Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Taktično planiranje in kontrola v športu

 

Namen predmeta

  • Študente seznaniti s procesom taktičnega planiranja in kontrole, postopki izdelave delnih in zbirnih taktičnih planov, postopki izvajanja taktične kontrole ter organizacijskimi prijemi taktičnega planiranja in kontrole v (športnih) organizacijah.
  • Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju taktičnega planiranja in kontrole, tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse (rezultat tega je priprava kakovostne seminarske naloge, ki mora temeljiti na praktičnih primerih) ter na ta način študente usposobiti za nadaljnje poglobljeno strokovno in raziskovalno delo na področju taktičnega planiranja in kontrole.
  • Študente pripraviti na to, da bodo obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere dejansko razumeli in znali pridobljeno znanje čim bolje uporabljati v praksi (torej pri študentih ustvariti široko bazo znanja, da se bodo lahko kasneje z dodatno pridobljenimi izkušnjami razvili v vrhunske strokovnjake na področju taktičnega planiranja in kontrole).

 

Vsebina predmeta

1. Planiranje in kontrola kot funkcijska podsistema znotraj sistema upravljanja in managementa
2. Planiranje in kontrola v športni organizaciji
    2.1. Planiranje v športni organizaciji
       2.1.1. Razlogi za planiranje
       2.1.2. Proces planiranja
       2.1.3. Vrste planiranja
       2.1.4. Delni in zbirni plani
    2.2. Kontrola v športni organizaciji
       2.2.1. Razlogi za kontrolo
       2.2.2. Proces kontrole
       2.2.3. Vrste kontrole
       2.2.4. Primerjalne osnove za ocenjevanje doseganja planov
    2.3. Planiranje, kontrola, kontroling in benchmarking
3. Taktično planiranje in kontrola poslovanja v športni organizaciji
    3.1. Taktično planiranje poslovanja v športni organizaciji
      3.1.1. Integralni model taktičnega planiranja
       3.1.2. Različica optimalnega taktičnega planiranja
       3.1.3. Različica taktičnega planiranja na temelju usklajevanja delnih planov
    3.2. Taktična kontrola poslovanja v športni organizaciji
   3.2.1. Taktična kontrola z analizo odmikov
3.2.2. Kontrola uresničevanja taktičnih planov
4. Planiranje in kontrola projektov v športni organizaciji
    4.1. Planiranje projektov v športni organizaciji
    4.2. Kontrola projektov v športni organizaciji
5. Organizacija taktičnega planiranja in kontrole v centralizirani in decentralizirani športni organizaciji

1. Planning and control as functional subsystems within the governing and management system
2. Planning and control in sport organization
    2.1. Planning in sport organization
       2.1.1. Reasons for planning
       2.1.2. Planning process
       2.1.3. Types of planning
       2.1.4. Partial and composite plans
    2.2. Control in sport organization
       2.2.1. Reasons for control
       2.2.2. Control process
       2.2.3. Types of control
       2.2.4. Standards for evaluating the implementation of plans
    2.3. Planning, control, controlling and benchmarking
3. Tactical business planning and control in sport organization
    3.1. Tactical business planning in sport organization
       3.1.1. Comprehensive model of tactical planning
       3.1.2. An alternative of optimal tactical planning
       3.1.3. An alternative of tactical planning based on coordination of partial plans
    3.2. Tactical business control in sport organization
       3.2.1. Tactical control with variance analysis
       3.2.2. Control of implementation of tactical plans
4. Project planning and control in sport organization
    4.1. Project planning in sport organization
    4.2. Project control in sport organization
5. Organization of tactical planning and control in centralized and decentralized sport organization

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Delo poteka v obliki predavanj in seminarjev. Glavne teme so predstavljene na predavanjih, podrobnejša diskusija o izbranih temah pa poteka v okviru seminarjev.

Preverjanje znanja je sestavljeno iz treh delov in vključuje:

  • aktivno sodelovanje v razredu (10% končne ocene),
  • priprava in ustni zagovor seminarske naloge (30% končne ocene),
  • pisni izpit tipa "open book", kar pomeni, da lahko študenti na izpitu uporabljajo dogovorjeno študijsko literaturo (60% končne ocene); pogoj za pristop k pisnemu izpitu je pozitivno ocenjena seminarska naloga.


Ocenjevalna lestvica (pozitivni rezultat od 60 - 100 točk): 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pd 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 -100 (odl 10).

 

Študijska in izpitna literatura

Obvezna literatura:

Chelladurai Packianathan: Managing Organizations for Sport & Physical Activity: A Systems Perspective. Scottsdale: Holcomb Hathaway Publishers, 2001. str. 115-156, 323-345.

Kinicki Angelo, Williams Brian K.: Management: A Practical Introduction. 2nd ed. Boston: McGraw-Hill, 2003. str. 138-166, 518-552.

Pučko Danijel: Planiranje in kontrola. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2005. 142, 19 str.

 

Neobvezna literatura:

Anthony Robert N., Dearden John, Govindarajan Vijay: Management Control Systems. Boston: McGraw-Hill, 1998. 869 str.

Hansen Don R., Mowen Maryanne M.: Management Accounting. 2nd ed. Cincinnati: South-Western Publishing, 1992. 1048 str.

Pučko Danijel: Analiza in načrtovanje poslovanja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2001. 335 str.

Welsch Glenn A., Hilton Ronald W., Gordon Paul N.: Budgeting: Profit Planning and Control. 5th ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1998. 661 str. 1