Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Šport in turizem

Namen predmeta

 • Študentom predstaviti povezanost športa in turizma, strategijo, dinamiko in trende razvoja ter trajnostni razvoj z ekološkimi poudarki.
 • Seznaniti študente s pomenom turizma in športa za svetovno, narodno in regionalno gospodarstvo, delovanje turističnega trga ter ekonomske funkcije turizma.
 • Študentom predstaviti načrtovanje, programiranje ter vrednotenje športnih programov v turizmu.
 • Seznaniti študente s teoretičnimi koncepti ter njihovo kritiko.
 • Seznaniti študente z osnovnimi teoretičnimi pristopi k ocenjevanju gospodarskih učinkov turizma in športa.
 • Usposobiti študente uporabljati teoretično znanje na konkretnih primerih.

 

Vsebina predmeta

 1. Uvod (osnove, kvantifikacija, trendi)
 2. Turizem, šport in prosti čas (opredelitve, komplementarnost in soodvisnost, družbeno-ekonomska pojavnost, koncept wellnessa)
 3. Zgodovina razvoja turizma in športa
 4. Športni turizem in športne dejavnosti (opredelitev, tipologija)
 5. Povpraševanje po športnem turizmu (športni turisti, profil, tipologija)
 6. Športno-turistična ponudba (tipologija, podjetja, organizacije, športna in turistična infra- in superstruktura, oblikovanje športno-turističnih proizvodov)
 7. Trg športnega turizma
 8. Športno turistična politika in strategija (primer Slovenije športno-turistična območja, trajnostni razvoj športnega turizma)
 9. Študije primerov 

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Predvideni fond ur sestoji iz teoretičnih predavanj, praktičnih prikazov, študij praktičnih primerov, vaj, kozultacij, izdelave in predstavitve projektov (seminarskih nalog) in elektronskih domačih nalog (klepetalnica). Del predmeta je organiziran elektronsko (na spletu). V okviru predavanj sodelujejo gostje iz turističnih oz. športno usmerjenih podjetij in organizacij. V okviru možnosti so predvideni tudi obiski v podjetjih, na terenu ali na turističnih in športnih sejmih in prireditvah. Ekskurzije pomagajo organizirati študentje.

Izpit je lahko samo pisni (ustni) ali sestavljen - po dogovoru pri vsakem izvajanju predmeta na prvih predavanjih. Pri sestavljeni izpitni oceni je končna ocena aritmetična sredina iz večih ocen pri različnih oblikah preverjanja znanja in sodelovanja (npr. 20 % aktivna udeležba na vajah in elektronsko sodelovanje (npr. elektronska klepetalnica), 20% uspešna obdelava izbranega problema (projekt, seminarska naloga, zagovor, diskusija, ekskurzija) in 60% izpit ali kolokviji.

Dodatne točke, dosežene v času izvajanja predmeta, se upoštevajo samo v tekočem študijskem letu.

Pozitivni rezultat je od 60%: 60%-67% = zd (6), 68%-75% = db (7), 75%-83% = pd (8), 83%-91% = pd (9) in 92% ali več = odl (10).

 

Študijska in izpitna literatura

 • Mihalič T., Berčič H. et all: Turizem in šport: Organiziranost in strategija športnega turizma in turističnega športa. Encuentros, Portorož, 18.-19. 3. 2004.
 • Weed M., Bull C.: Sports Tourism. Buterworth Heinemann: Elsevier, 2004 (izbrana poglavja).
 • Hudson S.: Sport and Adventure Tourism. Oxford: The Haworth Hospitality Press, 2003 (izbrana poglavja).
 • Berčič H.: Pomen in vloga športne rekreacije v razvoju slovenskega turizma. V: Berčič H. (ur.): Zbornik 2. slovenskega kongresa športne rekreacije. Ljubljana: Športna unija Slovenije, 2001.
 • Bartoluci M. et al.: Sport u turizmu (zbornik radova). Zagreb: Kineziološki fakultet, 2004.
 • Članki, dani na predavanju. 1