Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Management športne infrastrukture

 

Namen predmeta

  • Spoznati različne vidike managementa športne infrastrukture in njihov vpliv na odločanje pri managerskih procesih.
  • Razviti sposobnosti uporabe posebnih managerskih znanj, konceptov in orodij, vezanih na športno infrastrukturo.
  • Razumeti posebnosti managementa posameznih vrst športne infrastrukture.
  • Razviti kritično presojanje študijske literature in praktičnih primerov ter razviti sposobnosti in znanja konceptualizacije in reševanja kompleksnih izzivov managementa športne infrastrukture v praksi v obliki seminarske naloge.

 

Vsebina predmeta

1. Uvod v management športne infrastrukture
    1.1. Pomen in značilnosti managementa športne infrastrukture
    1.2. Ključni dejavniki uspešnega delovanja športne infrastrukture
2. Načrtovanje gradnje ali obnove športnih objektov
    2.1. Načrtovanje razvoja in izgradnje športnih objektov
    2.2. Vrednotenje izvedljivosti zamisli o gradnji ali obnovi športne infrastrukture
    2.3. Financiranje gradnje ali obnove športnih objektov
    2.4. Upravni postopki gradnje ali obnove športnih objektov
    2.5. Posebnosti načrtovanja gradnje ali obnove posameznih vrst športne infrastrukture
3. Upravljanje športne infrastrukture
    3.1. Priprava managementa športnega objekta
    3.2. Management tveganja
    3.3. Urnik in razporejanje vsebin v športnem objektu
    3.4. Vzdrževanje športnega objekta
    3.5. Financiranje upravljanja in vzdrževanja športnega objekta
    3.6. Pravni predpisi na področju športnih objektov in priprava poslovnih pogodb
    3.7. Posebnosti upravljanja posameznih vrst športne infrastrukture
4. Trženje športne infrastrukture
    4.1. Posebnosti trženja športne infrastrukture
    4.2. Študije primerov trženja športne infrastrukture
5. Organizacijska struktura in kadrovanje za management športnih objektov
    5.1. Oblikovanje organizacijske strukture
    5.2. Kadrovska struktura in zaposlovanje kadrov
6. Management množic
    6.1. Konstrukcija športnega objekta
    6.2. Naloge managementa pri izvajanju športne prireditve
    6.3. Varnostni protokoli in medicinska pomoč
7. Merjenje uspešnosti delovanja športne infrastrukture

1. Introduction to sport facility management
2. Planning new sports facilities and planning of renovation of sports facilities
3. Operating sport facility
4. Marketing of sport facility
5. Organizational structure of sport facility management and hiring personnel
6. Crowd management
7. Measuring sport facility performance

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Delo poteka v obliki predavanj in seminarjev. Glavne teme so predstavljene na predavanjih različnih domačih in gostujočih predavateljev. Seminarsko delo, kot nadgradnja predavanjem, poteka tako, da študenti na konkretnem praktičnem primeru izbranega problema pripravijo managementa športne infrastrukture pripravijo pisni izdelek in njegovo predstavitev.

Preverjanje znanja je sestavljeno iz treh delov in vključuje:

  • aktivno sodelovanje pri pedagoškem procesu: 10%,
  • priprava in ustni zagovor seminarske naloge: 30%,
  • pisni izpit: 60%; pogoj za pristop k izpitu je pozitivno ocenjena seminarska naloga.


Ocenjevalna lestvica (pozitivni rezultat od 60 - 100 točk): 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pd 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 -100 (odl 10).

 

Študijska in izpitna literatura

Obvezna literatura:

Farmer Peter, Ammon Rob, Wilcox Ralph: Sport Facility Planning and Management. Fitness Information Technology, 1996. (izbrana poglavja)

Ammon Rob, Southall Richard, Blair David: Sport Facility Management: Organizing Events and Mitigating Risks. Morgantown: Fitness Information Technology, 2004. 228 str. (izbrana poglavja)

Westerback Hans et al.: Managing Sport Facilities and Major Events. Allen & Unwin, 2005. 288 str. (izbrana poglavja)

 

Neobvezna literatura:

Masteralexis Lisa P., Barr Carol A., Hums Mary A.: Principles and Practice of Sport Management. 2nd ed. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers, 2005. 488 str. (izbrana poglavja)

Chelladurai Packianathan: Managing Organizations for Sport & Physical Activity: A Systems Perspective. Scottsdale: Holcomb Hathaway Publishers, 2001. 432 str. (izbrana poglavja)

Beech John, Chadwick Simon: The Business of Sport Management. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 2004. 400 str. (izbrana poglavja)

Parks Janet B., Quarterman Jerome: Contemporary Sport Management. 2nd ed. Champaign: Human Kinetics, 2003. 435 str. (izbrana poglavja) 1