Fakulteta za šport

Managerski informacijski sistemi

Namen predmeta

 • Razviti razumevanje vloge in pomena informatike v sodobnem podjetju ter poslovna izhodišča pri informatizaciji poslovanja.
 • Spoznati študente s sodobnimi tehnologijami, ki omogočajo spremembe v poslovanju.
 • Razviti sposobnosti določitve informacijskih potreb v problemskih situacijah, oblikovanje odločitvenih modelov, iskanja in dostopa do ustreznih podatkov ter uporabe sodobnih informacijskih tehnologij za analizo podatkov in reševanje odločitvenih modelov.

 

Vsebina predmeta

 

 1. Informacijski sistemi v podjetju
 2. Poslovna vrednost informatike
 3. Vloga informatike pri prenovi poslovanja in upravljanje sprememb
 4. Informacijska tehnologija in infrastruktura
 5. Upravljanje podatkov
 6. Javno dostopni podatkovni viri
 7. Načrtovanje informatizacije poslovanja
 8. Elektronsko poslovanje
 9. Od problema preko ciljev do informacijskih potreb
 10. Informacije in informacijski sistemi za poslovodno računovodstvo
 11. Informacijska podpora odločanju
 12. Poslovno obveščanje
 13. Upravljanje znanja


Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Predavanja
po 2 uri tedensko. Na predavanjih so predstavljeni osnovni koncepti in pristopi. V okviru predavanj bodo vabljeni tudi gosti iz prakse.

Poglobljeno se vsebina obravnava skozi seminarske naloge (1 ura tedensko, kar je lahko deloma nadomeščeno z uporabo elektronskih klepetalnic).

Na vajah (3 ure tedensko) se obravnavajo primeri iz prakse v smislu razvoja ali prenove poslovnega informacijskega sistema, pri čemer se določi problemska situacija, cilji na različnih organizacijskih nivojih in nato informacije, potrebne za doseganje teh ciljev. V nadaljevanju se oblikujejo odločitveni modeli, določijo potrebni podatkovni viri, nato pa uporabijo različna programska orodja za dostop do podatkov, njihovo analizo in reševanje modelov.

Od študentov se pričakuje aktivna udeležba pri vseh oblikah dela, izdelavo ter predstavitev seminarske naloge (teoretične) in izdelavo primera (naloge) ter udeležbo v diskusijah (na predavanjih, seminarjih ali drugih oblikah, npr. elektronskih klepetalnicah).

Končna ocena
je sestavljena iz: pisni izpit (60 točk), seminarska naloga (40 točk; skupaj (100 točk).
Pri pisnem izpitu je potrebno doseči najmanj 25 točk.

Ocenjevalna lestvica: Pozitivni rezultat od 50 - 100 točk; 50 - 59 (zd 6), 60 - 69 (db 7); 70 - 79 (pd 8), 80 - 89 (pdb 9), 90 - 100 (odl 10).

Ustni izpit v primeru 45 do 49 doseženih točk.

 

Študijska in izpitna literatura

 • Laudon K.C., Laudon J.P.: Management Information Systems. 6th ed. London: Prentice Hall, 2000. 588 str.
 • Post, G.V., Anderson, D.L.: Management Information Systems: Solving Business Problems with Information Technology. 3rd ed. Boston: McGraw- Hill, 2003. 618 str.
 • Wilkinson J.W., Cerullo M.J: Accounting Infromation Systems. 3rd ed. New York: John Wiley, 1997. 984 str.