek, Ivan Čuk and Maja Bučar Pajek analyzed how open ended Code of Points at example of European Championships between 2005 and 2011 works. Difficulty rises, execution falls, importance of execution is dropping. Is this really what we want?  

For the first time we have contribution from Mexico. Authors Antonio Pineda-Espejel, Jeanette López-Walle, José Tristán Rodríguez, Mireya Medina Villanueva and Oswaldo Ceballos Gurrola during Pan American Games investigated how are related self confidence and prestart anxiety. Worth to read results in article.  

The fifth article is from Slovenian Karmen Šibanc, she was interested how P.E. students evaluate gymnastics as a sport and how they compare it with other sports. Female students rank gymnastics higher than male students, however despite huge results of Slovenia gymnasts, gymnastics is still less interesting as other team sports.  

The sixth article comes from Greece; authors Mavrovouniotis Fotios, Proios Miltiadis, Argiriadou Eirini and Soidou Andromahi were comparing rhythmic gymnastics and Greek folk dance program influence on dynamic balance ability. Interesting both has significant improvement on dynamic balance.   The last article comes from Brazil. Rio de Janeiro Olympic Games are getting closer, and Kizzy Fernandes Antualpa and Roberto Rodrigues Paes made analyze what they have and what need to be improved in their rhythmic training centers if they want to have good results at home Olympic Games.  

I wish you pleasant reading and a lot of inspiration for new research projects and articles,       


Myrian Nunomura, Mauricio Santos Oliveira
POMEN PODPORE STARŠEV PRI RAZVOJU TELOVADCEV IN TELOVADK


Od vstopa otroka v športno okolje do njegovih vrhunskih dosežkov, imajo starši poudarjeno vlogo pri oblikovanju otrokove športne poti. Ta vloga se opazi takoj, ko začne starš vlagati svoja čustva in denar v podporo otrokovi športni dejavnosti s ciljem, da bi otrok v polnosti razvil svoje sposobnosti. Da bi obrazložili starševsko podporo v okviru Brazilske gimnastične zveze v uradni obliki je bila opravljena raziskava na vzorcu 29 športnih društev in 163 telovadcev in telovadk. Ugotovili smo, da obstaja visoka podpora staršev pri vplivu na vključenost otroka v šport, pomoč pri prihajanju na vadbo, stopnjo udejstvovanja, in stopnjo telesnega in psihičnega dobrega počutja. Še več, njihova podpora je odločujoča na usmerjenost in privrženost mladih telovadcev. Kadar je pomoč negativna, se lahko izkaže kot stres, nasprotovanje staršem, pregorelost in lahko povzroči, da otrok preneha s športno dejavnostjo.   

celoten članek.pdf

Ključne besede:  športna gimnastika, starši, šport otrok in mladine.


Thomas Heinen, Stefanie Mandry, Pia M. Vinken, Marc Nicolaus
PRIDOBIVANJE GIBALNIH ZNANJ VPLIVA NA VIDNO ZAZNAVO VADEČIH


Raziskave so pokazale, da zaznavanje in napovedovanje gibanja drugih je odvisno od poznavanja gibanja. Cilj raziskave je bil ugotoviti ali vadeči, ki uspešno izvajajo premet naprej preko skrinje lahko napovedujejo uspešnost premeta naprej drugih vadečih. Osnovna teza je bila, da vadeči, ki uspejo izvesti premet naprej bodo bolj uspešni pri napovedovanju doskoka kot kontrolna skupina (brez znanja premeta naprej) pri računalniško pripravljenem testu zaznavanja. Pri skupini z znanjem premeta naprej je bila uporabljena učna metoda postopnega napredovanja. Napovedovanje doskoka je bilo izvedeno pred učenjem premeta naprej in po učenju premeta naprej. Rezultati so pokazali, da so tisti z znanjem premeta naprej po naučenem premetu naprej bolje znali napovedovati doskok, in to že tudi v predhodnejših delih premeta naprej. Lahko zaključimo, da znanje prvine, spremeni zaznavanje le-te.

celoten članek.pdf 

Ključne besede: premet naprej, učne metode, gibalno znanje


Bojan Leskošek, Ivan Čuk, Maja Bučar Pajek
RAZVOJ E IN D OCEN IN NJIHOV VPLIV NA KONČNO OCENO V MOŠKI ŠPORTNI GIMNASTIKI NA PRIMERU EVROPSKIH PRVENSTEV 2005 - 2011


Cilj raziskave je bil ugotoviti razvoj težavnosti in izvedbe na vseh orodjih moškega mnogoboja v predtekmovalnih in finalnih nastopih na Evropskih prvenstvih pred zaključkom 5 letnega obdobja uporabe pravil FIG za ocenjevanje brez navzgor omejene težavnosti (2006). Ugotovili smo, da so ta pravila rešila problem slabe spremenljivosti ocen za težavnost, najuspešneje pred zaključkom opazovanega obdobja (2011). Ocene za izvedbo imajo izrazito smer nazadovanja, tako v absolutnem merilu kot tudi v odnosu z oceno težavnosti. Pojavlja se vprašanje ali je zmanjševanje vpliva ocene za izvedbo na končno oceno željeni rezultat novih pravil in bodočega ocenjevanja sestav. Pojavlja se tudi vprašanje ali zmanjševanje ocene za izvedbo lahko opredelimo kot izključno posledico povečanja težavnosti (ki neposredno pomeni več odbitkov) in manjših sprememb pravil po letu 2006; ali pa predstavlja (morda tudi neupravičeno) spremembe v uporabi pravil.

