Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.6., num.1., 2014

Ivan Čuk
Uvodnik


Dear friends,

Celotna revija.pdf

Despite our best intentions to publish this issue on 1 February, there was some delay due to the exhibition on 150 years of Sokolism prepared by our team in the Slovene National Council which opened on 10 February. Additionally, we are organizing a Sokol meeting on 27 February. The Sokols and gymnastics have for the first time appeared in the national parliament.

 

Since our last issue, a Gymnastics Fedaration Conferences were held in Portugal and Slovenia. The Conferences brought a lot of interesting papers, files will be made available on their respective web sites. The Faculty of Sport in Ljubljana held a scientific conference on 150 years of Sokolism; the presented papers will soon be available but only in the printed form and in Slovenian with English abstracts. Stiftung Universität Hildesheim, Institut für Sportwissenschaft is organizing a conference titled Dimensions of Motor Learning in Gymnastics for 1 September 2014.

 

For the first issue in 2014 our fellow researchers prepared seven articles, from the fields of medicine, psychology, motor development, biomechanics and communications. The first article is a review by Theofanis Siatras and  Dimitra Mameletzi, both of Greece. They prepared a paper called the 'Female Athlete Triad in Gymnastics' in which they discus important views relevant to this topic. As we already had a similar article by researchers from Portugal it will be interesting to compare the texts.

 

The team from Tunisia: Sarra Hammoudi Nassib, Bessem Mkaouer, Sabri Nassib, Sabra Hammoudi Riahi, Yessine Arfa research precompetitive anxiety and its influence on the concentration and performance in rhythmic gymnastics. Even though the sample group was small, it can be concluded that higher anxiety decreases concentration and performance.

 

The third article was prepared by Vassilis Mellos, George Dallas, Paschalis Kirialanis from Greece and Giovanni Fiorilli and Alessandra Di Cagno from Italy. They did a longitudinal research study on how motor abilities change in gymnasts and their non athletic peers. Spiros Prassas and Olyvia Donti from Greece conducted an interesting study about the giant backward on parallel bars and compared the good and the bad execution. They recognized difficulties in finding the reasons for bad executions.

 

The fifth article is from Slovenia. Ana Kašček and Matej Supej explored on a case study how humans restore equilibrium after a passive whole-body rotation. As we are dealing with rotations in one direction only, our central nervous system adapts to one-sided load. There is another article from Slovenia: Igor Pušnik and Ivan Čuk investigated what temperature changes occurred in hands when magnesium was used and when it was not. The results were surprising.

 

The last article is from the USA. The team of Paul MacArthur, James Angelini, Andrew Billings and Alexis March explored TV commentating on NBC during the Olympic Games 2012. It is always interesting (but not necessarily pleasurable) when a mirror is held for you.

 

Just to remind you, if you quote the Journal: its abbreviation in the Web of Knowledge is SCI GYMNASTICS J. 

 

I wish you pleasant reading and a lot of inspiration for new research projects and articles.


Theofanis Siatras, Dimitra Mameletzi
ŽENSKA ŠPORTNA TRIADA V GIMNASTIKI


Celoten članek.pdf

Ženska športna triada je sestavljen iz treh med seboj odvisnih delov: nizke razpoložljivosti energije (z ali brez motenj hranjenja), amenoreja in osteoporoza. Značilnost ženske športne gimnastiki je zgodnja specializacija in s tem dolgoletni napor, ki zahteva strog nadzor nad porabo energije . Postavlja se vprašanje ali to lahko vodi do ženskega športnika triade? Iz bibliografskih zbirk člankov PubMed , Scopus in ScienceDirect smo izbrali članke ki so bili zaznamovani z naslednjimi ključnimi besedami: ženska triade, motnje prehranjevanja, amenoreja, osteoporoza , mineralna kostna gostota, kostna masa, gimnastika in mladostniki. Sto šestintrideset člankov je ustrezalo zahtevam. Bibliografija je pokazala, da lahko v gimnastiki  pride vsaka telovadka do vsaj enega dela triade ali njihove kombinacije. Mehanske obremenitve okostje imajo pozitiven učinek na mineralno gostoto kosti, vendar pa vsled energetske podhranjenosti in hormonskih sprememb ne more nadomestiti. Nizek energetski vnos (z ali brez motenj hranjenja), menstrualne težave in prezgodnja osteoporoza lahko povzročijo znižanje tekmovalne uspešnosti in dolgoročne posledice za zdravje . Usklajena prizadevanja med trenerji, starši, telovadkami in zdravstvenim osebjem lahko preprečijo nastanek ženske športne triade.

