Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.4, num.1, 2012

Ivan Čuk
Uvodnik

Mauricio Santos Oliveira, Marco Antonio Coelho Bortoleto
POLITIKA V ŠPORTU: VPLIV ŠPORTNIH ŠTIPENDIJ NA RAZVOJ MOŠKE ŠPORTNE GIMNASTIKE V BRAZILIJI

Lurdes Ávila-Carvalho, Panagiota Klentrou, Maria da Luz Palomero, Eunice Lebre
TELESNE ZNAČILNOSTI VRHUNSKIH RITMIČARK V SKUPINSKIH SESTAVAH

Olivia Donti, Kalliopi Theodorakou, Spiros Kambiotis, Anstasia Donti
SAMOPODOBA IN TESNOBA PRI VRHUNSKIH IN REKREATIVNIH TELOVADKAH

Kamenka Živčić Marković, Ines Čavar, Goran Sporiš
SPREMEMBE V GIBALNIH SPOSOBNOSTIH DEKLIC STARIH 5-6 LET V DEVETIH MESECIH VADBE GIMNASTIKE

Despoina Τsopani, George Dallas, Niki Tasika, Amalia Tinto
VPLIV RAZLIČNIH NAČINOV POUČEVANJA PRVIN RITMIČNE GIMNASTIKE

Thomas Heinen, Pia M. Vinken, Konstantinos Velentzas
SOJENJE V GIMNASTIKI: STVAR GIBALNEGA ALI VIDNEGA DOŽIVETJA?

Ivan Čuk, Hardy Fink, Bojan Leskošek
MODELIRANJE KONČNEGA REZULTATA V GIMNASTIKI Z RAZLIČNIMI UTEŽMI TEŽAVNOSTI IN IZVEDBE


Ivan Čuk
Uvodnik


Dear friends,

SCGYM_4_1_2012_whole Journal.pdf   

We are entering into the fourth year of publishing Science of Gymnastics Journal. Year 2011 was successful as we published 16 articles. Articles were written by authors from Brazilia, Portugal, Serbia, Greece, Unitade States of America, Australia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Germany, Austria, United Kingdom, Belgium and Slovenia, all together from 13 countries.  

We were entered into the ProQuest data base, we are still testing SchoolarOne Manuscript Software, and we have a new editorial board member – Koichi Endo from Japan. From last October issue we have to apologize to the authors Luísa Amaral, José Ferreirinha,Paulo Santos and Albrecht Claessens as we did some errors in article design; you can find corrected article on our web pages.  

The February issue we start with the article from sport management. Mauricio Santos Oliveira and Marco Antonio Bortoleto analyzed impact of Brazilian State support to results of gymnasts. For gymnastics developing countries the experience of Brazilians can be of a high value as they have excellent gymnasts. It is worth to note between 5th and 6th  October 2012 in Rio Claro (Sao Paulo State University, Brasilia) will be organized 3rd International Seminar on Artistic and Rhythmic Competitive Gymnastics. In 2010 the seminar was of a high quality with many international experts including Keith Russell, FIG Scientific Commission president.      

The second article is from Lurdes Ávila-Carvalho (Portugal), Panagiota Klentrou (Canada), Maria da Luz Palomero (Spain) and Eunice Lebre (Portugal) and analysis morphologic characteristics of rhytmic gymnast’s. International team detected changes in the past few years towards more healty body posture of womens involved in rhytmics.   

The third article comes from Greece. Authors Olivia Donti, Kalliopi Theodorakou, Spiros Kambiotis and Anstasia Donti prepared article with title Self-esteem and Trait Anxiety in Girls Practicing Competitive and Recreational Gymnastics Sports, and found important facts for artistic gymnastics coaches to deal with anxiety.  

The fourth article is from Croatia, Kamenka Živčić Marković, Ines Čavar and Goran Sporiš were monitoring 5-6 years old girls - gymnasts for nine months how they developed under their gymnastics program. It is worth to look at the figures with development curves as they are non linear and make us to think more about the development pathways.        

The fifth article deals with rhythmic gymnastics and motor learning. Greek authors DespoinaΤsopani, George Dallas, N. Tasika, A. Tinto write how is more effective learning of rhythmic gymnastics for novice adult physical education students. Worth to read and re-think about our rhythmic and gymnastics programs at Universities.  

The sixth and the seventh article are dealing with Code of Points. German authors Thomas Heinen, Pia M. Vinken and Konstantinos Velentzas were exploring how laypeople and expert judges evaluate gymnasts’ performance. It seems they can both well evaluate the gymnasts’ performance. Perhaps the Code of Points is not too complex?  Slovenian - Canadian authors Ivan Čuk, Hardy Fink and Bojan Leskošek analyzed the impact of different ways of calculating final score (difficulty and execution) on ranking. With more weight on execution, ranking would be very changed; different gymnasts would enter into finals, but Code of Points most important statement - the gymnast must include in his exercise only elements that he can perform with complete safety and with a high degree of aesthetic and technical mastery would became effective.   I wish you pleasant reading and a lot of inspiration.


