Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Merjenje in analiza podatkov v športu

Predmet študenta seznanja z nekaterimi splošnimi vprašanji merjenja (opazovanja) in analize podatkov v športu, predvsem z vidika njihove praktične uporabe pri načrtovanju, spremljanju in vrednotenju športne vadbe. Obravnava cilje in vrste meritev oz. opazovanj, merske lastnosti merskih inštrumentov, konstrukcijo testov in baterij, organizacijo meritev in opazovanj ter načine ocenjevanja in vrednotenja zbranih rezultatov. Teorija je podprta z vajami, kjer se študent usposobi za uporabo splošnih in specializiranih orodij na osebnem računalniku.