Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Tekoča obvestila za kandidate za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2017/18

28. 9. 2017  URNIKI SKUPINE

Vse nove študente Fakultete za šport obveščamo, da bodo na spletni strani fakultete v petek, 29. 9. 2017, objavljeni urniki in skupine za vaje.

Informacija o sprejemu za bruce v ponedeljek, 2. oktobra, je že objavljena: Prvi študijski dan

Uspešno na študijski poti na Fakulteti za šport!

 

25. 9. 2017 VPIS V 2. ROKU

Sprejeti kandidati v 1. letnik  v drugem prijavnem roku boste s priporočeno pošto na dom prejeli VABILO NA VPIS, z napotki za vpis. Vpis  bo v sredo, 27. 9., in v četrtek,  28. 9. 2017. 

Po navodilih je potrebno prek študentskega informacijskega sistema VIS najprej izpolniti elektronski vpisni list, nato pa z natisnjenim in podpisanim vpisnim listom ter vsem zahtevanim (navedeno v Vabilu na vpis) priti na zaključek vpisa na Fakulteto za šport, v navedenih terminih.

Priloge Vabila na vpis:
•    Navodila za izpolnjevanje vpisnega lista;
•    Navodila za vnos fotografije;
 

 

14. 9. 2017 OBJAVA TOČK PREIZKUSA V 2. ROKU

Objavljamo točke kandidatov, ki so bili prijavljeni v 2. roku. Točke so bile posredovane vpisni služni Univerze v Ljubljani, v nadaljnjo obravnavo.

 

7. 9. 2017 NEURADNI REZULTATI PREIZKUSA V 2. ROKU

Rezultati

Kandidati, ki ste opravljali preizkus, pozorno preglejte objavljene neuradne rezultate in, v primeru napake pri zapisu, glede na vaše dosežene rezultate, postopajte v skladu s spodnjim obvestilom.

 

4. 9. 2017 OBVESTILO O PREIZKUSU

Obvestilo o preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj v 2. roku

 

28. 8. 2017  PREIZKUS V 2. PRIJAVNEM ROKU

Prijavljenim v 2. prijavnem roku, ki ste preizkus  uspešno opravili v prvem prijavnem roku, se upoštevajo rezultati že opravljenega preizkusa. Vendar pozor: Če se v drugem roku prijavljate (tudi) na drug študijski program kot v prvem roku, t. j. Športno treniranje, ki zahteva  dodatno dokumentacijo, boste morali dokumentacijo iz prvega roka dopolniti.

Primer: Preizkus ste uspešno opravili v 1. roku. V 1. roku ste bili prijavljeni na program Športna vzgoja, a niste bili sprejeti. V 2. roku se prijavljate na Športno vzgojo (1. želja) in Športno treniranje (2. želja). Da boste upoštevani tudi za program Športno treniranje (v primeru, da ne boste sprejeti na Športno vzgojo), morate na Fakulteto za šport poslati še dokumentacijo, ki se zahteva za program Športno treniranje (športna anamneza in šport A).

Kljub uspešno opravljenemu preizkusu v 1. roku, lahko prijavljeni v 2. roku ponovno opravljate preizkus, s ciljem izboljšanja rezultatov. V tem primeru nas morate o tem obvestiti – poslati e-sporočilo na: referat@fsp.uni-lj.si, najkasneje do 5. 9. 2017. V nasprotnem primeru preizkusa ne boste mogli ponovno opravljati. Pri ponovnem opravljanju preizkusa bodo upoštevani  rezultati zadnjega preizkusa.

Za tiste, ki preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj letos še niste opravljali, ali ga niste uspešno opravili, bo preizkus v drugem roku v četrtek, 7. septembra 2017 na Fakulteti za šport. Zahteva se enaka dokumentacija kot v prvem roku. Dokumentacijo boste prinesli s seboj na preizkus.

Cena preizkusa je 83, 00 EUR.

