Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

datum: 22.06.2020

kategorija: novice

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova 22, Ljubljana

 

1.  Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ (m/ž) Šifra DM: D019001

Čas trajanja: nedoločen čas, krajši delovni čas (20 ur tedensko)

 

2.  Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji ali 3. bolonjske stopnje) s področja kineziologije,
 • veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor za področje Znanost o športu – kineziologija,

Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL.

Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • aktivno znanje angleškega  jezika,
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.

 

Prednost bodo imeli kandidati z referencami s področja didaktike in tisti, ki so raziskovalno aktivni na tem področju.

 

3.  Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih vrst preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi magistrskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev ter študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.  Rok za prijavo: 60 dni (22. 6. 2020 do 21.8.2020)

 

5.  Dokazila: Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis ter dokazila o izpolnjevanju pogojev.


Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo po pošti na naslov:
 

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT, Kadrovska služba, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

 

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

 

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

 

6.  Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: izr. prof. dr. Katja TOMAŽIN
Telefonska številka: 01 520 77 08
E-mail: katja.tomazin@fsp.uni-lj.si