Ključne besede: motnje hranjenja, amenoreja , osteoporoza, telovadba


Sarra Hammoudi Nassib, Bessem Mkaouer, Sabri Nassib, Sabra Hammoudi Riahi, Yessine Arfa
VPLIV PREDŠTARTNE TESNOBE NA POZORNOST IN USPEŠNOST V RITMIČNI GIMNASTIKI


Celoten članek.pdf

Večdimenzionalni okvir tekmovalne tesnobe, ki vključuje razumske in telesne dejavnike zagotavlja jasno razumevanje, kako se športniki odzivajo na tekmovalni stres (glej Jones , 1995; Woodman in Hardy , 2001). Na tekmovanju nekaterim športnikom  tesnoba razprši  pozornost, kar onemogoča zaznavanje in s tem so tekmovalno manj uspešni. Ob zmanjšanju pozornosti lahko sledi padec zmogljivosti in izguba zaupanja. Namen raziskave je bil preučiti odnos med predštartno tesnobo, pozornostjo in izvedbo sestav v različnih obdobjih priprav. Vzorec so predstavljale ritmičarke (starost 14,8 ± 1,3 let , teža 77,5 ± 7,1 kg , višina 180,8 ± 5,6 cm ). Opisna statistika je pokazala, da so se rezultati razumske tesnobe povečali iz 15,83 ± 1,835 v obdobju vadbe na 19,67 ± 2,160 v obdobju tekmovanj. Telesna tesnoba se je povečal s 15,50 ± 1,517 na 19,67 ± 816  v obdobju tekmovanj. V nasprotju s tem pa se je samozavest zmanjšala iz 21,00 ± 1,414 na 17,50 ± 1,871 med tekmovanjem. S poznavanjem tega mehanizma je možno vplivati na pozitivne spremembe psihične pripravljenosti.

Ključne besede: tesnoba, pozornost, tekmovanje, ritmična gimnastika


Vassilis Mellos, George Dallas, Paschalis Kirialanis, Giovanni Fiorilli, Alessandra Di Cagno
PRIMERJAVA RAZVOJA GIBALNIH SPOSOBNOSTI MLADIH TELOVADCEV IN NJIHOVIH ŠPORTNO NEDEJAVNIH VRSTNIKOV


Celoten članek.pdf

Namen raziskave je bil ugotoviti razlike v gibalnih sposobnostih telovadcev in njihovih športno nedejavnih vrstnikov starih od 9-12 let. Sedeminpetdeset telovadcev s trenažnim stažem 4-5 let in štiriinsedemdeset dečkov iste starosti, je bilo vključenih v raziskavo. Vsi udeleženci so bili testirani dvakrat v 12-mesečnem intervalu, z 9 spremenljivkami gibalnih sposobnosti po Euro Fit sklopu testov. Rezultati so pokazali, da imajo telovadci boljše rezultate kot vrstniki v vseh testih ( p <0,01) razen pri testih metov, ki se zdi, da so predvsem starostno pogojeni, večji napredek telovadcev je pri skokih ( p <0,01) , medtem ko je izboljšanje v vesi v zgibi le pri telovadcih. Izboljšanje hitrosti na 30m teka je bilo v skupini nešportnikov. Nobena skupina ni izboljšala svojih rezultatov v sklecah in dviganju trupa. Izboljšanje gibalnih sposobnosti v predpubertetnem obdobju je povezano z vrsto in intenzivnostjo telesne dejavnosti, šolski učni programi pa bi morali imeti večji poudarek na moč rok, ravnotežje in gibljivost.

 

Ključne besede: gibalne sposobnosti , Euro Fit, fantje , normalna populacija , telovadci .


Spiros Prassas, Olyvia Donti
PRIMERJALNA ŠTUDIJA VELETOČEV NAZAJ NA BRADLJI


Celoten članek.pdf

Primerjalna analiza med dobrimi in slabimi izvedbami veletoča nazaj na bradlji je želela ugotoviti mehanske zakonitosti, ki določajo stopnjo tehnične izvedbe in ki bi lahko pomagale trenerjem in telovadcem. Narejeni sta bili opisna in primerjalna statistika na osnovi kinematičnih podatkov veletoča nazaj na bradlji in ocenami izvedba mednarodnih sodnikov. Kinematična analiza je bila narejena na osnovi video zajema podatkov s hitrostjo 60 slik na sekundo. Štirinajst veletočev nazaj je bilo analiziranih . Rezultati niso pokazali značilnih razlik v gibalnem vzorcu veletoča med skupinami izvedb (slabe izvedbe odbitek več kot 0.2 točke in dobre manj). Trend razlik je bilo zaznati, vendar ni statistično značilen.

