Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Modeliranje uspešnosti športnikov v izbranih športnih panogah in transformacijskih postopkov s pomočjo ekspertnega sistema 'sport manager'

  • Modeliranje uspešnosti športnikov v izbranih športnih panogah in transformacijskih postopkov s pomočjo ekspertnega sistema 'sport manager'

  • Koda L5-6274
  • Datum 01.07.2004 - 30.06.2007
  • Financer ARRS, FŠO
  • Organizacija UL, Fakulteta za šport
Povzetek

V okviru teorije uspešnosti in sistema priprave športnikov bomo proučevali problem potencialne uspešnosti športnikov v povezavi s pojmom kulture športa. Raziskovanje tega problema bo zahtevalo v prvi fazi široko interdisciplinarno strokovno obravnavo. Ta bo izvedena s pomočjo pragmatičnih, filozofskih in znanstvenih disciplin. Celotna zasnova vsebinske in metodološke izpeljave projekta bo slonela na ekspertnem sistemu "Sport manager", ki bo nastal v prvi fazi izvedbe projekta. Izgradnja baze znanja bo potekala s pomočjo znanstvene metode dela. Njena struktura bo ciljno orientirana k pojasnjevanju modela uspešnosti športnikov. V tej fazi bo sodelovalo več specialistov s področja kineziologije športa in njenih mejnih disciplin. Model uspešnosti športnikov bo poleg modelnih dejstev vseboval hevristiko. Le-ta bo zajemala poleg ekspertnega tudi uporabniško znanje. Znanstveno vrednost strukture modela uspešnosti bomo preverili z metodami, s pomočjo katerih bomo ugotovili zanesljivost, objektivnost, stabilnost, invariantnost modelnih dimenzij ne glede ali gre pri tem za elementarne ali pa izpeljane spremenljivke. Konfiguracija modela uspešnost bo nastajala s pomočjo mehanizmov sklepanja, ki bodo upoštevali specifiko posameznih športnih zvrsti. Rezultati raziskovalnega projekta bodo imeli spoznavnoteoretsko in aplikativno vrednost. S pomočjo teh rezultatov bo storjen korak naprej pri holistični obravnavi problematike uspešnosti športnikov z vidika kineziologije športa in njenih mejnih disciplin. V aplikativnem smislu pa bodo trenerji pridobili strokovno podkovan in znanstveno preverjen pripomoček, ki jim bo lahko bistveno pomagal izboljšati kvaliteto vodenja in upravljanja transformacijskih procesov v procesu priprave in treniranja športnikov.

sicris.izum.si/search/prj.aspx