Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Človeški viri v vojski

  • Človeški viri v vojski

  • Koda M5-0189
  • Datum 01.06.2006 - 30.11.2007
  • Financer Javna agencija za raziskovalano dejavnost
  • Organizacija UL, Fakulteta za šport
Povzetek

 

V sodobnem sistemu zaposlovanja je velik pomen namenjen analizi delovnih mest ter iskanju kompetentnih posameznikov, ki bodo najbolj učinkovito zapolnili ustrezna delovna mesta in učinkovito izpolnjevali naloge. Zaposlovanje je podvrženo tržnim zakonitostim sistema povpraševanja in ponudbe. Vendar pa transformacija SV ob vstopu v NATO in EU prinaša izrazito veliko potrebo po učinkovitem zaposlovanju kompetentnih posameznikov. Imidž SV je še precej neizdelan, zato je tudi interes za vojsko premajhen, kar posledično pogosto prinaša selekcijo ne dovolj kompetentnih posameznikov, vsaj na specifičnih področjih. V okviru raziskovalnega projekta nameravamo odgovarjati na vse razpisane  cilje v zvezi s pridobivanjem in razvojem človeških virov. Z raziskovanjem teme posegamo na področja raziskovanja motivacije in interesov za delo (v SV), na področja analize kompetenc in managmenta znanja v obrambnem sistemu (analize delovnih mest in potreb po različnih profilih ljudi), na področje razvoja in izobraževanja vrednot in vrednotnega sistema varnostne in obrambne kulture oz. vzgoje mladih za varnost; na področje enakih možnosti za vse ter na področje razvoja kariere posameznikov, zaposlenih v SV oz. dokončanju sistema profesionalizacije vojske. Glavni namen projekta je najprej analizirati vsa raziskovana področja v okviru teme pridobivanje in razvoj človeških virov. Če je področje tehnične podpore pri razvoju SV lahko v mnogočem prevzeto iz tehnološko bolj razvitih držav NATA in EU, pa je položaj na področju zagotavljanja človeških virov zagotovo izrazito specifičen, kulturno in regionalno pogojen. Tehnika ne deluje samostojno, človeški viri pa z njo upravljajo, zato so nekritični prevzemi pravil in sugestij iz drugih držav lahko pogosto neproduktivni in celo škodljivi. Na osnovi analize vseh omenjenih področij znotraj te teme bomo skušali izdelati sugestije in predloge za organizacijo boljšega in kakovostnejšega ter bolj učinkovitega in SV prilagojenega sistema pridobivanja in razvoja človeških virov v SV. Glavni namen v nadaljevanju analize pa je torej optimiziranje in individualiziranje procesa novačenja, selekcioniranja in razvoja človeških virov za potrebe SV. Cilje projekta zato lahko povzamemo v naslednjih glavnih karakteristikah: -        analizirati trenutni interes za delo in zaposlitev v SV med že zaposlenimi, med mladimi ter tudi drugimi -        analizirati imidž SV z željo spoznati prednosti in pomanjkljivosti, na osnovi katerih bi lahko postavili sugestije za učinkovito motiviranje ljudi za službo v SV -        analizirati različne kategorije delovnih mest v SV (trenutno stanje, popolnjenost služb, ustreznost izobrazbe in poklicne usposobljenosti, potrebe po specifičnih mestih, potrebe po specifičnih usposobljenostih, razvoj perspektiv za službo v SV, stanje ponudbe med nezaposlenimi, -        analizirati karakteristike interesa za službo v SV -        analizirati organizacijske sposobnosti pri selekciji in profesionalni orientaciji zaposlenih in potencialnih zaposlenih v SV -        analizirati stanja enakim možnosti za vse, -        analiza sistema napredovanja v SV, razvoja kariere, -        analiza varnostne in obrambne kulture v družbi, v sistemu izobraževanja, v vzgoji mladih v šolah itd., analiza vrednotnega prostora, -        izdelava sugestij in predlogov za učinkovito novačenje za vojaško službo -        izdelava načrta služb, ki so ustrezno zapolnjena z usposoboljeno delovno silo v SV in tistih služb, ki nimajo ustrezno zaposlenih ljudi, -        izdelava razvoja zaposlovanja v bodoče (katere stroke bomo potrebovali, kakšne vrste ljudi ipd.) -        izdelava sugestij, kriterije ipd. za delo in vključevanje žensk v SV, predlogov o razvoju delovnih mest za ženske v SV -        izdelava predlogov za izboljšanje kariernega sistema v SV -        oblikovanje predlogov pri oblikovanju in razvoju varnostne in obrambne kulture v družbi, pri mladih v šoli, -        oblikovajne predlogov za delo z mediji v vojski z namenom promocije in dvigovanja ugleda SV ter z namenom vzgoje obrambnih vrednot v družbi.

Projekt bo predstavljal prvo kompleksno zasnovano in poglobljeno raziskovanje interesov za zaposlitev v SV, analizo kompetentnosti in usposobljenosti ter potrebe po njej na delovnih mestih znotraj SV (posebno v luči razvoja in transformacije v poklicno vojsko), položaj žensk in z njim povezane težave, prednosti in rezerve (posebno v luči povečanega zaposlovanja žensk v SV), razvoj kariernega sistema v SV. 

 sicris.izum.si/search/prj.aspx