Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zaključek študija po starih dodiplomskih študijskih programih

datum: 26.03.2010

kategorija: novice

Informacije

Na podlagi veljavnega Zakona o visokem šolstvu se študenti, ki so se vpisali v visokošolske študijske programe za pridobitev izobrazbe pred uvedbo novih, izobražujejo in končajo izobraževanje pod pogoji, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.

 

V skladu z veljavnim Statutom UL, lahko študent, ki prekine študij za  manj kot dve leti, dokonča študij po istem študijskem programu, vendar spet najdlje do 30.9.2016. Če študent prekine študij za več kot dve leti, oziroma ne dokonča starega študijskega programa do navedenega roka, se lahko po merilih za prehode vključi v nov program in ob prijavi za vpis pri ustreznem organu na članici UL zaprosi za priznanje obveznosti iz prejšnjega programa. Obveznosti se priznajo pod pogoji, ki jih določi članica .

 

Študenti, ki v času študija zaradi neizpolnitve obveznosti posameznega letnika študijskega programa, ne bodo mogli napredovati v višji letnik, bodo imeli možnost, če je še niso izkoristili kot to predvideva 66. člen ZViS (še niso izkoristili pravice ponavljanja letnika oziroma zamenjave študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti), ponavljati letnik v novem programu (če se ta letnik v starem programu ne bo več izvajal). Pri tem se jim bodo priznale že opravljene obveznosti in določile obveznosti iz novega programa.