Fakulteta za šport

Organizacijski in pravni vidiki športa

Namen predmeta

 • Študente seznaniti z organizacijo športa doma in v svetu, z organizacijo športnih dogodkov, z načeli financiranja športnih organizacij, s politiko športa doma in v svetu, s pravnim in drugim normativnim urejanjem športa doma in v svetu.
 • Študente naučiti uporabljati in kritično presojati literaturo in praktična spoznanja na področju organiziranosti športa, tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse (rezultat tega je priprava kakovostne seminarske oziroma projektne naloge, ki mora temeljiti na praktičnih primerih) ter na ta način študente usposobiti delo na področju športa.

 

Vsebina predmeta

Organiziranost športa doma in v svetu

 • Temeljni dejavniki športa
 • Organiziranost vladnih organov športa-države
 • Organiziranost nevladnih organizacij športa
 • Primerjava Slovenije z drugimi državami

Organizacija športnih prireditev

 • Športna tekmovanja
 • Shodi in manifestacije
 • Javno nastopanje

Financiranje športnih organizacij

 • Temeljna načela
 • Viri financiranja

Politika športa

 • Šport v skupnem kulturnem prostoru
 • Mesto in vloga države v športu
 • Mesto in vloga nevladnih organizacij v športu
 • Politični model športa doma in v svetu

Pomen prava v sodobnem športu

 • Hierarhičnost urejanja razmerij s pravnimi pravili
 • Uveljavljanje temeljnih pravnih načel v športu
 • Razmejitev med pravili EU in nacionalnim pravom
 • Pomen zakonov, podzakonskih aktov in avtonomnih pravnih pravil športnih organizacij
 • Narava športnih pravil in razvoj športnega prava

Šport in posamezna področja prava

 • Kazensko pravo in prekrški
 • Civilno pravo in odškodninska odgovornost v športu
 • Delovno pravo
 • Upravno pravo

Pregled pozitivno pravne zakonodaje, ki se nanaša na šport

 • Temeljna "športna" zakonodaja
 • Statusna zakonodaja
 • Zakonodaja s področja šolstva, zdravstva, gospodarstva, uprave, financ in drugih področij
 • Temeljni principi urejanja razmerij v športu z vidika civilnega prava
 • Urejanje lastninskih vprašanj v športu

Subjekti v športu in nekatera temeljna izhodišča za pravno urejanje razmerij v športu

 • Organiziranost športnih subjektov na mednarodni in nacionalni ravni
 • Pravna osebnost in športne organizacije, državna in občinska uprava, zavodi, fundacije, skladi, agencije, podjetja in drugi pravni subjekti v športu
 • Pravni vidiki odgovornost vodenja športnih organizacij
 • Informatika v športu, uporaba podatkov in zaščita pravic posameznikov
 • Pravice in obveznosti prireditelja športnega tekmovanja
 • Inšpekcijski pregledi v športu

Položaj športnikov in strokovnih delavcev

 • Poklicni športnik in zasebni športni delavec
 • Opredelitev obveznosti in varovanje pravic
 • Športnik kot stranka v obligacijskem razmerju
 • Razmerje do kluba, zveze, trenerja, strokovnjaka
 • Vloga sindikata pri varstvu pravic športnika
 • Pravice pri šolanju, zaposlovanju, zdravstvenem varstvu, zavarovanju in ostalih statusnih pravicah
 • Pomen usposabljanja in licenciranja v športu

Pravni vidiki financiranja in davčna problematika v športu

 • Proračunska sredstva, javni razpisi, javna naročila
 • Pridobitnost v športu
 • Davki in dajatve, dohodnina, DDV, davek od dobička

Pravna pravila pri trženju v športu

 • Pravo konkurence in omejitve v Pravilih EU
 • Pravo industrijske lastnine, uporaba znamke in naziva
 • Osebnostne pravice športnikov
 • Pravna narava prenosa televizijskih pravice
 • Športni subjekti in pomen oglaševanja v medijih
 • Sponzorska pogodba
 • Donatorstvo, merchandising, prodaja vstopnic in druge oblike trženja športnih programov

Procesno pravo in reševanje sporov v športu

 • Disciplinski postopki v športu
 • Postopek pred rednimi sodišči
 • Problemi ugotavljanja dejstev pri reševanju sporov v športu
 • Vloga sodišč in arbitraže
 • Pomen delovanja Court of Arbitration for Sport
 • Problematika dopinga in nasilja v športu 1. Organizing of sport in Slovenia

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Poučevanje poteka v obliki predavanj in seminarskega oziroma projektnega dela. Glavne teme so predstavljene na predavanjih, podrobnejša diskusija o izbranih praktičnih problemih pa poteka v okviru seminarskega oziroma projektnega dela.

Preverjanje znanja je sestavljeno iz treh delov in vključuje:

 • aktivno sodelovanje v razredu (10% končne ocene),
 • priprava in ustni zagovor seminarske oziroma projektne naloge (30% končne ocene),
 • pisni izpit (60% končne ocene); pogoj za pristop k pisnemu izpitu je pozitivno ocenjena seminarska oziroma projektna naloga.


Ocenjevalna lestvica (pozitivni rezultat od 60 - 100 točk): 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pd 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 -100 (odl 10).

 

Študijska in izpitna literatura

Obvezna literatura:

 • Šugman Rajko et al.: Športni menedžment. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2002. 320 str.
 • Zakon o športu. Ljubljana: Ministrstvo za šolsvo in šport, Zavod za šport, 1999. 31, 32 str.
 • Nacionalni program športa. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod za šport Slovenije, 2000. 74, 76 str.


Neobvezna literatura:

 • Bednarik Jakob (ur.), Petrović Krešimir, Štrumbelj Boro, Kline Miro, Šugman Rajko, Ferenčak Martina, Simoneti Marko, Potočnik Janez, Kolenc Marko, Močnik Renata, Kovač Marjeta, Strel Janko, Tušak Matej, Jurak Gregor: Some Economic Aspects of Sport in Slovenia. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2001. 101 str. 1