Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.8., num.1., 2016

Ivan Čuk
Uvodnik

Maja Bučar Pajek, Petr Hedbávný, Miriam Kalichová, Ivan Čuk
ASIMETRIČNOST OBREMENITVE NOG PRI SESTAVAH NA GREDI

Timothy J. Suchomel, William A. Sands, Jeni R. McNeal
PRIMERJAVA ODRIVOV IZ DRŽE, NASPROTNEGA GIBANJA IN GLOBINSKEGA SKOKA Z NOG IN ROK PRI MLADIH TELOVADCIH ZDA

Aurore Huchez, Diane Haering, Patrice Holvoet, Franck Barbier, Mickael Begon
RAZLIKE MED VRHUNSKIMI TELOVADKAMI IN ZAČETNICAMI PRI PREHODIH LETNO S PROTIGIBANJE NA DVOVIŠINSKI BRADLJI

Saša Veličković, Miloš Paunović, Dejan Madić, Vladan Vukašinović, Edvard Kolar
PREDLOG NAČINA DOLOČANJA TEHNIČNIH NAPAK PRI ORODNI TELOVADBI: ŠTUDIJ PRIMERA

María Alejandra Ávalos Ramos, María Ángeles Martínez Ruiz, Gladys Merma Molina
POGOJI IN SPRETNOSTI POTREBNI ZA POUČEVANJE TELOVADBE: PRIMER POSLUŠANJA GLASU UČITELJEV

Elizabeth Paoliello et al.
SODELOVANJE DRŽAV PAN AMERIŠKE TELOVADNE ZVEZE NA GIMNAESTRIADI LETA 2011

Catarina Leandro, Lurdes Ávila-Carvalho, Elena Sierra-Palmeiro, Marta Bobo-Arce
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI SESTAV VRHUSKIH RITMIČARK

Anton Gajdoš
Historical Notes V

Strokovna in znanstvena srečanja

Herman Berčič
Mednarodni posvet zdrav življenjski slog študentov na Univerzi v Ljubljani


Ivan Čuk
Uvodnik


Dear friends,

SCGYM 8 1 2016 journal

We are entering into the eight year of our joint travel through science of gymnastics. We are starting new year with excellent news. Our journal will be now visible also in Web of Science in Core Collection. Web of Science have now new part, which is called ESCI- Emerging Sources Citation Index and it was established last year. We received information of inclusion after we published October issue last year. So our articles are now included into two very important data bases – Scopus and Web of Science.  

The first four article are from biomechanics and the first article comes from Slovene and Czech authors Maja Bučar Pajek, Petr Hedbávný, Miriam Kalichová and Ivan Čuk. They did simple research by methods, but important by results. Women gymnastics on balance beam significantly influences one sided load, therefore rises bilateral asymetries, which are one of important reasons for ijnuries.  

The second article is from United States of America, authors Timothy J. Suchomel, William A. Sands and Jeni R. Mcneal are sharing their experience with US male junior national team on their abilities measured on tensiometric plate. As their subjects are one of the best in the world it is worth to take their results to compare with your juniors.  

The third article is from combined France and Canadian team of researchers Aurore Huchez, Diane Haering, Patrice Holvoet, Franck Barbier, Mickael Begon, thir article is about women artistic gymnastics, uneven bars, transition from low to high bar. Comparision between low and high level of gymnasts give coaches clear guideline where to direct their attention.  

The fourth article is from Serbian and Slovene contributors Saša Veličković, Miloš Paunović, Dejan Madić, Vladan Vukašinović, Edvard Kolar, with similar idea as previous article, to focus coaches on their gymnasts when perform basket to handstand on parallel bars.  

The fith article is from Spain researchers María Alejandra Ávalos Ramos, María Ángeles Martínez Ruiz, Gladys Merma Molina and thir resarch is valuable for all us teachers who do teach students about gymnastics, the most important guide to us is we should focus to real conditions which are in classes in primary and secondary schools.  

The sixth article is from a huge Brazilian and Portugal team (consisted of 10 members) and they give us information about general gymnastics, more specific we get insight on how Pan American Gymnastics Union members contribute to the World Gymnaestrada.  

The last article is also combined with researchers from two countries, Spain and Portugal. Catarina Leandro, Lurdes Ávila-Carvalho, Elena Sierra-Palmeiro, Marta Bobo-Arce prepared analyse of technical content of elite rhytmic gymnastics. It is worth to notice, their analysis would be benefitial to FIG RGTC to improve their rules.  

