Fakulteta za šport

Metode raziskovalnega dela (dr. Irena Ograjenšek)

Namen predmeta

Usposobiti študente za samostojno in skupinsko raziskovalno delo ter za izdelavo znanstvenoraziskovalnega dela (magistrske naloge) s poudarkom na uèinkoviti izrabi možnosti, ki jih za raziskovalno delo ponuja sodobna informacijska tehnologija.

 

Vsebina predmeta

 1. Posebnosti raziskovalnega procesa v okviru poslovnih ved.
 2. Konceptualna izhodišèa raziskovalnega dela.
  *Koncepti, opredelitve, teorije in modeli.
  *Opredelitev teme raziskovanja.
 3. Raziskovalni pristopi, strategije in načrti.
 4. Raziskovalna etika.
 5. Problematika merjenja.
  *Ravni merjenja.
  *Zanesljivost in veljavnost merjenja.
 6. Tipologije podatkov.
 7. Iskanje sekundarnih podatkov.
  *Viri sekundarnih podatkov.
  *Tehnike iskanja in vrednotenja podatkov.
 8. Zbiranje primarnih podatkov.
  *Opazovanje, osebni razgovor, samoanketiranje.
  *Oblikovanje vprašalnika.
 9. Kakovost podatkov.
 10. Analiza podatkov.
  *Metode kvalitativne analize.
  *Metode kvantitativne analize.
 11. Priprava raziskovalnega poročila.
  *Pravila pisnega sporoèanja raziskovalnih rezultatov.
  *Pravila ustnega sporoèanja raziskovalnih rezultatov.

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Predavanja, avditorne vaje (praktikum) ter računalniški seminar. Oblike dela vključujejo poglobljene diskusije izbranih člankov in študij primerov ter krajše študentske predstavitve individualnih in skupinskih domačih nalog.

Udeležba na računalniškem seminarju na temo iskanja in vrednotenja sekundarnih podatkov ter bibliografskih virov informacij je obvezna.

Obvezna je tudi izdelava seminarske naloge - zasnove dispozicije magistrskega dela.

Pisni izpit poteka po sistemu open book.

 

 

Študijska in izpitna literatura

 • Bregar L., Ograjenšek I., Bavdaž M.: Metode raziskovalnega dela za ekonomiste. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2005 ali kasnejše izdaje.
 • Frankfort-Nachmias C., Nachmias D.: Research Methods in the Social Sciences. 6th ed. New York: Worth Publishers, 2000. XXI, 550 str.
 • Hussey J., Hussey R.: Business Research: A Practical Guide for Undergraduate and Postgraduate Students. 1st ed. London: Macmillan Press, 1997. X, 357 str.
 • Saunders M., Lewis P., Thornhill A.: Research Methods for Business Students. Harlow: Prentice Hall, 2003. XVIII, 504 str.