Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Bio-psiho-socialni konteksti kineziologije

  • Bio-psiho-socialni konteksti kineziologije

  • Koda P5-0142-0587
  • Datum 01.01.2018 - 31.12.2021
  • Financer Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
  • Nosilec prof. dr. Vojko Strojnik
PovzetekRaziskovalni program se ukvarja z dvema ciljnima skupinama (otroci in mladina ter odrasli in starostniki), s sinergijo raziskovanja na obeh področjih pa skuša maksimizirati interpretativne učinke in praktično uporabnost izsledkov. Na področju otrok in mladine proučujemo razvojne trende in okoljske vplive na telesni in gibalni razvoj slovenskih otrok in mladine, v času svojega obstoja pa je raziskovalni program razvil izjemno raziskovalno infrastrukturo, ki temelji na nacionalni podatkovni zbirki SLOfit in omogoča spremljavo telesnega in gibalnega razvoja celotne populacije šolajočih otrok in mladine na ravni posameznika. Zaradi dolgoletne tradicije podatkovne zbirke SLOfit začenjamo tudi s proučevanjem telesnega in gibalnega razvoja otrok v primerjavi z njihovimi starši v obdobju otroštva in s tem odpiramo povsem novo polje proučevanja razvojnih zakonitosti otrok, povezanih z družinskimi življenjskimi vzorci in dednostjo. V svojem delu se raziskovalni program skuša kar najbolj približati najsodobnejšim epistemološkim tokovom v razvoju antropološke kineziologije in k celostni obravnavi raziskovalnih problemov. Usmerja predvsem na povezovanje učinkov človeškega gibanja z družboslovnimi znanostmi pedagogike, sociologije, psihologije, ekonomije, gerontologije, pa tudi s področjem medicine, v okviru teh pa so zasnovani podprojekti, s sinergijo katerih želimo narediti korak naprej tako v razumevanju dejavnikov, ki opredeljujejo človekovo gibanje in kakovost življenja kot tudi v povezovanju različnih znanstvenih disciplin. V vsebinskem delu Športna vadba za zdravje, kvaliteto življenja in učinkovitost bodo glavni poudarki na razvijanju učinkovitih metod športne/gibalne vadbe (1) pri osebah s kroničnimi boleznimi in poškodbami gibalnega aparata, (2) pri starejših osebah in (3) pri športnikih. Pri osebah z 1 in 2 je namen omogočiti tem osebam večjo kvaliteto življenja predvsem na račun izboljšanih funkcionalnih zmožnosti in boljšega zdravja. Zdravstveni del bo izveden v sodelovanju z različnimi zdravstvenimi inštitucijami (v 2016 bomo začeli s sodelovanje z bolnicama Novo Mesto in Nova Gorica v povezavi z gibalno vadbo po zamenjavi kolka; z bolnico Sežana pripravljamo projekt o vključitvi gibalne vadbe kot modela obravnave bolnikov po različnih operacijah gibalnega aparata; sodelujemo v SRIPu Zdravljanje raka, kjer je nosilec Onkološki inštitut). Sodelovanje načrtujemo še z drugimi zdravstvenimi inštitucijami (srčni bolniki, demenca in ostalo). Pri starejših osebah bo glavna usmeritev v analizo obstoječih in razvoj bolj učinkovitih zunanjih in notranjih vadbenih postaj (primernih za domove starejših oseb) in programov za starejše osebe, ki bodo dajale možnost za dejansko učinkovito vadbo za potrebe te populacije. Pridobljeno znanje bo služilo za razvoj IKT podprtih programov vadbe. Pri vadbi v športu bo glavna usmeritev v proučevanje vadbe za moč v hipoksičnih pogojih, ki smo jo začeli v prejšnjem obdobju v sodelovanju z Univerzo v Granadi iz Španije.