Anton Gajdoš in Short Historical Notes V prepared a memo about the Alois Hudec, Eugen Mack and Czechoslovakia team of 1938. New content in journal is list of reviewers, who helped us last year with their knowledge.    Just to remind you, if you quote the Journal: its abbreviation on the Web of Knowledge is SCI GYMNASTICS J.     

I wish you pleasant reading and a lot of inspiration for new research projects and articles,  


Maja Bučar Pajek, Petr Hedbávný, Miriam Kalichová, Ivan Čuk
ASIMETRIČNOST OBREMENITVE NOG PRI SESTAVAH NA GREDI


Celoten članek.pdf

Asimetrična obremenitev nog lahko vpliva na rezultate na gredi in na povečanje tveganja za nastanek poškodbe. Analizirali smo sestave na gredi in ugotavljali, koliko prvin je takih, ki imajo asimetrično obremenitev nog. Asimetričnost obremenitve smo določali glede na videoposnetke sestav, izvedenih na gredi na tekmovanju I na mednarodnem tekmovanju B svetovnega pokala v Ljubljani 2014. Analizirali smo odrive in doskoke, in ugotavljali kolikokrat je bilo delovanje enakomerno z nogami, kolikokrat je bila bolj obremenjena leva noga in kolikokrat desna. Razlika med nogami vsaj 0,01 sekunde pri stiku s podlago, smo določili kot asimetrične. Analizirali smo 19 sestav in smo ugotovili pomembno asimetrijo obremenitev. Desna noga je imela 42.87% vseh obremenitev (v povprečju 12,47 ± 3.32 prvin na sestavo), medtem ko leva noga in obe nogi hkrati sta imeli 29.08 in 28.05% vseh obremenitev (v povprečju 8,58 ± 2,97 in 8,21 ± 3,07 prvine na sestavo). Obremenitev desne noge je bila bistveno večja v primerjavi z levo nogo in nogami skupaj (p = 0,002 in 0,003). Le 4 telovadke (20,8%) so imele več obremenitev na levo nogo. Dodatni pregled pravilnik za ocenjevanje je pokazal, da v glavnem vsebuje prvine (v 60% primerov), kjer je ena noga bolj obremenjena ob odrivu in doskoku. Dokazali smo, da je na gredi prisotna asimetrična obremenitev nog. Predpostavljamo tudi, da je lahko enostranska porazdelitev bremena povezano z enostransko prevlado poškodb.

Ključne besede: ženske, orodna telovadba, poškodbe,


Timothy J. Suchomel, William A. Sands, Jeni R. McNeal
PRIMERJAVA ODRIVOV IZ DRŽE, NASPROTNEGA GIBANJA IN GLOBINSKEGA SKOKA Z NOG IN ROK PRI MLADIH TELOVADCIH ZDA


Celoten članek.pdf

Cilj raziskave je bil ugotoviti in primerjati značilnosti odrivov z nogami (LE) in rokami (UE) pri mladih telovadcih članih državne reprezentance ZDA. Enaindvajset telovadce je izvedlo odriv iz drže (SJ), z nasprotnim gibanjem (CMJ), in globinskim skokom (DJ) na pritiskovni plošči. Izračunane in analizirane so bile povprečne vrednosti največje višini skoka (MXHT), največja sila (PF), razmerje razvoja sile (RFD) in največja moč (PP). Dodatno so bili ovrednotene vrednosti PF in PP glede na značilnosti vzorca. Izračunane so bile štiri analize variance za ponovljene meritve v modelu 2x3. Značilne glavni vplivi so se pokazali pri UE nasproti LE za MXHT, PF, RFD in PP (vsi p < 0.001). Značilni so bili vplivi glede na vrsto skoka pri: MXHT, PF, RFD in PP (vsi p < 0.001). Prav tako so bile značilnosti glede na vrsto skoka in vrsto okončine pri MXHT, PF, RFD in PP (vsi p < 0.001). Izmerjeni telovadci so  bili uspešnejši pri CJ glede na SJ, ampak precej slabši so bili pri globinskih skokih. Čeprav izvajajo mnogo globinskih skokov na parterju in preskoku tako z UE in LE, telovadci pri globinskem skoku niso izkazali hitrega raztega-skrčka in je to verjetno tudi posledica da nimajo teh sposobnosti.        

Ključne besede: razteg-skrček, hitrost, navpični skok, analiza sile.


