Fakulteta za šport

Metode raziskovalnega dela (dr. Dimovski Vlado)

Namen predmeta

Osnovni namen predmeta je pripraviti študente za samostojno raziskovalno delo na področju poslovnih ved. Predmet uvaja študente v proces raziskovalnega dela v poslovnem svetu. Seznanja jih z ključnimi koncepti, metodami in tehnikami raziskovanja. Predmet je namenjen seznanitvi študentov s potekom raziskovalnega procesa kot tudi s samo implementacijo le-tega v obliki analize in priprave končnega poročila. Predmet je pomemben tudi za uvod za pisanje magistrskega dela, saj študentom daje osnovne metodološke napotke za pripravo magistrskega dela.

 

 

Vsebina predmeta

Del 1: Uvod v poslovne raziskave

 1. Uvod
 2. Raziskave v poslovnih študijah

 

Del 2: Raziskovalni proces

 1. Raziskovalni proces
 2. Raziskovalni problemi
 3. Zasnova raziskave
 4. Merjenje
 5. Viri podatkov
 6. Zbiranje podatkov
 7. Vzorčenje v empiričnih raziskavah
 8. Priprava in analiza podatkov

 

Del 3: Implementacija

 1. Analiza kvantitativnih podatkov
 2. Analiza kvalitativnih podatkov
 3. Priprava končnega poročila


 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Metode dela pri predmetu

 1. Predavanja.
 2. Avditorne računalniške vaje.
 3. Skupinska seminarska naloga.
 4. Izpit (opravljan od doma) - Izdelava individualne dispozicije magistrskega dela, Ena do dve problemski nalogi.
 5. Aktivna udeležba in sodelovanje pripredmetu (ocenjevanje prisotnosti);

 

 • Izpit (home-take): 70%
  * Individualna dispozicija magistrskega dela (40%)
  * Problemske izpitne naloge (30%)
 • Skupinska seminarska naloga: 20%
 • Sodelovanje v razredu (prisotnost, pripravljenost, naloge,…) 10%
 • Ocenjevalna lestvica: pozitivni rezultat od 50 - 100 točk; 50 - 59 (zd 6), 60 - 69 (db 7); 70 - 79 (pd 8), 80 - 89 (pdb 9), 90 - 100 (odl 10).

 

Študijska in izpitna literatura

 • Ghauri, P., & Grønhaug, K. (2005): Research Methods in Business Studies – A Practical Guide, 3. izdaja. London: Prentice Hall. 
 • Dimovski, V., Penger, S., & Škerlavaj, M. (2002): Metode raziskovalnega dela, 1. del. Ljubljana: Ekonomska fakulteta; 
 • Dimovski, V., Penger, S., & Škerlavaj, M. (2002): Metode raziskovalnega dela, 2. del. Ljubljana: Ekonomska fakulteta;

 * Literatura je dostopna v knjigarni MK Ekonomist v kletnih prostorih EF.