Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Modeliranje potencialne uspešnosti športnikov in transformacijskih postopkov v izbranih športnih panogah s pomočjo ekspertnega sistema

  • Modeliranje potencialne uspešnosti športnikov in transformacijskih postopkov v izbranih športnih panogah s pomočjo ekspertnega sistema

  • Koda L5-1590
  • Datum 01.01.1999 - 30.06.2001
  • Financer MVZT
  • Organizacija UL, Fakulteta za šport
Povzetek

V okviru teorije uspešnosti in sistema priprave športnikov bomo proučevali problem potencialne uspešnosti športnikov v povezavi s pojmom kulture športa. Raziskovanje tega problema bo zahtevalo v prvi fazi široko interdisciplinarno strokovno obravnavo. Ta bo izvedena s pomočjo pragmatičnih, filozofskih in znanstvenih disciplin. Celotna zasnova vsebinske in metodološke izpeljave projekta bo slonela na ekspertnem sistemu ''''Sport manager'''', ki bo nastal v prvi fazi izvedbe projekta. Izgradnja baze znanja bo potekala s pomočjo znanstvene metode dela. Njena struktura bo ciljno orientirana k pojasnjevanju modela uspešnosti športnikov. V tej fazi bo sodelovalo več specialistov s področja kineziologije športa in njenih mejnih disciplin. Model uspešnosti športnikov bo poleg modelnih dejstev vseboval tudi hevristiko. Le-ta bo zajemala poleg ekspertnega tudi uporabniško znanje. Znanstveno vrednost strukture modela uspešnosti bomo preverili z metodami, s pomočjo katerih bomo ugotovili zanesljivost, objektivnost, stabilnost, invariantnost modelnih dimenzij ne glede ali gre pri tem za elementarne ali pa izpeljane spremenljivke. Konfiguracija modela uspešnost bo nastajala s pomočjo mehanizmov sklepanja, ki bodo upoštevali specifiko posameznih športnih zvrsti. Rezultati raziskovalnega projekta bodo imeli spoznavnoteoretsko in aplikativno vrednost. S pomočjo teh rezultatov bo storjen korak naprej pri holistični obravnavi problematike uspešnosti športnikov z vidika kineziologije športa in njenih mejnih disciplin. V aplikativnem smislu pa bodo trenerji pridobili strokovno podkovan in znanstveno preverjen pripomoček, ki jim bo lahko bistveno pomagal izboljšati kvaliteto vodenja in upravljanja transformacijskih procesov v procesu priprave in treniranja športnikov.