 

Ključne besede: kinematika, biomehanika, sojenje.


Ana Kašček, Matej Supej
VZPOSTAVLJANJE RAVNOTEŽJA PO MOTENJU VESTIBULARNEGA APARATA S PASIVNIM VRTENJEM CELEGA TELESA


Celoten članek.pdf 

Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali smer vrtenja celotnega telesa vpliva na vzpostavljanje ravnotežja po motnji vestibularnega aparata s pasivnim vrtenjem celotnega telesa . V ta namen je bil skonstruiran vrtljivi stol, ki ga poganja električni motor. Stol se vrti v izbrano smer 10 sekund in v tem času naredi 11 obratov. Merjenka je bila ena, je aktivna mažoretka – plesalka s palico. Za mažoretke je značilno, da se obrate izvede v nasprotni smeri urinega kazalca ( v levo). Rezultati kažejo, da smer vrtenja vpliva na obnovo ravnotežja; mažoretka je imeli boljše rezultate po vrtenju v levo. Središče pritiska je bilo odmaknjeno (po obračanju urino smer) 18.57 % časa na levo in 81,43 % časa na desno od centra, pri vrtenju uri nasprotni smeri je 53.83% časa na levo in 46,17 % časa odklonjena desno od centra v celotnem času meritve. Razlike v meritev glede na smer vrtenja in odklon središča pritiska na levo in desno od centra so pomembne.

 

 

Ključne besede: biomehanika, ravnotežje , vrtenje , vodilni strani , ples s palico


Igor Pušnik, Ivan Čuk
TOPLOTNO SLIKANJE DLANI PRI PREPROSTIH PRVINAH NA LESENI ŽRDI Z IN BREZ UPORABE MAGNEZIJEVEGA KARBONATA


Celoten članek.pdf

Članek opisuje raziskavo učinkovitosti magnezijevega karbonata pri preprostih telovadnih prvinah. Študentje na Fakulteti za šport so  izvedli preprosto prvino (toč jezdno naprej), medtem pa so merili temperaturo lesene žrdi in dlani, s pomočjo toplotnega tipala. V prvem poskusu so uporabljali magnezijev karbonat, v drugem poskusu pa so izvedli prvino brez magnezijevega karbonata. Bilo je opazno, da je z uporabo magnezijevega karbonata temperatura dlani narasla, medtem ko je med izvajanjem brez magnezijevega karbonata temperatura dlani bila skoraj nespremenjena. Žulji, kot posledica trenja med žrdjo in dlanjo so manj verjetni pri izvajanju preprostih prvin brez uporabe magnezijevega karbonata, ker se temperatura dlani ne dvigne. Merjenci niso poročale o nobenih težav prijema, zato je za enostavne prvine, brez veliko ponovitev, izvajanje prvin brez uporabe magnezijevega karbonata varno.

 

Ključne besede: žulji, dlani, varnosti


Paul MacArthur, James Angelini, Andrew Billings, Alexis March
VZPOREDNI KOMENTAR? NBC TELEVIZIJSKO SPREMLJANJE MOŠKIH TELOVADCEV NA OI 2012 V NAJBOLJ GLEDANEM ČASU


Celoten članek.pdf

Raziskava analizira kako komentatorji televizijske mreže NBC v ZDA opisujejo telovadce v primerjavi z drugimi športniki v času največje gledanosti na poletnih olimpijskih igrah. Iskana so bili nasprotje pri opisovanju  uspeha, neuspeha in osebnosti/telesnosti. Izkazanih je bilo sedem razlik med telovadci in ostalimi športniki. Telovadcem se je pripisoval uspeh zaradi športnih znanj/moči in sestave (težavnosti in izvedbe), medtem ko je bil neuspeh telovadcem pripisan zaradi pomanjkanja pozornosti, njihovih slabših gibalnih sposobnosti v primerjavi z ostalimi telovadci. Prav tako so bili večkrat opisani kot skromni ali vase zaprti in večkrat so opisovali njihovo čustveno stanje. Ostalim športnikom so največkrat pripisali uspeh zaradi njihovih izkušenj.

 

Ključne besede: televizija, komentator, primerjava, športniki, telovgadci.