Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Pedagogika športa

Namen predmeta

Osnovni namen predmeta je, da študentje spoznajo in si pridobijo znanje o zakonitostih in značilnostih vzgoje in njene vloge v športu. V ospredju so znanja o nastanku, bistvu in značilnostih vzgojnega procesa, razvoju pedagoških misli in pedagoške znanosti, različnimi ravnmi in oblikami vzgoje, možnostmi in nalogami vzgoje skozi proces športne vzgoje, različnimi vzgojnimi koncepti, pomenom medčloveških odnosov pri vzgoji in izobraževanju. Usposabljajo se za kritično presojo posameznih vzgojnih strategij in ustvarjalno iskanje novih pristopov pri procesu vzgoje skozi šport.

 

Vsebina predmeta

 1. Uvod v pedagogiko športa
 2. Zgodovina vzgoje
 3. Metode, cilji, discipline in izvor vzgoje
 4. Vzgoja kot socialna aktivnost
 5. Socialne potrebe (odnos med vzgojo in izobraževanjem)
 6. Vzgojni pojavi
 7. Vzgoja skozi športno dejavnost otrok in mladine
 8. Ravni vzgoje
 9. Relacije med vzgojo in treningom
 10. Vzgoja kot dialektični proces
 11. Interakcija in komunikacija
 12. Učiteljeva osebnost, lik učitelja
 13. Socialna percepcija
 14. Empatija
 15. Razvoj vzgojnih konceptov
 16. Medosebni odnosi
 17. Faktorji vzgoje
 18. Vzgojni modeli
 19. Konflikti, strategije reševanja, osnovni pojmi
 20. Vloga športnega pedagoga/trenerja v vzgojno izobraževalnem procesu
 21. Vzgojne pasti/dileme športa (zmagovalci/poraženci, boljši/slabši, tekmovalnost za vsako ceno...) 

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Predavanja, seminarji in vaje.

Pisni ali ustni izpit.

Ocenjevalna lestvica (pozitivni rezultat od 60 - 100 točk): 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pd 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 - 100 (odl 10).


Študijska in izpitna literatura

 • Brajša P.: Pedagoška komunikologija. Radovljica: Didakta, 1993.
 • Bratanić M.: Mikropedagogija. Zagreb: Školska knjiga, 1990.
 • Chomsky N.: Chomsky on Democracy & Education. New York, London: RoutledgeFalmer, 2003.
 • Darder A.: The Critical Pedagogy Reader. New York: RoutledgeFalmer, 2003.
 • Hufnagel E.: Filozofija pedagogike. Zagreb: Impresuim, 2002.
 • König E.: Teorije znanosti o odgoju: uvod u osnove, metode i praktičnu primjenu. Zagreb: Educa, 2001.
 • Kristan S.: Športoslovje na slovenskem danes. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2000.
 • Novak H.: Projektno učno delo drugačna pot do znanja. Ljubljana: DZS, 1990.
 • Strmčnik F.: Didaktika: Osrednje teoretične teme. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001. 1