Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.4, num.3, 2012

Ivan Čuk
Uvodnik


Dear friends,  

celotna revija.pdf      

Today we are celebrating our 10th issue of the Science of Gymnastics Journal. As this is our last issue in 2012 it is time to look back and evaluate the year. In 2012, we have published 20 articles and more than 17,000 people visited our web page. In August we received a Letter of Acceptance from the Elsevier's SCOPUS database. Along Thomson Reuters Web of Knowledge, this is the most influential science database. Last year the Journal was entered in the Copernicus Index. For 2011, our score was 5.09 which place us in the top half of scientific journals in the physical education area. In SCOPUS and Web of Knowledge, the Journal has already been quoted by other researchers. This is a source of great pride for our team and we hope the trend will continue. For those of you who would like to quote the Journal – its abbreviation in Web of Knowledge is SCI GYMNASTICS J. Notice for authors and reviewers: from now on we are using ScholarOne ( http://mc.manuscriptcentral.com/sgj ).   

The Olympic Games in London were the biggest event this year for gymnastics fans. I was in London and was thrilled to watch the gymnastics competitions (artistic, rhythmic, trampoline). The FIG President, Mr Bruno Grandi, made an excellent overview of the good and the bad sides of gymnastics at the Games. This may inspire researchers to analyze the bad sides so that we can improve our sport. Additionally, it would be interesting to study (in my opinion) the most difficult combination of elements ever performed from the motor control perspective. On the high bar, Epke Zonderland connected Casina, Kovacs and Kolman salto. Simon Trček, a talented young Slovenian photographer, took a number of excellent photos of Epke Zonderland during the FIG Challenge Cup in Maribor (Slovenia) in spring 2012 where Epke performed the same combination. Simon donated one of his photos to our Journal for you to enjoy Epke’s virtuosity and enourmous motor control.  

The first article in this issue is from the rhytmic gymnastics. Portugese authors Susana Corujeira,Rita Santos Silva,Tiago Vieira, Cláudia Dias, Eunice Lebre, and Carla Rêgo found that competitive gymnastics affects the body composition but does not appear to compromise the nutritional status, the normal progression of puberty, bone mass and genetically defined final height. These results question the concept of simultaneous presence of malnutrition, amenorrhea and osteoporosis (FAT).  

The second article is from Greece. Miltiadis Proiosconducted a study on the athletic identity and achievement goals of gymnasts.  

The third article comes from Slovenia. Marjeta Kovač tested the reliability and objectivity of gymnastics knowledge tests for use in schools. Similar tests can also be used in other sports.  

The Portuguese, Canadian and Spanish team of authors: Lurdes Ávila-Carvalho, Panaginota Klentrou, Maria da Luz Palomero and Eunice Lebre, contributed the fourth article in which they analyzed handling, throws, catches and collaborations in elite group rhythmic gymnastics. The article offers a number of suggestions which could improve the Code of Points.  

The fifth article is from Slovenia and USA and deal with media and television in particular. Simon Ličen and Andrew C. Billings scrutinized Slovenian TV presenters reporting on gymnastics.  

The sixth article comes from Tunisia and United Kingdom; authors are from Bessem Mkaouer, Monem Jemni, Samiha Amara, Helmi Chaabèn and Zouhair Tabka; interesting article about take off from different tasks.  

The last article comes from a Slovak and Czech group of authors lead by Anton Gajdoš along with Marie Provaznikova, Karel Bednar and Stephen J. Banjak and is the continuation of their article in the previous issue on the 150th anniversary of the first Sokol Club in Prague.  

I wish you pleasant reading and a lot of inspiration for new research projects and articles.


Susana Corujeira, Rita Santos Silva, Tiago Vieira, Cláudia Dias, Eunice Lebre, Carla Rêgo
GIMNASTIKA IN ŽENSKA TROJICA (FAT): MIT ALI RESNICA?


V športih, ki zahtevajo nizko telesno težo, je vprašanje, ali je mogoče z visoko gostoto in intenzivnostjo vadbe ogroziti rast in razvoj. Cilj je bil oceniti vpliv gimnastike na prehransko stanje, telesno sestavo, pubertetni razvoj, kostno maso, napovedovanje višine in pojavu ženske trojice (FAT), pri mladostnikih. Vzorec merjenk je sestavljalo 27 telovadk in 15 deklet v kontrolni skupini. Vzorec spremenljivk so sestavljali: telesne značilnosti sestave telesa (bioelektričnih upor, Tanita TBF 300 ®), ocena pubertetnega odbobja, starost kosti, mineralno gostoto kosti (DXA L1-L4, Lunar Expert XL ®) in krvni tlak. Izračunana sta bila indeks telesne mase in napoved genetske telesne višine. Telovadke imajo običajno 18 ur na teden vadbe, 6-krat več kot v kontrolni skupini. Ni bilo pomembnih razlik med skupinami pri napovedi genetske telesne višino, prve menstruacije, pubertetnega obdobja, stanja prehranjenosti in kostne mase. Telovadke imajo nižjo vrednost celotne telesne maščobe. Sedeče mladostnice kažejo večjo prekomerno težo, hipertenzijo, osteopenijo in končno genetsko napoved telesne višine. Pri telovadkah gimnastika vpliva na sestavo telesa, vendar se ne zdi, da ogrožajo prehranski status, normalno napredovanje puberteto, kostne mase in genetsko napoved končne telesne višine. Ti rezultati postavljajo pod vprašaj koncept FAT, vendar bi bile potrebne dodatne raziskave na tem področju..
 

