Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Ekonomika javnih podjetij in neprofitnih organizacij

Namen predmeta

 • Seznaniti študenta s posebnostmi poslovanja javnih podjetij in neprofitnih ustanov ter jih povezati s predhodno pridobljenimi znanji pri temeljnih funkcijskih in metodoloških predmetih.
 • Usposobiti študenta za presojo uspešnosti poslovanja v javnih podjetjih in neprofitnih ustanovah.
 • Prispevati k boljšemu razumevanju vsebine in problematike poslovanja javnih podjetij in neprofitnih ustanov.

 

Vsebina predmeta

 1. Okvir in posebnosti poslovanja javnih podjetij in neprofitnih ustanov.
 2. Posebnosti presoje uspešnosti poslovanja javnih podjetij in neprofitnih ustanov.
 3. Oblikovanje cen in cenovna regulacija v javnih podjetjih ter vpliv na poslovanje in poslovne rezultate.
 4. Financiranje javnih neprofitnih ustanov in vpliv na poslovanje in poslovne rezultate.
 5. Posebnosti računovodstva v javnih podjetjih in neprofitnih ustanovah (SRS 35 in 36).
 6. Posebnosti izvajanja investicij (javna naročila) in financiranja investicij v javnih podjetjih in neprofitnih ustanovah.
 7. Javna podjetja in neprofitne ustanove v Sloveniji v primerjavi z EU in drugimi državami.

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Predavanja, vaje in seminarji.

Vaje so namenjene reševanju praktičnih primerov, ki se nanašajo na snov predavanj. Sestavni del vaj so domače naloge, ki jih študentje v času med dvema terminoma vaj rešujejo samostojno, nato pa jih na začetku naslednjih vaj prediskutirajo z izvajalcem vaj.

Seminarske naloge poglobljeno obravnavajo posamezne dele snovi. Študentje so razdeljeni v skupine. Znotraj skupine vsak študent izdela svojo seminarsko nalogo in komentarje seminarskih nalog kolegov v skupini. Zagovori seminarskih nalog potekajo v skupinah.

Končna ocena je sestavljena iz: pisni izpit (60 točk), seminarska naloga (30 točk), sodelovanje pri vajah (10 točk); skupaj (100 točk).
Za pozitivno končno oceno je potrebno doseči vsaj 60% možnih točk pri pisnem izpitu in pozitivno oceno pri seminarski nalogi.

Pogoj za pristop k izpitu je pozitivno ocenjena seminarska naloga.

Ocenjevalna lestvica: Pozitivni rezultat od 60 - 100 točk; 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pd 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 -100 (odl 10).

Ustni izpit v primeru 58% do 59% pri pisnem izpitu.

 

Študijska in izpitna literatura

Obvezna:

 • Različna gradiva po izboru nosilke predmeta (SRS 35 in 36, relevantni članki iz strokovne literature, aktualna periodika).

 

Dopolnilna:

 • Pučko, D.: Analiza in načrtovanje poslovanja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2001. XV, 335 str.
 • Tekavčič, M.: Ekonomika podjetja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2004.
 • Atkinson, A.B., Stiglitz,, J.E.: Lectures on Public Economics. London: McGraw-Hill International, 1980. XVI, 619 str.
 • Bailey, S. J.: Public Sector Economics, Theory, policy and Practice. Basingstoke: Palgrave, 2001. 336 str.