Fakulteta za šport

Računovodstvo v športnih organizacijah

 

Namen predmeta

  • Razložiti pomen računovodskih informacij za odločanje v športnih organizacijah.
  • Razumeti vsebino računovodskih izkazov športnih organizacij.
  • Obvladati osnove računovodske analize.
  • Obvladati osnovne koncepte stroškov v športu.
  • Pripraviti in uporabljati računovodske informacije za odločanje v športu.

 

Vsebina predmeta

1. Uvod v računovodstvo
    1.1. Potrebe po računovodskih informacijah
    1.2. Računovodski izkazi: značilnosti in oblikovanje
2. Bilanca stanja
    2.1. Računovodstvo sredstev
    2.2. Računovodstvo obveznosti do virov sredstev
3. Izkaz poslovnega izida
    3.1. Prihodki
    3.2. Odhodki 
    3.3. Povezanost bilance stanja in izkaza poslovnega izida
4. Izkaz finančnega izida
    4.1. Namen izkaza finančnega izida
    4.2. Izkaz finančnega izida
    4.3. Povezanost bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza finančnega izida
5. Analiza računovodskih izkazov
    5.1. Vodoravna in navpična analiza računovodskih izkazov
    5.2. Računovodski kazalniki
6. Računovodstvo za poslovno odločanje
    6.1. Vrste poslovodnoračunovodskih informacij
7. Analiza stroškov glede na obseg poslovanja
    7.1. Spremenljivi in stalni stroški
    7.2. Točka preloma
8. Ugotavljanje dodatnih stroškov in prihodkov
    8.1. Oblikovanje stroškov za različne namene
    8.2. dodatni stroški in prihodki
9. Celotni stroški
    9.1. Neposredni in posredni stroški
    9.2. Računovodstvo stroškov po aktivnostih
    9.3. Določanje cen in ugotavljanje dobičkonosnosti
10. Merjenje uspešnosti oddelkov
    10.1. Standardni stroški
    10.2. Oblikovanje predračuna
    10.3. Analiziranje in poročanje o odmikih

1. Introduction to accounting
    1.1. The need for accounting information
    1.2. Accounting statements: nature and preparation
2. The balance sheet
    2.1. Accounting for assets
    2.2. Accounting for liabilities and equity
3. The income statement
    3.1. Revenue recognition
    3.2. Expense recognition
    3.3. Relation between balance sheet and income statement
4. Fund flow statement
    4.1. Purpose of the fund flow statement
    4.2. Fund flow statement
    4.3. Relation between balance sheet, income statement and fund flow statement
5. Financial statements analysis
    5.1. Horizontal and vertical analysis of financial statements
    5.2. Accounting ratios
6. Accounting for decision-making
    6.1. Types of management accounting information
7. Cost-volume-profit analysis
   7.1. Variable and fixed costs
    7.2. Break-even point
8. Measuring relevant costs and revenues for decision-making
    8.1. Cost constructions for various purposes
    8.2. Incremental costs and revenues
9. Full costs
    9.1. Direct and indirect costs
    9.2. Activity-based costing
    9.3. Pricing decisions and profitability analysis
10.Performance measurement
    10.1. Standard costs
    10.2. Budget preparation
    10.3. Variance analysis

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Predavanja: 2 uri predavanj tedensko.

Vaje: 2 uri vaj tedensko. Vaje omogočajo poglabljanje snovi v obliki računskih in poslovnih primerov. Vaje so sestavljene iz predstavitve rešitev nalog s preteklih vaj s strani študentov in razprave o njihovih rešitvah, priprave študentov na novo temo in samostojnega skupinskega dela študentov v obliki reševanja nalog ter razdelitvi domačih nalog. Posamezni študent mora v semestru sodelovati pri izdelavi najmanj šestih pozitivno ocenjenih domačih nalogah, kar je pogoj za pristop k izpitu. Izdelava domačih nalog je podprta s klepetalnico.

Elektronska klepetalnica: Študenti so razporejeni v skupine, v okviru katerih sodelujejo v klepetalnici. Njihovo sodelovanje asistenti ocenjujejo in upoštevajo pri končni oceni. V okviru klepetalnice študenti odgovarjajo na vprašanja iz snovi s predavanj in razpravljajo o temah, ki jih analizirajo v domačih nalogah. Klepetalnica je ekvivalent 1 šolske ure vaj.

Kolokviji: 2 kolokvija iz snovi s predavanj in 2 kolokvija iz snovi z vaj. Izvajajo se v okviru terminov predavanj.

Končna ocena je sestavljena iz (skupaj 125 točk): pisni izpit (100 točk), pisna preizkušnja (20 točk), elektronsko delo s študenti (5 točk).

Posebni pogoji upoštevanja točk iz zgoraj navedenih preverjanj znanja: točke iz pisne preizkušnje in elektronskega dela se upoštevajo, če študenti na pisnem izpitu zberejo vsaj 50 točk.

Ocenjevalna lestvica (pozitivni rezultat od 60 - 100 točk): 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pd 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 - 100 (odl 10).

Ustni izpit v primeru 55 do 59 doseženih točk.

 

Študijska in izpitna literatura

Hočevar Marko, Igličar Aleksander, Zaman Maja: Osnove računovodstva. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2002. 446 str.

Turk Ivan, Kavčič Slavka, Kokotec-Novak Majda: Poslovodno računovodstvo. Ljubljana: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2003. 856 str. 1