Prijavljeni kandidati boste Obvestilo o preizkusu prejeli na svoje e-naslove, navedene v prijavi, najkasneje dva dni pred preizkusom.

 

21. 8. 2017 PROSTA VPISNA MESTA ZA DRUGI PRIJAVNI ROK (dodiplomski študij)

Po zaključenem vpisu v 1. letnik v prvem prijavnem roku Fakulteta za šport razpisuje še naslednja prosta vpisna mesta za vpis v drugem roku:

  • Športna vzgoja: 21 izrednih mest;
  • Športno treniranje: 19 izrednih mest;
  • Kineziologija: 1 redno mesto, 14 izrednih mest.

Prosta mesta za drugi prijavni rok so objavljena tudi na spletnih straneh Univerze v Ljubljani.

Drugi prijavni rok traja od 22. do 29. 8. 2017. Kandidati prijavo oddajo na spletnem portalu eVŠ. Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj v drugem prijavnem roku bo 7. 9. 2017. Več informacij bodo prijavljeni kandidati prejeli na svoj e-naslov. Obvezno spremljajte svoj e-naslov, naveden v prijavi!

Kandidati, ki bodo sprejeti na izredni študij, lahko preidejo na redni študij v 2. letnik, če opravijo vse obveznosti 1. letnika in napredujejo brez prekinitve (pavziranja, ponavljanja).

Šolnina po Ceniku Univerze v Ljubljani  za 1. letnik dodiplomskega izrednega študija in rednega študija v primerih, ko zakon določa plačilo šolnine:

Kineziologija, Športna vzgoja, Športno treniranje: 4.000,00 EUR

V skladu z določili pogodbe o izobraževanju je polovico zneska  potrebno plačati do 1. oktobra 2017, polovico pa do 10. februarja 2018.

TRETJEGA PRIJAVNEGA ROKA za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2017/18, v skladu z Razpisom za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2017/18 ,  ne bo.

 

31. 7. 2017   LETO PLUS (YEAR PLUS) ZA TUJE ŠTUDENTE, ZA LAŽJE VKLJUČEVANJE V ŠTUDIJ NA UNIVERZI V LJUBLJANI

Tuji študenti, vpisani v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2017/18, se bodo lahko na Filozofski fakulteti vključili v posamezne predmete iz sklopa Slovenščina kot tuji jezik in v posebne vsebine t. i. Leta plus.  To bo lahko opravičljiv razlog za podaljšanje statusa, če zaradi jezikovnih težav ne bodo uspeli opraviti vseh, s študijskim programom predpisanih, pogojev za napredovanje v višji letnik. Pogoj za uveljavitev pravice do podaljšanja statusa je pridobljenih vsaj 30 KT ECTS, od tega vsaj 6 KT ECTS iz vsebin Slovenščina kot tuji jezik - lektorati. Opravljene obveznosti v okviru Leta plus se jim bodo lahko priznale v okviru splošne izbirnosti v 3. letniku študija.

Več informacij o Letu plus:

 https://www.uni-lj.si/study/year-plus/

 

 

 

28. 7. 2017

Kandidate, sprejete v 1. letnik na redni študij, ki so predhodno že spremenili študijski program (ne glede na način študija pri dosedanjih vpisih), opozarjamo na določilo iz Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v  štud. letu 2017/18 (XII. točka, 2. odstavek):

Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat spremenili študijski program, se za redni študij lahko prijavijo, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu*.

*Spremembo v zvezi s plačilom šolnin je uvedel spremenjen 77. člen Zakona o visokem šolstvu (ZViS, Uradni list RS, št.32/12 – uradno prečiščeno besedilo, št. 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16).

 

25. 7. 2017

Čestitamo vsem sprejetim v 1. letnik Fakultete za šport v prvem prijavnem roku!

