Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Poslovna etika

Namen predmeta

 • Spodbuditi študente, da razmislijo o etičnih vrednotah managementa in vlogi, ki jo imajo te vrednote pri poslovanju podjetij.
 • Oblikovati zavedanje o raznovrstnosti družbene odgovornosti podjetja oziroma vodstva podjetja ter družbenih implikacijah tega koncepta.
 • Razviti vpogled študentov v vse razsežnosti sodobnega poslovanja in posledice poslovanja na ljudi, ki sodelujejo kot zaposleni, kupci, dobavitelji ali v drugih vlogah.
 • Razvijati analitična znanja za presojanje poslovnih situacij z vidika etične odgovornosti in posledic tega ravnanja.

 

Vsebina predmeta

1. Pojem etike. Moralni, ekonomski in pravni vidiki poslovnih odločitev. Morala in etika
2. Teoretske koncepcije etike: etika koristi in etika dolžnosti
3. Etična sodila za analitično odločanje. Postopki za izboljšanje etičnega odločanja
4. Stališča zaposlenih do etičnih dilem: Slovenija in svet
5. Zaposleni in podjetje:

 • dileme razkritja neprimernega ravnanja podjetja
 • poslovne skrivnosti
 • navzkrižje interesov
 • notranje informacije

6. Podjetje in zaposleni:

 • Zasebnost na delovnem mestu
 • Etika in zaposlovanje / odpuščanje delavcev
 • Diskriminacija na delovnem mestu in spolno nadlegovanje
 • Varnost na delovnem mestu

7. Korupcija in pridobivanje poslov.
8. Etika in kupci: oglaševanje proizvodov in storitev, varnost proizvodov
9. Etika v odnosu do okolja podjetja
10. Etični vidiki mednarodnega poslovanja

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Predavanja: 2 uri tedensko - pregled temeljnih etičnih dilem pri poslovanju podjetja
Seminarji: individualna analiza študij primerov in razprava o njih. Skupinska analiza izbranih etičnih dilem v poslovanju po svetu ter v Sloveniji.

Obveznosti študentov:

 1. določeno število pisnih analiz študij primerov in sodelovanje v razpravi,
 2. skupinska seminarska analiza izbranega etičnega problema (in predstavitev),
 3. skupinski esej o izbranem etičnem problemu v Sloveniji,
 4. komentar izbranih etičnih dilem.


Končna ocena je sestavljena iz: pisna analiza študija primerov (25 %), skupinska seminarska naloga
12. (25 %), skupinski esej o izbrani etični dilemi (25 %), komentar izbranih etičnih dilem (25 %); skupaj (100 točk).

Ocenjevalna lestvica: Pozitivni rezultat od 60 - 100 točk; 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pd 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 -100 (odl 10).

 

Študijska in izpitna literatura

 • Glas, M.: Izbor gradiva za študije primerov. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. (V pripravi)
 • Boatright, J.: Ethics and the Conduct of Business. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003. 452 str.
 • De George, R.: Business Ethics. UpperSaddle River: Prentice Hall, 1999. 626 str.
 • Larmer, R.: Ethics in the Workplace: Selected Readings in Business Ethics. Belmot: Wadsward, 2002. 623 str.
 • Trevino, L., Nelson, K.A.: Managing Business Ethics. New York: John Wiley, 1999. 338 str.