Jump to content

Fakulteta za šport

Po kreativni poti do praktičnega znanja

Po kreativni poti do praktičnega znanja II – Univerza v Ljubljani (2015)

 »Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete  » Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3: »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije » Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

 

  IME PROJEKTA VREDNOST PROJEKTA
FAKULTETA ZA ŠPORT Razvoj programa za zmanjšanje absentizma v organizacijah 28.560,00 €
FAKULTETA ZA ŠPORT Smučarska oprema v povezavi z varnostjo pri alpskem smučanju 20.220,00 €
FAKULTETA ZA ŠPORT Uporaba probiotičnih izdelkov pri športnikih 26.400,00 €
Skupna vsota UL 75.180,00 €

 

1. UPORABA PROBIOTIČNIH IZDELKOV PRI ŠPORTNIKIH

 

Polni naslov projekta UPORABA PROBIOTIČNIH IZDELKOV PRI ŠPORTNIKIH
Izvajalec/nosilec projekta UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
Trajanje projekta: od 1. 2. 2015 do 31. 7. 2015
Partnersko podjetje:

PLAVALNI KLUB LJUBLJANA

Celovška 25

1000 Ljubljana

Organizacija iz gospodarskega oz. družbenega področja oz. drugo partnersko podjetje:

ANDAS RAČUNOVODSKO - FINANČNO IN DAVČNO SVETOVANJE d.o.o.

Gradnikova ulica 8

8250 Brežice

Pedagoški mentor/ji:

DR. MOJCA DOUPONA TOPIČ

DR. VEDRAN HADŽIĆ


Namen študije je bil v prvi vrsti preveriti učinke uporabe probiotičnih izdelkov (Acidosalus plus) na krvne in imunološke parametre pri športnikih v procesu konstantnega treninga. Poleg tega se je pri plavalcih s pomočjo vprašalnika spremljalo zdravstveno stanje posameznika (prisotnost prebavnih težav in infekta zgornjih dihal), obremenitev trenažnega procesa in zaznavanje stopnje težavnosti ter stanje treniranosti, kjer se je prav tako z vprašalnikom ugotavljala morebitna stopnja pretreniranosti (RESTQ). Probiotični proizvod, ki smo ga testirali bi lahko imel velik potencialni trg, zato  smo izdelali tudi načrt za trženje izdelka ter komunikacijski načrt. V preiskovani skupini je bilo 20 plavalcev različnih spolov (10 moških in 10 žensk), starih med 15 in 20 let. Vsak športnik je med  4 – mesečnim opazovanjem prejemal 1 mesec pripravek probiotika (Acidosalus plus), 1 mesec pa enak pripravek, vendar brez vsebnosti probiotične kulture (placebo).

 

Ugotovili smo, da se največ zdravstvenih težav pojavlja na področju dihal, sledijo težave (po zaporedju) gastrointestinalnega trakta, gripe, glavoboli, druge težave in najmanj oči. V skupini plavalcev, ki so uživali probiotično mleko, se je pojavilo zelo pomembno zmanjšanje števila dni z obolenjem zgornjega respiratornega trakta za kar 49,1% in obolenja spodnjega dela respiratornega trakta za 12,9%, ter obolenja prebavil za 55,7%.

 

2. RAZVOJ PROGRAMA ZA ZMANJŠANJE ABSENTIZMA V ORGANIZACIJAH

 

Polni naslov projekta RAZVOJ PROGRAMA ZA ZMANJŠANJE ABSENTIZMA V ORGANIZACIJAH
Izvajalec/nosilec projekta UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
Trajanje projekta: od 1. 2. 2015 do 31. 7. 2015
Partnersko podjetje:

SIRIUS AM SVETOVANJE D.O.O.

