Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Management učinkovitosti in uspešnosti

   
Namen predmeta

 

 • Razviti razumevanje o celoviti problematiki uresničevanja strategij v podjetjih.
 • Osvojiti višjo stopnjo razumevanja kompleksnosti analize poslovanja in strateškega merjenja uspešnosti.
 • Razviti znanje in sposobnosti za načrtovanje in uporabo sistemov za merjenje uspešnosti.
 • Razviti znanje in sposobnosti za usklajevanje sistemov za merjenje uspešnosti s sistemi kontrole.

 

Vsebina predmeta

 

 1. Osnove za uresničevanje strategije
  *Temeljna organizacijska nasprotja in konflikti
  * Vloga in pomen merjenja uspešnosti in managerske kontrole pri usmerjanju vedenja zaposlenih
  *Informacije za merjenje učinkovitosti in uspešnosti
 2. Razvijanje sistemov za merjenje učinkovitosti in uspešnosti
  *Vizija in strategija
  *Ocenjevanje strateške uspešnosti poslovanja - strateški dejavniki uspeha in povezanost strateških ciljev
  *Razvijanje celovitega in uravnoteženega sistema za merjenje učinkovitosti in uspešnosti (npr. Balanced Scorecard)
  *Drugi sistemi za celovito merjenje učinkovitosti in uspešnosti
 3. Kontrola za uspešno uresničevanje strategije
  *Uporaba diagnostičnih in interaktivnih sistemov kontrole
  *Usklajevanje sistema za merjenje učinkovitosti in uspešnosti s sistemi nagrajevanja
  *Management tveganj za uspešno uresničevanje strategije
  *Vzvodi kontrole za uresničevanje strategije

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Osnovni način dela
vključuje predavanja in vaje v okviru predavanj ter seminarje. Od študentov pričakujemo aktivno sodelovanje na predavanjih, zlasti v diskusijah, izdelavo in uspešno predstavitev seminarske naloge ter uspešno opravljen pisni izpit.

V okviru predavanj bomo obravnavali posamezne strokovne članke in krajše študijske primere, ki bodo omogočili poglobiti snov s predavanj. Na tovrstne vaje se bodo študenti pripravili z vnaprejšnjim študijem izbranih gradiv.

Za izdelavo seminarske naloge se študenti razporedijo v skupine z največ tremi člani. Predvidene teme seminarskih nalog so vezane na razvoj celovitih sistemov za merjenje učinkovitosti in uspešnosti za konkretno podjetje, oddelek ali kako drugo zaokroženo organizacijsko enoto oziroma dejavnost. Vsaka skupina pred koncem predavanj pripravi kratko dispozicijo seminarske naloge (vsebina in osnovni nabor literature) in jo po elektronski pošti preda v odobritev nosilki predmeta. Primeren obseg seminarske naloge je okrog 20 strani. Če je število članov skupine manjše, na primer dva člana, je pričakovan obseg strani seminarske naloge okrog 15 strani.

Seminarska naloga mora biti napisana v skladu s tehničnimi navodili za pisanje specialističnih del, magistrskih del in doktorskih disertacij, ki jih najdete v dokumentnem sistemu na spletnih straneh EF. Posebej pazljivi bodite pri navajanju virov in literature.

Seminarsko nalogo študenti oddajo na dan, ko jo predstavijo in zagovarjajo. Predstavitve seminarskih nalog bodo določene s posebnimi termini. Pri predstavitvi sodeluje celotna skupina, predstavitev traja 10 minut, sledijo vprašanja. Ocena seminarske naloge temelji na kakovostni obravnavi in rešitvi problematike (vsebina), ustrezno uporabljeni literaturi, jasni in prepričljivi predstavitvi in odgovorih na vprašanja. Za seminarsko nalogo dobijo vsi člani skupine praviloma enako oceno.

Končna ocena je sestavljena iz: pisni izpit (60 točk) in seminarska naloga (40 točk, od tega 20 točk pisni izdelek in 20 točk predstavitev in zagovor), skupaj 100 točk.

Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je izdelava in zagovor seminarske naloge. Le v primeru, ko študent na pisnem izpitu doseže 60 % možnih točk, se mu prištejejo tudi točke od seminarske naloge.

Ocenjevalna lestvica: Pozitivni rezultat od 60 - 100 točk: 60 - 68 (zd 6), 69 - 76 (db 7), 77 - 84 (pd 8), 85 - 92 (pdb 9), 93 -100 (odl 10).

Ustni izpit
ob izraženi želji študenta.
 

 

Študijska in izpitna literatura

 

 • Simons, R.: Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2000. 348 str.
 • Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Boston: Harvard Business School Press, 2004. 454 str. (poglavje 2)