Aurore Huchez, Diane Haering, Patrice Holvoet, Franck Barbier, Mickael Begon
RAZLIKE MED VRHUNSKIMI TELOVADKAMI IN ZAČETNICAMI PRI PREHODIH LETNO S PROTIGIBANJE NA DVOVIŠINSKI BRADLJI


Celoten članek.pdf

Cilj raziskave je bil ugotoviti različne strategije gibanja pri prehodih letno z nižje na višjo lestvino s protigibanje in s takojšnjim prehodom v naopor vzklopno na dvovišinski bradlji. Enajst telovadk je trikrat poskusilo izvesti omenjeno povezavo prvin. Telovadke so bile razdeljene v dve skupini glede na njihovo uspešnost, šest jih je uspelo izvesti povezavo (vrhunske), in pet ne (začetnice). S pomočjo 3D kinematičnega sistema (snemanje je bilo izvedeno s 250Hz) so bile izračunane naslednje spremenljivke: položaj in vrtilna količina ob zapuščanju lestvine, trajanje leta, najmanjši vztrajnostni moment v letu, in položaj telesa ob prijemu. Značilne razlike so bile med obema skupinama v vseh delih povezave. Začetnice so enako robustno izvedle celotno povezavo kot vrhunske, vendar veliko manj uspešno, saj so zapustile spodnjo lestvino preden je težišče telesa prešlo višino lestvine, z manjšo navpično hitrostjo, ki je povzročila krajši in nižji let. Začetnice so imele tudi večji vztrajnostni moment v letu. Trenerji naj bodo pri začetnicah predvsem pozorni na kot v trenutku zapuščanja nižje lestvine in poskusijo preiti s težiščem telesa preko višine lestvine.

Ključne besede: dvovišinska bradlja, bimoehanika, prehod letno, kinematika


Saša Veličković, Miloš Paunović, Dejan Madić, Vladan Vukašinović, Edvard Kolar
PREDLOG NAČINA DOLOČANJA TEHNIČNIH NAPAK PRI ORODNI TELOVADBI: ŠTUDIJ PRIMERA


Celoten članek.pdf

Cilj raziskave je bil ugotoviti tehnične napake pri orodni telovadbi z uporabo kinematične analize dveh telovadcev različnih stopenj uspešnosti. Vzorec merjencev sta predstavljala dva merjenca (en vrhunski in en srednjega razreda), ki sta vsak izvedla deset točev iz stoje na rokah v stojo na rokah, ob tem jih je vrhunski telovadec izvedel brez napak, telovadec srednjega razreda pa z napakami. Narejena je bila 3D kinematična analiza vseh prvin s pomočjo APAS sistema, kjer smo spremljali 17 telesnih točk in 15 segmentov. Značilnost razlik smo preverjali s t-testom za neodvisne vzorce. Dobljeni rezultati kažejo, da imajo dobre izvedbe večjo hitrost težišča telesa, bokov, vrh stopal; prav tako je težišče telesa bolj oddaljeno od osi vrtenja, in v vesi vznosno je kot v ramenih večji ter kot v bokih manjši, ter ob prehodu iz vese v oporo je hitrost iztegovanja v bokih in ramenih večja. Vse omenjene spremenljivke vplivajo, da preide telovadec v brezoporni del kasneje in v ponovni prijem pride s stegnjenimi rokami, kar pomeni izvedbo brez napake. Pridobljeni rezultati o razlikah med dobrimi in slabimi izvedbami so navodilo vaditeljem, na kaj morajo biti pozorni pri prvini, prav tako pa je to tudi splošni napotek, kako naj se določijo tehnične napake.   Keywods: toč nazaj, bradlja, kinematične značilnosti.


María Alejandra Ávalos Ramos, María Ángeles Martínez Ruiz, Gladys Merma Molina
POGOJI IN SPRETNOSTI POTREBNI ZA POUČEVANJE TELOVADBE: PRIMER POSLUŠANJA GLASU UČITELJEV