Mauricio Santos Oliveira, Marco Antonio Coelho Bortoleto
POLITIKA V ŠPORTU: VPLIV ŠPORTNIH ŠTIPENDIJ NA RAZVOJ MOŠKE ŠPORTNE GIMNASTIKE V BRAZILIJI


Brazilska vlada je z zakonom 10.891/2004 ustanovila Program športnih štipendij, ki naj bi omogočal razvoj športnikov pri doseganju večje brazilske zastopanosti v nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih. Cilja raziskave sta predstaviti program in ugotoviti njegov vpliv na rezultate brazilske moške gimnastike, glede na mnenje brazilskih strokovnjakov v polstrukturirnih intervjujih s trenerji, sodniki in telovadci svetovnega razreda. Rezultati so pokazali pomembno vlogo Programa športnih štipendij za podporo telovadcem, vendar so potrebni še drugi ukrepi za reševanje strukturnih in finančnih težave, ki še vedno vplivajo na ta šport v Braziliji. Predlagamo nekaj sprememb v programu, da bi povečali število ponujenih štipendij, zmanjšali vlogo birokracije in naredili jasnejša pravila za izbor športnikov, ki prejemajo štipendijo.

 Celoten članek.pdf  

Ključne besede: šport javnih sredstev, športna politika, šport zakonodaja


Lurdes Ávila-Carvalho, Panagiota Klentrou, Maria da Luz Palomero, Eunice Lebre
TELESNE ZNAČILNOSTI VRHUNSKIH RITMIČARK V SKUPINSKIH SESTAVAH


Cilji raziskave so bili ugotoviti  telesne značilnosti, sestavo telesa in biološko zrelost vrhunskih ritmičark v skupinskih sestavah Vzorec merjenk je obsegal 84 ritmičark, ki so leta 2009 in 2010 sodelovale na tekmovanju za svetovni pokal. Izmerjene so bile naslednje pomembne spremenljivke: indeks telesne mase (ITM), relativna telesne maščobe (% BF), maščobna masa, mišična masa, ter biološka zrelost (s starostjo nastopa mentruacije). S povečanjem starosti ritmičark na najpomembnejših tekmovanj so se spremenile tudi telesne značilnosti. Ritmičarke so višje in z višjo telesno maso kot v preteklosti. ITM je pri vseh ne glede na kvaliteto na normalnih vrednostih. Bolj uspešne imajo nižje vrednosti BF, vendar še vedno višji od tistega, kar so poročale pretekle študije.Telesne značilnosti nimajo vpliva na tekmovalni rezultrat. Boljše ritmičarke so se pričele ukvarjati z ritmično gimnastiko bolj zgodaj, imajo daljši staž, ter večji obseg vadbe. Vse ritmičarke so pozno dobile prvo menstruacijo. Možno je, da pozna dozorelost lahko vpliva na telesne značilnosti v dobi odraslosti.

 Celoten članek v pdf

Ključne besede: ritmična gimnastika, skupine, telesne značilnosti, razvrstitev.


Olivia Donti, Kalliopi Theodorakou, Spiros Kambiotis, Anstasia Donti
SAMOPODOBA IN TESNOBA PRI VRHUNSKIH IN REKREATIVNIH TELOVADKAH


Namen študije je bil preučiti sampodobo in tesnobo pri 161 telovadkah, starih 10-12 let, ki so tekmovale v vrhunskem in rekreativnem programu. Za merjenje samopodobe in tesnobe sta bila uporabljena vprašalnika Profil Self-Perception Harter za otroke (1985a) in STAIC (Spielberger, Edwards, Lushene, Montuori, in Platzek, 1973), Narejena je bila MANOVA za neodvisne vzorce ter t-testi. Rezultati so pokazali, da ni bilo bistvene razlike med vrhunskimi in rekreativnimi  telovadkami v samopodobi razen na ravni šolske uspešnosti in družbene sprejemljivosti, kateri sta nižji pri vrhunskih telovadkah. Dekleta, ki sodelujejo v vrhunskem programu imajo precej višje vrednosti tesnobe. Nadaljnje raziskave so potrebne o vplivu vrhunskega športa na psihološke značilnosti telovadk.  

