Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Strateški management v športu

 

Namen predmeta

 • Študente seznaniti s procesom strateškega planiranja, uresničevanja strategij in strateške kontrole v dobičkovnih in nedobičkovnih športnih organizacijah.
 • Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju strateškega managementa, tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse (rezultat tega je priprava kakovostne seminarske naloge, ki mora temeljiti na praktičnih primerih) ter na ta način študente usposobiti za nadaljnje poglobljeno strokovno in raziskovalno delo na področju strateškega managementa.
 • študente pripraviti na to, da bodo obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere dejansko razumeli in znali pridobljeno znanje čim bolje uporabljati v praksi (torej pri študentih ustvariti široko bazo znanja, da se bodo lahko kasneje z dodatnimi izkušnjami razvili v vrhunske strokovnjake na področju strateškega managementa).

 

Vsebina predmeta

 1. Uvod v strateški management
 2. Celovita analiza
 3. Razvijanje strategij
 4. Uresničevanje strategij in strateška kontrola
 5. Strateški management v nedobičkovnih organizacijah

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Delo poteka v obliki predavanj in seminarjev. Glavne teme so predstavljene na predavanjih, podrobnejša diskusija o izbranih temah pa poteka v okviru seminarjev.

Ocenjevanje znanja poteka v treh delih:

 • aktivno sodelovanje v razredu: 10%,
 • seminarska naloga (pisni izdelek in ustni zagovor): 30%,
 • pisni izpit: 60%.

 

Študijska in izpitna literatura

Obvezna:

Čater Tomaž: Strateški management v športu – PowerPoint diapozitivi. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2008.

Beech John, Chadwick Simon: The Business of Sport Management. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 2004. 400 str. (izbrana poglavja)

Bryson John M.: Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. 3rd ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2004. (izbrana poglavja)

Hitt Michael A., Ireland Duane R., Hoskisson Robert E.: Strategic Management: Competitiveness and Globalization. 6th ed. Cincinnati: South-Western Publishing, 2004. (izbrana poglavja)

 

Neobvezna:

Pučko Danijel, Čater Tomaž, Rejc Adriana: Strateški management 2. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2006. (izbrana poglavja)