celoten članek.pdf

Ključne besede: gimnastika, športne zmogljivosti, mineralizacijo kosti, sestava telesa, vadba.


Miltiadis Proios
ŠPORTNIKOVA PODOBA IN CILJI USPEŠNOSTI TELOVADCEV


Namen raziskave je bil razširiti znanje o odnosu med športno podobo in usmeritve doseganja ciljev. Poleg tega je študija raziskovala vpliv neodvisnih spremenljivk, kot so obiskovanje športnih oddelkov in vrsto panoge pri oblikovanju športne podobe. Vzorec merjencev je predstavljalo 140 fantov in deklet od 8 do 17 let (M = 11,86, SD = 2,21), trih gimnastičnih športov (športna gimnastika, n = 91, ritmična gimnastika, n = 37; akrobatskika, n = 12). Izsledki te študije kažejo da telovadci dokaj visoko dojemajo njihove športno vlogo, in da se ta občutek občutno zmanjša s športnimi dosežki. Lahko se tudi napove stopnja, do katere se lahko športnik identificira s športno vlogo ter napovedati njegovo/njeno dovzetnost do doseganja ciljev.

celoten članek.pdf

Ključne besede: športnikova podoba, dosežek, ciljna usmerjenost.


Marjeta Kovač
OCENJEVANJE GIMNASTIČNIH ZNANJ PRI ŠPORTNI VZGOJI – PRIMER PREVALA NAZAJ


V članku predstavljamo model ocenjevanja gimnastičnih spretnosti pri šolski športni vzgoji. Predstavljena naloga preval nazaj vključuje opis gibanja, merila z mersko lestvico in opisnike; ti predstavljajo standardizirano izvedbo, ki temelji na številu in vrsti napak. Izvedbe učencev (N=36) so ocenjevali trije neodvisni zunanji ocenjevalci s pomočjo videoposnetkov. Z analizo variance smo preverjali razlike v izvedbah med spoloma. Zanesljivost testne naloge smo ocenili s Cronbachovim koeficientom zanesljivosti alfa, objektivnost pa z izračunom skladnosti med ocenami posameznih ocenjevalcev in skupnim predmetom merjenja. Ugotovili smo, da se učenci in učenke statistično značilno ne razlikujejo med seboj v prikazanem znanju, kar pomeni, da je naloga enako primerna za oba spola. Zanesljivost in objektivnost ocenjevanja sta bili visoki, kar kaže na primerno sestavo meril in opisnikov. Ko učitelj pripravlja analitična merila za ocenjevanje gibalnih nalog, opisu gibanja doda jasna merila za mogoče napake v izvedbi. Merila pomagajo tako učitelju kot učencu, da dobita boljši vpogled v kakovost učenčeve izvedbe, hkrati pa lahko učitelj pomaga učencu pri prilagoditvi nadaljnje vadbe. Omeniti pa je treba, da je za formativno ocenjevanje pomembno, da učitelj oblikuje merske lestvice in opisnike glede na namen ocenjevanja, razvojno stopnjo učencev in kompleksnost gibanja.

celoten članek.pdf

Ključne besede: športna vzgoja, gimnastika, preverjanje, naloga, merske značilnosti


Lurdes Ávila-Carvalho, Panaginota Klentrou, Eunice Lebre
ROKOVANJA, METI, LOVLJENJA IN SODELOVANJA PRI VRHUNSKIH RITMIČARKAH SKUPINSKIH SESTAV


Tehnika rokovanja z orodjem je ključnega pomena v ritmični gimnastiki (RG) pri ocenjevanju, saj ima velik vpliv na končni rezultat. Pri skupinskih sestavah je tehnika rokovanja z orodjem izjemno zahtevna, zato je smiselna analiza teh sestav, saj lahko dobimo nov vpogled v razumevanje RG. Z vidika težavnosti je bilo analiziranih 126 sestav skupin iz 28 držav, ki so sodelovale na  tekmah svetovnega pokala v  Portimão v obdobju 2007-2010. Najbolj uravnotežena težavnost je pri obroču in najmanj pri kijih, ki je edino dvojno orodje. Najboljši napovedovalci uspešnost na tekmovanju so večji obseg vadbe (število ur na teden) (43%), večja izvedba metov (6%) in sodelovanjem s tveganjem (16,5%) . Te prvine sodelovanja s tveganjem predstavljajo tiste prvine, kjer je potrebno predvidevanje leta in mesta pristanka orodja brez vidne kontrole nad orodjem.

celoten članek.pdf
Ključne besede: orodja, meti, lovljenja, sodelovanja, skupinska sestava.


