Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vabilo za javno zbiranje ponudb

datum: 24.03.2017

kategorija: novice

 

VABILO ZA JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO PROSTORA V NAJEM ZA NAMEN IZDAJANJA IN PRIPRAVE ZDRAVE HRANE 

 

Predmet oddaje v najem: PROSTOR ZA IZDAJANJE IN PRIPRAVO ZDRAVE HRANE

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki PRIPOROČENO ali prinesejo OSEBNO v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: 

UNIVERZA V LJUBLJANI, 
FAKULTETA ZA ŠPORT, 
GORTANOVA 22, 
1000 LJUBLJANA, z obvezno oznako na ovojnici "PONUDBA ZA NAJEM PROSTOROV - NE ODPIRAJ".  

Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je 10. 4. 2017 do 12:00.

Vse podrobnosti o javnem razpisu vabilo za oddajo ponudbe, vzorec najemne pogodbe ter obrazec ponudbe za najem so priloženi v priponkah.

- vabilo za oddajo ponudbe

- vzorec najemne pogodbe

- obrazec ponudbe za najem