Fakulteta za šport

Podjetništvo v športu


nosilci:
dr. Bednarik Jakob, prof.

izvajalci:
dr. Jurak Gregor, prof.
dr. Starc Gregor, izr. prof.

Modul PODJETNIŠVO V ŠPORTU

Cilji

 1. Študente seznaniti s pojmi podjetništva.
 2. Študente seznaniti z nekaterimi možnimi oblikami podjetništva v športu.
 3. Študente seznaniti s poslovnimi orodji za analizo in načrtovanje poslovanja športne organizacije.
 4. Študente usposobiti za pripravo enostavnega poslovnega načrta za preverjanje poslovne zamisli na področju športa.

Predmetno specifične kompetence

Uporaba pridobljenih znanj in poslovnih orodij za načrtovanje realizacije poslovne zamisli na področju športa.

Opis vsebine

Osnove podjetništva:                                               

 • Pojmovanje podjetništva in podjetnika
 • Vloga podjetništva za ekonomski razvoj ter dejavniki, ki vplivajo na ponudbo podjetništva
 • Notranje podjetništvo
 • Rutine in mreže
 • Spodbujanje podjetništva

Podjetništvo v športu:                                                                      

 • Možnosti podjetništva v športu
 • Analiza in načrtovanje poslovanja športne organizacije
 • Študije primerov podjetništva v športu
 • Podjetništvo v neprofitnih športnih organizacijah
 • Poslovna etika v športu

Poslovni načrt v športu:                                                       

 • Sestavine poslovnega načrta
 • Priprava poslovnega načrta za poslovno zamisel na področju športa

Predstavitev poslovnega načrta

Temeljna literatura

Antončič, B., Hisrich, R., Petrin, T., Vahčič, A. (2002). Podjetništvo. Ljubljana : GV založba.

Glas, M., Petrin, T. (1998). Entrepreneurship : new challenges for Slovene women. Ljubljana: Faculty of Economics.

Kotler, P. (1996). Trženjsko upravljanje. Ljubljana: Slovenska knjiga. 

Osteryoung, J., Newman, D., Davies, L. (1997). Small Firm Finance. Fort Worth: The Dryden Press.

Tajnikar, M. (2006). Tvegano poslovodenje : knjiga o gazelah in rastočih poslih. Ljubljana : Ekonomska fakulteta.

Vahčič, A., Bučar, B., Drnovšek, M., Logar, N. (1998). Osnove podjetništva. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.