Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Poslovne finance v športnih organizacijah

 

Namen predmeta

 • Temeljni namen predmeta je študente seznaniti s tistimi spoznanji sodobne teorije poslovnih financ, ki so našle svoje mesto v praksi.
 • Teorija poslovnih financ na nekaterih področjih še ni uspela doseči stopnje razvoja, ki bi omogočal praktične izpeljave, zato je cilj predmeta na teh področjih seznaniti študenta z rešitvami, ki se v praksi športnih organizacij običajno uporabljajo.
 • Spoznati tudi načine reševanja poslovno finančnih problemov z uporabo obstoječih modelov, pri čemer je namen vzpodbuditi študentovo ustvarjalnost pri ustreznih prilagoditvah obstoječih modelov posebnostim posameznih primerov športnih organizacij.

 

Vsebina predmeta

 1. Funkcija poslovnih financ in finančno okolje
 2. Vrednost denarja v času
 3. Vrednotenje delnic in obveznic
 4. Tveganje in donosnost: premoženjska teorija, učinkovitost trga kapitala, CAPM model, tveganje in donosnost obveznic
 5. Odločitve o dolgoročnih naložbah: ocenjevanje denarnih tokov, stroški kapitala, kriteriji odločanja o dolgoročnih naložbah, merjenje tveganja dolgoročnih naložb
 6. Dolgoročna finančna politika: struktura kapitala in uporaba finančnega vzvoda, politika izplačil lastnikom
 7. Dolgoročno financiranje: financiranje z navadnimi delnicami, dolgovi, zakupom in prednostnimi delnicami
 8. Obratni kapital: politika obratnega kapitala in financiranje
 9. Vse prejšnje teme obravnavane z vidika organizacijskih oblik športnih organizacij: od neprofitnih do delniških družb

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Končna ocena je sestavljena iz pisnega izpita (skupaj 100 točk).

Ocenjevalna lestvica (pozitivni rezultat od 60 - 100 točk): 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pd 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 -100 (odl 10).

 

Študijska in izpitna literatura

Osnovna:

Brigham, E.F., & Erhardt, M.C., Financial Management: Theory and Practice (11th ed.). Thompson, 2005. (na razpolago v knjigarni Ekonomist)

Pomožna:

Mramor, D., Slovar poslovnofinančnih izrazov. GV, 1999 (knjigarna Ekonomist)

Finančni kalkulator – npr. HP 10B ali 17B