Fakulteta za šport

Kineziologija monostrukturnih polistrukturnih in konvencionalnih športov

  • Kineziologija monostrukturnih polistrukturnih in konvencionalnih športov

  • Koda P5-0147
  • Datum 01.01.2004 - 31.12.2008
  • Financer Javna agencija za raziskovalano dejavnost
  • Organizacija UL, Fakulteta za šport
Povzetek

Vsebina raziskovalnega programa temelji na teoriji uspešnosti in sistema priprave športnikov. Omenjena teorija se proučuje s pomočjo večih znanstvenih disciplin (sistemska analiza in kibernetika, biomehanika, fiziologija, psihologija, filozofija, sociologija, motorologija, ekologija, medicina itd). Osnovni predmet proučevanja teorije uspešnosti in sistema priprave športnikov je usmerjen na ugotavljanje modelnih dejavnikov uspešnosti športnikov (vsebinske in formalnologične sistemske referenčnosti, dimenzijske in pozicijske konfiguracije, veljavnost modelov uspešnosti, možnosti in pogojev za njihovo transformacijo, upravljanje transformacijskih procesov). Vsebinska teoretična podmena raziskovalnega programa se reflektira s pomočjo modelnih dejstev, ki opredeljujejo prostor tekmovalne in potencialne uspešnosti športnikov in modeliranje transformacijskih procesov, katerih metodološka podstat temelji na sistemsko kibernetskem pristopu kot izhodišču sodobne športne znanosti. Čedalje večja konkurenca v sodobnem športu zahteva vse bolj poglobljeno znanstveno raziskovalno delo na področju uvajanja in uporabe novih metod in tehnologij, s katerimi lahko čim bolj objektivno načrtujemo, izvajamo in kontroliramo proces športnega treniranja. Vsebino raziskovalnega programa sestavljajo naslednji tematski sklopi:

- Proučevanje delne potencialne in tekmovalne uspešnosti športnikov ali športnih moštev v izbranih športnih panogah.
-Oblikovanje novih metod usmerjanja, selekcioniranja in specializacije v posameznih športih ter proučevanje njihove učinkovitosti in uporabnosti.
-Proučevanje prostora osnovne in specialne motorike ter njihovih relacij z ostalimi podprostori psihosomatičnega statusa športnikov v izbranih športnih panogah.
-Razvoj kinematičnih in dinamičnih postopkov za objektivno vrednotenje parametrov specifičnih gibalnih struktur v posameznih športnih panogah.
- Proučevanje funkcionalnih, strukturnih in taktičnih značilnosti posameznih športov.
- Proučevanje učinkovitosti različnih programov in metod motoričnega in taktičnega učenja.
- Proučevanje učinkovitosti metod, sredstev in programov za razvoj izbranih osnovnih, specialno motoričnih in funkcionalnih sposobnost z vidika optimalizacije transformacijskih postopkov.
- Uvajanje in adaptacija novih raziskovalnih tehnologij ter proučevanje njihove učinkovitost v predikciji rezultatov špotnikov.
- Računalniška aplikacija programa SMMS za longitudinalno spremljanje rezultatov meritev športnikov,
- Izpopolnjevanje metodologije in tehnologije proučevanja zunanje in notranje obremenitve športnikov v polistrukturnih športov s pomočjo optičnega vida,
- Razvoj in aplikacija novih transformacijskih postopkov, ki bodo temeljili na rezultatih znanstveno raziskovalnega dela .

sicris.izum.si/search/prg.aspx