Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Management v športu

Namen predmeta
 • Študente seznaniti z osnovami managementa v športu, s planiranjem, organiziranjem, vodenjem in kontrolo kot štirimi funkcijami managementa v športu, z osnovnimi poslovno-funkcijskimi vidiki managementa v športu ter z osnovami managementa športne infrastrukture in športnih prireditev.
 • Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju managementa v športu, pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse (rezultat tega je priprava kakovostne seminarske naloge, ki mora temeljiti na praktičnih primerih) ter na ta način študente usposobiti za nadaljnje poglobljeno strokovno in raziskovalno delo na področju managementa v športu.
 • Študente pripraviti na to, da bodo obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere dejansko razumeli in znali pridobljeno znanje čim bolje uporabljati v praksi (torej pri študentih ustvariti široko bazo znanja, da se bodo lahko kasneje z dodatno pridobljenimi izkušnjami razvili v vrhunske strokovnjake na področju managementa v športu).

 

Vsebina predmeta
 1. Uvod v management v športu
 2. Planiranje v športu
 3. Organiziranje v športu
 4. Vodenje v športu
 5. Kontrola v športu
 6. Poslovne funkcije v športu

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Delo poteka v obliki predavanj in seminarjev. Glavne teme so predstavljene na predavanjih, podrobnejša diskusija o izbranih temah pa poteka v okviru seminarjev.

Ocenjevanje znanja poteka v treh delih:

 • aktivno sodelovanje v razredu: 10%,
 • seminarska naloga (pisni izdelek in ustni zagovor): 30%,
 • pisni izpit: 60%.


Študijska in izpitna literatura

Obvezna:

 • Čater Tomaž: Management v športu – PowerPoint diapozitivi. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2008.
 • Chelladurai Packianathan: Managing Organizations for Sport & Physical Activity: A Systems Perspective. Scottsdale: Holcomb Hathaway Publishers, 2001. 432 str. (izbrana poglavja)
 • Beech John, Chadwick Simon: The Business of Sport Management. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 2004. 400 str. (izbrana poglavja)

Neobvezna:

 • Masteralexis Lisa P., Barr Carol A., Hums Mary A.: Principles and Practice of Sport Management. 2nd ed. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers, 2005. 488 str.
 • Šugman Rajko et al.: Športni menedžment. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2002. 320 str.