S priporočeno pošto na dom boste v naslednjih dneh prejeli VABILO NA VPIS, z napotki za vpis. Vpis v 1. letnik bo v četrtek, 27. 7., in v petek, 28. 7. 2017. 

Po navodilih je potrebno prek študentskega informacijskega sistema VIS najprej izpolniti elektronski vpisni list, nato pa z natisnjenim in podpisanim vpisnim listom ter vsem zahtevanim (navedeno v Vabilu na vpis) priti na zaključek vpisa na Fakulteto za šport, v navedenih terminih. Če boste 27. in 28. 7. odsotni in vas ne more priti z vašim pooblastilom vpisat nekdo od bližnjih, nas obvezno pokličite za dogovor, sicer vpis kasneje ne bo mogoč.

Priloge Vabila na vpis:
•    Navodila za izpolnjevanje vpisnega lista;
•    Navodila za vnos fotografije;
•    Obvetilo o študentski prehrani.

 

7. 7. 2017

Objavljamo točke preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj z dne 27. in 28. 6. 2017, ki so bile posredovane Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani v nadaljnjo obravnavo v sprejemnem postopku.

Točke

4. 7. 2017

Neuradni rezultati so bili objavljeni do poteka pritožbenega roka. Pritožbe so bile obravnavane na seji Komisije za študijske zadeve (KŠZ) dne 3. 7. 2017. Vsi kandidati, ki so oddali pritožbo, bodo v naslednjih dneh s pošto na dom prejeli sklep - odločitev KŠZ. Uradni rezultati bodo preračunani v točke preizkusa (za vsakega kandidata, za vsak program, za katerega se je prijavil in je izpolnjeval pogoje za pristop k preizkusu). Točke preizkusa, ki bodo posredovane Univerzi v Ljubljani za nadaljnjo obravnavo v prijavno-sprejemnem postopku, bodo objavljene na tej strani do konca tedna.

28. 6. 2017

Neuradni rezultati preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj z dne 27. in 28. 6. 2017 - popravljeno 30. 6. 2017

(V prejšnji objavi je pomotoma prišlo do  zamika nekaterih štartnih številk. Objavljamo novo, popravljeno, verzijo in se opravičujemo za napako).

 

Vsi, ki ste opravljali preizkus, pozorno preverite svoje rezultate. V primeru napake v zapisu postopajte v skladu s spodnjim navodilom:

Pritožbe se lahko nanašajo izključno na pravilnost prepisa rezultatov ali kategorizacij iz zapisnikov oz. dokumentacije v računalniško datoteko (Na morebitne nepravilnosti glede izvedbe merjenja, glede zapisanih ali na merjenju objavljenih rezultatov ipd. so bili kandidati dolžni takoj opozoriti merilca in jih razrešiti  na merjenju). Pisne pritožbe morajo prispeti v tajništvo Fakultete za šport, najkasneje do ponedeljka, 3. 7. 2017, do 12.00 (rok prejema pritožbe).

Naslov: Fakulteta za šport (sprejemni postopek), Gortanova 22, 1000 Ljubljana

Vaši rezultati bodo preračunani v točke preizkusa (objavljene bodo na tem mestu v naslednjem tednu), ločeno za vsak program, za katerega kandidirate, in posredovani vpisni službi Univerze v Ljubljani v nadaljnjo obdelavo.

 

26. 6. 2017

Jutri, 27. 6. 2017, bo prvi dan preizkusa za vpis na Fakulteto za šport. K preizkusu lahko pristopijo kandidati, ki so po pošti prejeli obvestilo o podrobnostih preizkusa, s časovnim razporedom opravljanja preizkusa, kar pomeni, da so pravočasno poslali ustrezno dokumentacijo. Drugi kandidati se bodo lahko prijavili za vpis v 2. prijavnem roku (22. do 29. avgusta 2017), na mesta, ki bodo ostala prosta po vpisu v 1. prijavnem roku.