Celoten članek.pdf

Soočeni smo s problemom, da orodna telovadba v španskih šolah polagoma izginja iz učnih načrtov. Cilj analize je bil ugotoviti kakšno je razmišljanje skupine učiteljev telesne vzgoje do poučevanja telovadnih vsebin. Bolj natančno, raziskovali smo, kakšne izkušnje in znanja so pridobili tekom šolanja na Univerzi, in težave s katerimi se srečujejo ob pričetku službovanja. Uporabljena je bila kvalitativna analiza in program Aquad 7 za določanje značilnosti vsebine intervjujev.  Rezultati kažejo, da kot študenti niso pridobili primernih znanj, da bi lahko dobro izpeljali začrtani učni program. Čeprav je ena skupina učiteljev menila, da je uspešno izvedla učni načrt na začetku službovanja, dve skupini pa sta predstavili povsem nasprotna stališča. Ena neuspešna skupina je poskusila izvesti učni načrt, vendar se ni počutila dovolj samozavestno, kar je povzročilo strah in neodločnost, druga skupina pa ni izvedla učnega načrta, ker enostavno ni imela primernih materialnih pogojev za delo. Izobraževanje učiteljev bi moralo upoštevati realnost šolskega prostore in upoštevati učiteljeve potrebe.

Ključne besede: izobraževanje, učitelji telesne vzgoje, začetniki, telovadba


Elizabeth Paoliello et al.
SODELOVANJE DRŽAV PAN AMERIŠKE TELOVADNE ZVEZE NA GIMNAESTRIADI LETA 2011


Celoten članek.pdf

Članek se osredotoča na Gymnaestrado (WG), največji mednarodni zbor telovadcev vseh starosti, ki ga organizira mednarodna telovadna zveza. (FIG). Cilj je bil analizirati sodelovanje članic Pan Ameeriške telovadne zveze (PAGU) na 14. WG, ki je bila v Lausanne v Švici leta 2011. Podatki za analizo so predstavljali pol strukturirani pogovori z osmimi vodji delegacij od enajstih sodelujočih držav. Rezultati so pokazali, da je imela Brazilija največjo delegacijo, nato Kanada in ZDA, katere tudi tradicionalno sodelujejo na tem dogodku. Največ je bilo članic delegacij (74,5%) in predstave so bile močno obarvane z orodno telovadbo in ritmiko, kakor tudi plesom. PAGU delegacije so se povečale v primerjavi s preteklostjo, in PAGU države so bile druga celinska zveza z največ udeleženci (6,64%). Udeležba je močno odvisna od ekonomske moči, saj so bile doslej vse WG prirejene v Evropi. Ugotovimo lahko, da PAGU države še vedno vrednotijo WG kot drugorazreden dogodek in dajejo prednost tekmovalnemu delu in državnim ekipam.

Ključne besede: telovadba za vse, Severna Amerika, Centralna Amerika, Južna Amerika, telovadni zlet


Catarina Leandro, Lurdes Ávila-Carvalho, Elena Sierra-Palmeiro, Marta Bobo-Arce
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI SESTAV VRHUSKIH RITMIČARK


Celoten članek.pdf

Osnovni cilj raziskave je bil ugotoviti katere prvine so uporabile ritmičarke na svetovnem prvenstvu v Kijevu leta 2013 ter na ta način ugotoviti strukturo sestav posameznic.. Podatki so bili pridobljeni iz formularjev, ki jih morajo ritmičarke oddati sodniški komisiji, analizirano je bilo 288 sestav. Ritmičarke so bile razdeljene v tri kakovostne razrede, glede na končni vrstni red na tekmovanju. Težavnost prvin je bila ugotovljena glede na Pravila za ocenjevanje (FIG, 2012). Neparametrijski testi - Kruskal-Wallis, Mann-Whitney in Friedmanov test so bili uporabljeni, za ugotavljanje razlik med kvalitetnimi skupinami ritmičark. Osnovna ugotovite je bila, da imajo vse ritmičarke podobne vsebine, ki imajo majhno raznolikost. Najbolj cenjene so prvine dinamične prvine z vrtenji in meti (DER) in predstavljajo 50% vseh vsebin Pri plesnem delu in rokovanju z orodjem med skupinami ni bilo razlik. Razlike med skupinami so bile pri uporabi števila obratov na celem stopalu, ali drugih delih telesa, obratih tipa Fouetté, mešanih težavnostih, težavnosti skokov, obratov, DER in mešanih težavnostih.

Ključne besede:  težavnost prvin, posameznice, ocenjevanje, ritmika


Anton Gajdoš
Historical Notes V


Celoten članek.pdf


Herman Berčič
Mednarodni posvet zdrav življenjski slog študentov na Univerzi v Ljubljani


Mednarodni posvet zdrav življenjski slog študentov na Univerzi v Ljubljani