celoten članek.pdf

Ključne besede: športna gimnastika, moški, sojenje, E ocean, D ocean


Antonio Pineda-Espejel, Jeanette López-Walle, José Tristán Rodríguez, Mireya Medina Villanueva, Oswaldo Ceballos Gurrola
PREDŠTARTNI STRAH IN SAMOZAVEST PRI PAN AMERIŠKIH TELOVADCIH


Namen raziskave je bil ugotoviti jakost in smer predštartenga strahu (somatskega in razumskega) ter samozavest pri telovadcih, ki so tekmovali na Pan ameriških igrah. Šestdeset telovadcev in telovadk starih med 15 in 30 let (XA=21.04, SD= 4,016) je sodelovalo v raziskavi. Uporabljen je bil vprašalnik CSAI-2R (Andrade, Lois, & Arce, 2007; Cox, Martens, & Rusell, 2003) in lestvica Jonesa in Swaina (1992). Rezultati kažejo na rahlo pozitivno povezanost med razumskim in somatskim predštartnim strahom (r=,55  in r=,53),  medtem ko je samozavest negativno povezana z jakostjo razumskega predštartnega strahu (r=-,305) in tudi značilno napovedna (b= -,192).  Ženske so izkazovale bistveno večji somatski predštartni strah (2,79) kot moški (2,48). Višja stopnja samozavesti zmanjšuje razumski predštartni strah pri telovadcih, ki tekmujejo na Pan ameriških igrah. 

celoten članek.pdf
Ključne besede: športna gimnastika, CSAI-2R, napetost, smer.


Karmen Šibanc
KAKO ŠTUDENTI FAKULTETE ZA ŠPORT OCENJUJEO NJIHOVO ZANIMANJE IN PRILJUBLJENOST GIMNASTIKE


V Sloveniji je gimnastika prisotna na javni in zasebni televiziji. V primerjavi z ostalimi športi ni prav pogosto na malih zaslonih. Cilj raziskave je bil ugotoviti kako bodoči profesorji športne vzgoje ocenjujejo gimnastiko glede na njihov spol in športno znanje. Vzorec merjencev je obsegal 111 študentov prvega letnika (76 moških in 35 žensk). Študenti niso bili vključene v nobene izvenšolske programe gimnastike. Z anketo smo ugotavljali kako ocenjujejo značilnosti gimnastike ter kako primerjajo svoj interes do gimnastike v primerjavi z drugimi priljubljenimi športi v Sloveniji. Med študenti gimnastika ni zelo priljubljena, medtem, ko jo imajo študentke raje. Ocene študentov o gimnastiki so v skladu s predhodnimi raziskavami gledalcev in niso take, kar gledalci najbolje ocenjujejo. Gimnastika je v Sloveniji srednje priljubljen in gledan šport, čeprav slovenski telovadci dosegajo odlične mednarodne rezultate.

celoten članek.pdf

Ključne besede: gledalci, gimnastika, študenti, televizija


Mavrovouniotis Fotios, Proios Miltiadis, Argiriadou Eirini, Soidou Andromahi
RAZLIKE V DINAMIČNEM RAVNOTEŽJU PRI DEKLETIH, KI VADIJO RITMIKO IN GRŠKI LJUDSKI PLES


Ravnotežje vpliva na hitrost učenja novih gibanj in zato je ravnotežje osnovna sposobnost za vse športne dejavnosti ter je hkrati dober napovednik razvoja osnovnih gibanj, uspešne športne dejavnosti in zmanjševanja možnosti za poškodbe. Namen raziskave je bil ugotoviti vpliv vadbe ritmike in grškega ljudskega plesa na dinamično ravnotežje deklic. Sedemindvajset deklet je bilo razdeljenih na dve skupini. Skupina A je sodelovala v 12 tedenski 90 minutni vadbi grškega ljudskega plesa in skupina B je sodelovala v 12 tedenskem trikrat tedenski 60 minutni vadbi ritmike. Obseg dela je bil prilagojen klubom, ki se ukvarjajo z netekmovalno ritmiko oz. plesom. Meritve so bile izveden pred in po programu vadbe, ravnotežje je bilo merjeno z ravnotežno deskom (Lafayette Instruments). Rezultati kažejo da sta obe skupini napredovali  33.31+9.51 sekund to 38.24+9.46 sekund (z=-2.67, p<0.01) za A skupino in 30.83+5.57 sekund to 36.69+7.68 sekund (z=-2.44, p<0.01) za B skupino. Obe vrsti dejavnosti značilno razvijata ravnotežje ter sta primerni sredstvi za razvoj ravnotežja.

celoten članek.pdf

Ključne besede: rekreativna ritmična gimnastika, ljudski ples, gibalne sposobnosti otroci reakcije


Kizzy Fernandes Antualpa, Roberto Rodrigues Paes
CENTRI ZA RITMIKO V BRAZILIJI


Cilj raziskave je bil ugotoviti stanje centrov ritmike v Braziliji, njihovo velikost, opremljenost in možnosti nadaljnjega razvoja ritmike v luči prihajajočih olimpijskih iger 2016 v Rio de Janeiru. Uporabljena je bila kvalitativna analiza, podatki pa pridobljeni iz literature in lastnih izkušenj. V razpravi so pokazane razlike in podobnosti med centri, upoštevajoč fizikalne značilnosti centrov ter ciljev, ki jih zasledujejo. Uporabna vrednost analize je v bodočem načrtovanju centrov ritmike v Braziliji.

celoten članek.pdf

Ključne besede: ritmika, vadbeni center, sestava


SIGARC
POROČILO SIGARC 2012


SIGARC 2012 report.pdf