Prosimo kandidate, da še enkrat preverite obvestilo o preizkusu, ki ste ga prejeli na dom, in upoštevate vse navedeno.  Ob prihodu počakajte pred stranskim vhodom v fakulteto, da vas pokličejo. Štartna številka, ki jo boste prejeli ob vstopu, vsebuje tudi čip, zato jo je potrebno hraniti do konca preizkusa v sredo, 28. 6. 2017 (z isto štartno številko boste opravljali preizkus  prvi in drugi dan).

Srečno in uspešno na preizkusu vam želimo!

 

15. 6. 2017 Poslana obvestila o preizkusu

V četrtek, 15. 6. 2017, smo vsem prijavljenim kandidatom za vpis, ki so do roka poslali zahtevano dokumentacijo, poslali obvestilo o podrobnostih preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj, ki bo 27. in 28. 6. 2017 na Fakulteti za šport.

18. 5. 2017

Danes smo na e-naslove vseh prijavljenih kandidatov za vpis v katerikoli program Fakultete za šport poslali opomnik za pošiljanje dokumentacije z informacijami, ki so objavljene v razpisu za vpis in v spodnjih obvestilih. POMEMBNO: Kandidati, ki do navedenega roka ne bodo poslali zahtevane obvezne dokumentacije na Fakulteto za šport, 27. in 28. junija 2017 ne bodo smeli opravljati preizkusa, s tem bodo izgubili možnost  vpisa v prvem prijavnem roku.

3. 5. 2017

Čas je za pošiljanje dokumentacije na Fakulteto za šport!

Vsi prijavljeni kandidati za vpis na katerikoli program prve stopnje morate najkasneje do 1. junija 2017 (poštni žig) s priporočeno pošiljko poslati zahtevano dokumentacijo na naslov:

UL, FAKULTETA ZA ŠPORT

(za sprejemni postopek)

Gortanova 22

1000 LJUBLJANA

K preizkusu bodo lahko pristopili le kandidati, ki bodo pravočasno (do 1. junija 2017) poslali zahtevano dokumentacijo!

Zahteve za dokumentacijo za vpis na posamezni študijski program preverite na povezavi "Zahteve posameznega študijskega programa" v obvestilu z dne 3. 4. 2017 (spodaj).

Za vse tri programe se zahteva potrdilo splošnega zdravnika o morebitnih težjih poškodbah ali boleznih (zdravstvena anamneza). V primeru, da bo potrebno še mnenje zdravnika - specialista, bomo kandidate po e-pošti pozvali za dopolnitev zdravstvene dokumentacije. Zdravniška potrdila v tujem jeziku niso veljavna (zahteva se prevod v slovenščino).

Samo za prijavljene na program Športno treniranje:

Športna anamneza (potrdilo kluba ali športne zveze, da ste v preteklosti trenirali ali še trenirate športno panogo, za katero se prijavljate - "šport A") je veljavna le z žigom izdajatelja in podpisom odgovorne osebe.

 Obrazec za  "ŠPORT A"-  Natisnite, izpolnite in pošljite skupaj z drugo dokumentacijo.

Kandidati za športno treniranje - NEOBVEZNO: V primeru, da imate trenerski naziv, ga lahko s fotokopijo potrdila (pošljete skupaj z ostalo dokumentacijo) uveljavite pri točkovanju preizkusa, skladno s 5. točko Postopka točkovanja (glej povezavo spodaj).

 

Vsi kandidati -  kategorizirani športniki po merilih OKS - NEOBVEZNO:  Dokumentaciji lahko priložite še potrdilo OKS o kategorizaciji, ki se bo upoštevalo pri točkovanju preizkusa, skladno s 4. točko Postopka točkovanja (spodaj).