Simon Ličen, Andrew C. Billings
DVA POGLEDA NA ENO TEKMOVANJE: SLOVENSKI TELEVIZIJSKI PRENOSI GIMNASTIKE Z OI 2008


Televizijski športni prenos  dopolnjuje govor reporterjev in njihovih gostov, ki dramatizirajo in pojasnjujejo dogodke na malih zaslonih. Namen študije je bil analizirati slovenske prenose športne gimnastike na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008. Analizirano je bilo več kot 7 ur prenosov. Vsi opisi in navedbe komentatorjev so bili prepisani in kodirani v skladu z 17-vrstno razvrstitvijo za študij športnih TV programov. Izračunana je bila pogostnost vsake vrste ter primerjavi med njimi. Skupno je bilo ugotovljeno 4472 opisov: 56% jih je bilo izgovorjenih  pri reporterju in 44%  pri strokovnem komentatorju. Reporter je uporabljal bolj splošne opise (predvsem o telovadcih), medtem ko je strokovni komentator bolj opisoval športno nadarjenost in sposobnosti, izkušnje ter skladnost sestav. Del komentiranja so tudi poudarki domovinskim čustvom. Delež subjektivnega komentiranja je bistveno večji kot pri ekipnih športih. Komentatorja pa ob gimnastiki v dialogu uporabljata tudi veliko informacij z drugih področij

celoten članek.pdf
Ključne besede: olimpijske igre, medijske vsebine, identiteta, pristranskost


Bessem Mkaouer, Monem Jemni, Samiha Amara, Helmi Chaabèn, Zouhair Tabka
PRIMERJAVA KINEMATIČNIH IN KINETIČNIH ZNAČILNOSTI VSKOKA STEGNJENO IN DVEH VRST SKRČENEGA SALTA NAZAJ


 Cilj te raziskave je bil primerjati kinetične in kinematične spremenljivke med tremi vrstami skokov iz stoje na nogah: vskok stegnjeno z zamahom v vzročenje (CMJa), skrčeni salto nazaj z doskokom na mesto odriva (BSls) in skrčeni salto nazaj (BSld). Izmerjenih je bilo pet vrhunskih telovadcev (starost 23,17 ± 1,61 let, višina 165,0 ± 5,4 cm, teža 56,80 ± 7,66 kg) na tenziometrijski plošči in s kinematičnim 3D sistemom. Statistična analiza s pomočjo ne-parametričnega testa Kruskal-Wallis je pokazala velike razlike med skoki. Razlikujejo se navpična del sile odriva, maksimalna moč, impulz sile  in premik težišča (p <0.01), podobno pa tudi  vodoravni del sile odriva, najvišja hitrost, maksimalna moč in premik težišča znatno razlikuje (p <0. 01); medtem ko največja navpična hitrost ostaja relativno konstantna. Skrčeni salto nazaj, kjer je mesto odriva enako mestu doskoka je po svojih kinematičnih in kinetičnih značilnostih zelo podobno vskoku stegnjeno. Analiza kinetičnih in kinematično skupaj je omogočila oblikovanje regresijskih enačb, ki omogočajo napovedi nekaterih drugih spremenljivk. 
celoten članek.pdf
Ključne besede: gimnastika, odriv, sila reakcije.


Anton Gajdoš, Marie Provaznikova, Karel Bednar, Stephen J. Banjak
SOKOLSKSKI ZLETI – BISTVO TELOVADBE V ČEŠKOSLOVAŠKI, ČEŠKI IN SLOVAŠKI REPUBLIKI (OB PRAZNOIVANJU 150 LET TELOVADBE)


Zgodovina Sokolske telovadbe se je pričela leta 1862 v Pragi. Najpomembnejša naloga Sokola je bila zdravje naroda, ki bi tako postal bolj produktiven in samo obramben. Za navduševanje in vadbo širokih ljudskih množic so bili organizirani Zleti. Od izvedbe prvega Zleta leta 1882 in zadnjega leta 2012 so Zleti doživeli vzpone in padce, včasih pa so bilki cello večja prireditev kot olimpijske igre. Zleti so bili zelo vplivni, zato jih je izkoristila tudi politika, ki je prevzela cilje zletov in jih preimenovala v Spartakiado. Z demokratičnimi spremembami v Evropi so Zleti dobili novo podobo. Mednarodno gimnastična zveza je idejo Zletov prevzela in je leta 1953 organizirala prvo Gimnaestrado. Čeprav Sokolsko gibanje ni več tako pomembno kot je bilo včasih, ideja o ljudski zdravi telesni dejavnosti živi dalje.

celoten članek.pdf

Ključne besede: sokol, zleti, 150 letnica