Whole article in pdf

Ključne besede: tesnoba, samopodoba, gimnastika, dekleta


Kamenka Živčić Marković, Ines Čavar, Goran Sporiš
SPREMEMBE V GIBALNIH SPOSOBNOSTIH DEKLIC STARIH 5-6 LET V DEVETIH MESECIH VADBE GIMNASTIKE


Cilj raziskave je bil ugotoviti vpliv devetmesečnega programa gimnastike na razvoj nekaterih gibalnih sposobnosti telovadk starih 5-6 let. Šest telovadk, članici kluba "Novi Zagreb" je bilo s privoljenjem staršev vključenih v proces vadbe, ki je bila skladna s programom vadbe "B" (višja stopnja), ki jo predpisuje Hrvaška gimnastična zveza. Spremembe v gibalnih sposobnostih so bile merjene v sedmih zaporednih časovnih točkah. Z  ANOVA so bile ugotovljene pomembne spremembe gibalnih sposobnosti. Statistično značilno izboljšanje je bilo na vseh področjih moči, razen v eksplozivni moči, ter gibljivosti.

 Celoten članek v pdf

Ključne besede: moč, gibljivost, vadba, razvoj, telovadke, 5-6 let.


Despoina Τsopani, George Dallas, Niki Tasika, Amalia Tinto
VPLIV RAZLIČNIH NAČINOV POUČEVANJA PRVIN RITMIČNE GIMNASTIKE


Namen te študije je bil preučiti, kateri od načinov poučevanja – obstoječi (kjer se najprej opravi z nalogo ena s prvim orodjem, potem nalogo 2 s prvim orodjem itd.) in zaporedni (najprej se opravi naloga ena s prvim orodjem, potem naloga ena z drugim orodjem itd.) – je bolj uspešen pri poučevanju prvi ritmične gimnastike. Vzorec  je sestavljalo 84 študentk športne vzgoje v Atenah, starih 18-20 let (19,02 ± 0,77), ki se prostovoljno odločili za sodelovanje v tej študiji ločeni v dve skupini (n1 = 39, n2 = 43). Najprej je bilo izmerjen znanje prvin sledilo je poučevanje in ob koncu je bilo izmerjeno znanje prvin. Poučevanje in vadba je trajala devet tednov, 2-krat na teden po 90 minut. Analiza je pokazala da je zaporedni način bistveno bolj uspešen v vseh nalogah in vseh drobnih orodjih (trak, kolebnica, kiji).

 Celoten članek v pdf
Ključne besede: ritmična gimnastika, učenje gibanja, prvine, metoda poučevanja.


Thomas Heinen, Pia M. Vinken, Konstantinos Velentzas
SOJENJE V GIMNASTIKI: STVAR GIBALNEGA ALI VIDNEGA DOŽIVETJA?


Cilj raziskave je bil ugotoviti ali lahko laiki z gibalnimi izkušnjami v gimnastiki enako ocenijo izvedbo kot sodniki samo z vidno zaznavo. Ob tem smo poskušali spoznati biomehanične značilnosti informacij, ki so pomembne za ocenjevanje v gimnastiki. Ugotovili smo, da laiki enako ocenjujejo premet na preskoku kot sodniki, ki ocenjujejo predvsem spremembe kinematičnih značilnosti gibanja v času, medtem ko laiki predvsem ocenjujejo držo telesa. Na splošno so bile ocene laikov nižje od sodnikov. Ocene laikov so bile dobro napovedane s sočasnimi kinematičnimi spremenljivkami, medtem ko so ocene sodnikov bile dobro napovedane s časovnim sosledjem premeta. Zaključimo lahko, da je lahko sojenje pogojeno ali z lastno izkušnjo ali pa z vidnimi zaznavami. 

Celoten članek v pdf  

Ključne besede: premet naprej, sojenje, kinematična analiza, sodniki, laiki


Ivan Čuk, Hardy Fink, Bojan Leskošek
MODELIRANJE KONČNEGA REZULTATA V GIMNASTIKI Z RAZLIČNIMI UTEŽMI TEŽAVNOSTI IN IZVEDBE


Cilj raziskave je bil raziskati, kako lahko različni načini izračuna končnega rezultata spreminjajo uvrstitev telovadcev. Štirinajst različnih modelov je bilo upoštevanih in nato smo uvrstitve primerjali z uradnimi rezultati moškega evropskega prvenstva v Berlinu 2011. Razmerje med težavnostjo in izvedbo se glede na različne formule gibljejo od 17% do 67%. Z različnimi formulami je števila sprememb v uvrstitvi v C1 81%, 61% v CII in CIII v 35%. Formula D + vsota srednjih štirih ocen (v primeru šestih sodnikov)  in formula D + vsota srednjih treh ocen (v primeru petih sodnikov) imata največji vpliv na spremembe v uvrstitvah, ki vodijo v finale mnogoboja in na posameznem orodju. Zgoraj omenjeni formuli najbolj podpirata člena 15 in 20 pravil moške gimnastike, ki navajata, da se od telovadca pričakuje, da vključi v svojo sestavo samo prvine, ki jih lahko opravlja popolnoma varno in z visoko stopnjo estetskega in tehničnega mojstrstva.

Celoten članek v pdf
Ključne besede: sojenje, modeli, končna ocena, razvrstitev.