Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Spremljanje in razvoj športnega treniranja

Cilji predmeta so seznaniti študente z delovanjem Inštituta za šport (IŠ) in njegovimi delovnimi enotami (laboratoriji, oddelki, panožnimi timi...) ter z organizacijo meritev, testiranj in pregledov ter produkti IŠ. Študenti se bodo seznanili in usposobili z merilnimi tehnologijami, merskimi postopki, obdelavo in interpretacijo rezultatov ter načini svetovanja in pripravo ustreznih programov treniranja na osnovi dobljenih rezultatov.