Skoči na vsebino

Kondicijski trener - brezplačna izvedba (ESS) - ODPRTA ČAKALNA VRSTA

Termini: 31.8.2018 - 14.10.2018

Koordinator: Aljaž Sedej

Trajanje: 180

Število razpisanih mest: 25

Število prostih mest: 0


Opis:

PRIREDITELJ:

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

KRAJ:

Ljubljana, Fakulteta za šport.

TERMINI TEČAJA:

Usposabljanje bo potekalo od 31.8.2018 do 14.10.2018.

VODJA USPOSABLJANJA:

Dr. Milan Čoh.

UDELEŽENCI

 

Ciljna skupina: zaposleni.

Na tečaj bo sprejetih 20 kandidatov, ki se bodo do navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. Tečaj bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 10 kandidatov.

POGOJI PRIJAVE

 • Zaključeno vsaj tri letno poklicno šolanje (IV. stopnja izobrazbe) ali višjo stopnjo izobrazbe.
 • Kandidat mora biti polnoleten .
 • Vsaj 1 leto športno pedagoških izkušenj ali vsaj 4 leta tekmovalnih izkušenj.
 • Kandidat mora izkazati status zaposlitve (pri čemer so možne naslednje oblike zaposlitve: zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec in poklicni športnik).

POTREBNA DOKAZILA:

Kandidati morajo do navedenega roka poslati naslednja dokazila:

 • Kopija osebnega dokumenta.
 • Kopijo mature ali drugega dokumenta o zaključku šolanja.
 • Potrdilo kluba ali druge organizacije o vsaj 1-letnih športno pedagoških izkušnjah ali 4 letnih tekmovalnih izkušnjah.
 • Dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve (izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda ZPIZ ali drug relevanten dokument).

POGOJI DOKONČANJA:

Kandidat mora za zaključek usposabljanja opraviti sledeče obveznosti:

 • Minimalna udeležba na predavanjih in vajah je 75% ur.
 • Teoretični izpit (pisni ali ustni).
 • Praktični izpit: demonstracija posameznih vadbenih sredstev in metod kondicijskega treninga opravi pedagoški nastop.
 • Seminarska naloga - kandidat izdela letni vadbeni načrt.
 • Kandidat mora opraviti najmanj 50 ur strokovne prakse v športnih klubih ali fitnes centrih pod mentorstvom strokovnega delavca višje stopnje. Strokovna praksa mora biti dokumentirana z dnevnikom vadbe.

Popravni izpit morakandidat opravljati v roku enega leta od prvega opravljanja izpita. Po opravljenih vseh zgoraj navedenih obveznostih si kandidat pridobi 2. stopnjo usposobljenosti z nazivom Kondicijski trener.

Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku treh let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat.

NAMEN IN CILJPROGRAMA USPOSABLJANJA:

Namen programa je seznaniti kandidate z osnovami procesa kondicijskega treniranja.

Seznaniti jih s sredstvi in metodami razvoja osnovnih in specifičnih motoričnih sposobnosti. Usposobiti kandidate za msamostojno načrtovanje, izvajanje in kontrolo procesa kondicijske priprave športnikov v posameznih športnih panogah (monostrukturni ciklični športi, aciklični športi, kompleksni polistrukturni športi – športne igre).

Usposobiti kandidate za izvajanje osnovnih in aplikativnih programov v fitnesu. Znanja, ki jih kandidat osvoji so: Razume osnovne principe razvoja motoričnih sposobnosti v kondicijski vadbi. Pozna osnovne energetske in biomehanske mehanizme kondicijske vadbe. Pozna osnovne metodično – didaktične zakonitosti kondicijske vadbe. Zna demonstrirati vaje, sredstva in metode kondicijskega treniranja. Pozna osnove telesnega in gibalnega razvoja športnikov. Obvlada metodiko kondicijske vadbe mladih športnikov. Obvlada metodiko in načrtovanje kondicijske vadbe rekreativnih vadbenih skupin. Je sposoben izdelati program kondicijske vadbe za izbrani šport. Je  posoben načrtovati, izvajati in kontrolirati proces kondicijske vadbe športnikov mlajših starostnih kategorij. Kandidat pozna  metodologijo in tehnologijo diagnostike kondicijske vadbe.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE:

Pridobljene kompetence so: Lahko izvaja kondicijsko vadbo športnikov mlajših starostnih kategorij v društvih ali klubih. Je kondicijski trener pri treningu športnikov višjih kakovostnih stopenj. Izvaja programe rekreativne vadbe z vidika telesne priprave v fitnes centrih in turističnih centrih, Izvaja programe kondicijske vadbe v obliki osebnega trenerstva. Kandidat mora licenco obnoviti vsako leto na licenčnem seminarju, ki ga organizira OKS ali Inštitut za šport, Fakultete za šport. Vodja programa usposabljanja je prof. dr. Milan Čoh.

Udeleženci si bodo po opravljenih vseh obveznostih pridobili strokovno usposobljenost 2. stopnje, z nazivom Kondicijski trener.

 


Kotizacija:

PRIJAVE:

 

 

Izpolnjeno prijavnico in dokazila o izpolnjevanju pristopnih pogojev je potrebno poslati po e-pošti na naslov: aljaz.sedej@olympic.si

ROK PRIJAV in POŠILJANJE DOKAZIL:

Rok prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je petek 24.8.2018.

PRIJAVNINA:

Usposabljanje je brezplačno zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.


Opombe:

Aktivnost se izvaja v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022.

»Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 delno  financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.«

Urnik usposabljanja.

ESS

MIZŠ