 

3. 4. 2017

Informacije o preizkusu:

Opisi testov preizkusa

Norme preizkusa

Postopek točkovanja

V skladu z določili posebnega dela razpisa za vpis (zahteve posameznega študijskega programa) morajo v prvem roku prijavljeni kandidati (ne glede na kateri želji imajo napisan program FŠ) v obdobju od 2. maja do najkasneje 1. junija 2017 poslati na Fakulteto za šport s priporočeno pošto zahtevano dokumentacijo. Pravočasno poslana in ustrezna dokumentacija je pogoj za pristop k preizkusu!

 

23. 2. 2017  

Poteka 1. prijavni rok za vpis v 1. letnik študijskih programov prve stopnje Fakultete za šport v študijskem letu 2017/18

  • Do 3. marca 2017 je čas za oddajo prve prijave za vpis na mesta za Slovence in državljane držav članic Evropske unije.
  • Rok za oddajo prve prijave na mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (iz držav nečlanic EU) je 20. april 2017 (priloge k prijavi pa poslati na Univerzo v Ljubljani najkasneje do 1. 8. 2017).
  • Kandidati za vpis na mesta za diplomante in vzporedni študij  ter na mesta za vpis v višji letnik (po merilih za prehode in pogojih za hitrejše napredovanje) morajo prijavo za programe Fakultete za šport oddati najkasneje do 3. marca 2017 (dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev pa s priporočeno pošto poslati na fakulteto do 15. 9. 2017).

Pozor - šolnina:

  • Za mesta za diplomante se plača šolnina, ne glede na način študija (redni ali izredni).
  • Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali spremenili študijski program, se lahko prijavijo na redna ali izredna mesta, vendar v obeh primerih plačajo šolnino.

Oddaja prijave:

Povezava do Prijave za vpis na spletnem portalu eVŠ

Povezava do Navodil za oddajo prijave

Dokumentacijo, ki je pogoj za pristop k preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj (zdravniško potrdilo, športna anamneza), bodo morali prijavljeni kandidati (ki imajo program FŠ na 1., 2. ali 3. želji) poslati s priporočeno pošto na naslov: Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana, kasneje (ne ob prijavi prek eVŠ) in sicer od 2. maja do 1. junija 2017!

Možnosti:

  • Status kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku: dodeljuje ga Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani na osnovi prošnje kandidata (v 1. roku  do 3. 7. 2017, v 2. roku do 29. 8. 2017). Več v Razpisu za vpis, poglavje X.
  • Upoštevanje kategorizacije OKS pri točkovanju preizkusa: upošteva Fakulteta za šport na osnovi poslane dokumentacije (potrdilo OKS o aktualni kategorizaciji;  poslati do 1. junija 2017 na FŠ, skupaj z drugo dokumentacijo - zdravniško potrdilo, športna anamneza).

 

15. 2. 2017 

Priprave na preizkus gibalnih sposobnosti in znanj za vpis v prvi letnik Fakultete za šport za študijsko leto 2017/18 – 25. marec 2017

 

2. 2. 2017

Objavljen je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2017/18

Na spletnem portalu eVŠ je objavljen aktualni razpis za vpis v prvostopenjske in enovite magistrske programe v  študijskem letu 2017/18. Informacije o prijavno-sprejemnih postopkih so objavljene tudi na spletnih straneh Univerze v Ljubljani.

V posebnem delu razpisa so objavljene razpisne informacije o dodiplomskih študijskih programih Fakultete za šport: Kineziologija, Športna vzgoja in Športno treniranje.

Informativna dneva s predstavitvijo vseh treh dodiplomskih programov in študija na FŠ bosta v petek, 10. 2., ob 10h in 15h in v soboto, 11. 2. 2017, ob 10h. Prijazno vabljeni.

Predstavitveni zborniki razpisanih študijskih programov FŠ so objavljeni na spletnih straneh Fakultete za šport: Kineziologija, Športna vzgoja, Športno treniranje

 

Fakulteta za šport se je tudi letos predstavila na Informativi 2017, ki je potekala  27. in 28. januarja 2017 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.