Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Metode raziskovalnega dela (dr. Bregar Lea)

Namen predmeta

Usposobiti študente za samostojno in skupinsko raziskovalno delo ter za izdelavo znanstvenoraziskovalnega dela (magistrske naloge) s poudarkom na učinkoviti izrabi možnosti, ki jih za raziskovalno delo ponuja sodobna informacijska tehnologija.

 

Vsebina predmeta

1. Posebnosti raziskovalnega procesa v okviru poslovnih ved
2. Konceptualna izhodišča raziskovalnega dela

 • Koncepti, opredelitve, teorije in modeli
 • Opredelitev teme raziskovanja

3. Raziskovalni pristopi, strategije in načrti
4. Raziskovalna etika
5. Problematika merjenja

 • Ravni merjenja
 • Zanesljivost in veljavnost merjenja

6. Tipologije podatkov
7. Iskanje sekundarnih podatkov

 • Viri sekundarnih podatkov
 • Tehnike iskanja in vrednotenja podatkov

8. Zbiranje primarnih podatkov

 • Opazovanje, osebni razgovor, samoanketiranje
 • Oblikovanje vprašalnika

9. Kakovost podatkov
10. Analiza podatkov

 • Metode kvalitativne analize
 • Metode kvantitativne analize

11. Priprava raziskovalnega poročila

 • Pravila pisnega sporočanja raziskovalnih rezultatov
 • Pravila ustnega sporočanja raziskovalnih rezultatov

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Predavanja: poglobljena razlaga snovi in diskusija izbranih člankov ter študij primerov.

Avditorne vaje: skupinsko in individualno reševanje ter diskutiranje rešitev enostavnih nalog ter kompleksnejših študij primerov.

Seminar: Priprava in predstavitev krajšega znanstvenega prispevka glede na strokovno usmeritev in interes študenta in praviloma v sodelovanju z drugimi katedrami.

Elektronska klepetalnica: vodeno sprotno preverjanje znanja s pomočjo diskusijskih vprašanj in e-nalog.

Končna ocena je sestavljena iz: pisni izpit (70 točk), seminarska naloga (20 točk), sodelovanje pri vajah (10 točk); skupaj (100 točk).

Pogoj za pristop k izpitu je izdelana seminarska naloga, udeležba na obveznem računalniškem seminarju (vaje) ter na zagovoru seminarskih nalog.

Ocenjevalna lestvica: pozitivni rezultat od 50 - 100 točk; 50 - 59 (zd 6), 60 - 69 (db 7); 70 - 79 (pd 8), 80 - 89 (pdb9), 90 - 100 (odl 10).

Ustni izpit je ob izraženi želji študenta, pri čemer mora študent na pisnem izpitu doseči najmanj 45% vseh razpoložljivih točk.


Študijska in izpitna literatura


Obvezna študijska in izpitna literatura:

Učbenik ter spremljajoča študijska gradiva v slovenskem in angleškem jeziku, ki jih bosta nosilki pripravili s sodelavci pri predmetu (dolgoročno načrtujemo razvoj interaktivnega elektronskega učbenika).

 

Dopolnilna študijska in izpitna literatura:

 • Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A.: Research Methods for Business Students. Harlow: Prentice Hall, 2003. XVIII, 504 str.
 • Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D.: Research Methods in the Social Sciences. 6th ed. New York: Worth Publishers, 2000. XXI, 550 str.
 • Hussey, J., Hussey, R.: Business Research: A Practical Guide for Undergraduate and Postgraduate Students. 1st ed. London: Macmillan Press, 1997. X, 357 str.