Rimska cesta 16 h

1358 Log pri Brezovici

Organizacija iz gospodarskega oz. družbenega področja oz. drugo partnersko podjetje:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA

Polje 40

6310 Izola

Pedagoški mentor/ji:

DR. MATEJ TUŠAK

DR. VEDRAN HADŽIĆ


S projektom smo sledili prvemu glavnemu cilju in z njim povezanim podciljem ter jih skozi delo uresničili. Razvili smo učinkovit program zmanjševanja absentizma na delovnem mestu, s poudarkom na zmanjšanju absentizma v zdravstvenih organizacijah. Analizirali smo obstoječo svetovno literaturo za področje absentizma s ciljem  povezati primere dobrih praks v Sloveniji in izluščiti ključne podobnosti, da bi na njihovi osnovi lažje pripravili storitev izvedbe programa za zmanjšanje absentizma v delovnih organizacijah. Preko razvoja storitev in programa smo želeli dvigniti produktivnost delavcev ob nezmanjšanem zadovoljstvu na delovnem  mestu v SB Izola preko dviga motivacije in razvoja individualne odgovornosti do delodajalca. Za vodje smo organizirali izobraževanje s ciljem povečati učinkovitost vodenja na relaciji delovodja – zaposleni. Skozi skupne aktivnosti za zaposlene smo vplivali na razvoj vrednot, posebno uvajanje vrednote delovne etike. Skozi analizo značilnosti absentizma v slovenskih podjetjih smo skušali zmanjšati absentizem v SB Izola, kjer smo aplicirali program.

Tekom projekta so študenti skozi komunikacijo z zaposlenimi spoznavali razloge za absentizem, možnosti spoznavanja teh razlogov in vplivanja nanje, realnost komunikacije v SB Izola, merjenje in posredovanje podatkov o bolniškem staležu in vpliv programov promocije zdravja in uvajanja zdravega življenjskega sloga v organizacijo. Skozi seminarsko delo so pripravili izhodišča za uporabo modela v podjetjih. Skozi projekt smo študente naučili izvajanja projekta, načrtovanja aktivnosti in izvedbe aktivnosti z vsemi konkretnimi prilagoditvami, ki se v realnosti dogajajo pri prodaji in izvedbi produkta in zaključevanjem storitve skozi izdelavo poročilo in predlogov za izboljšave.  Ključni rezultati projekta so: usposobljenost študentov za skupinsko delo, usposobljenost študentov za delo na področju absentizma in razvoja storitev zdravega življenjskega sloga, usposobljenost študentov za področje planiranja in izvedbe aktivnosti, povezanih s prodajo storitve oz. produkta, usposobljenost študentov za področje interdisciplinarnega sodelovanja, vzpostavitev mreže kontaktov študentov s potencialnimi delodajalci, kreiranje novega produkta oz. storitve, ki bo potencialno omogočil delo študentom v bodoče preko vključenega podjetja, vzpostavitev množice neformalnih stikov za razvoj novih produktov.

 

3. SMUČARSKA OPREMA V POVEZAVI Z VARNOSTJO PRI ALPSKEM SMUČANJU

 

Polni naslov projekta SMUČARSKA OPREMA V POVEZAVI Z VARNOSTJO PRI ALPSKEM SMUČANJU
Izvajalec/nosilec projekta UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
Trajanje projekta: od 1. 2. 2015 do 31. 7. 2015
Partnersko podjetje:

KOALA TIM D.O.O.

Ljubljanska cesta 2

1295 Ivančna Gorica

Pedagoški mentor/ji:

DR. MATEJ SUPEJ

DR. JANEZ VODIČAR


Tendenca pri razvoju smuči in podložnih plošč v zadnjem času je širjenje smuči pod smučarskim čevljem, ter najožjega dela smuči. Hkrati pa v zadnjem času opažamo tudi naraščanje števila poškodb predvsem kolena, ki predstavlja pretežni del poškodb v alpskem smučanju. Naša teza je, da to povečanje poškodb povezano z zgoraj omenjenimi  spremembami smučarske opreme. Za pričakovati je, da je zaradi povečane ročice delovanja sil reakcije podlage, ki se neposredno prenese na sistem smučarski čevelj-golen, prenese tudi na kolenski sklep in posledično naprej po telesu. V predhodnih projektih smo že pokazali, da širina smuči vpliva kinematiko kolenskega sklepa, nismo pa vedeli kako uporabo širših smuči vpliva na utrujenega smučarja. Ravno tako še nismo vedeli ali se vibracije, katerim smo priča med smučanjem, s širino smuči tudi spremenijo in kako se le te prenesejo na mišično skeletni sistem človeka. Hkrati smo se spraševali, ali lahko del teh vibracij zadušimo z ustreznimi dušilnimi elementi v smučarskih čevljih.

Problematiko uporabe širših smuči, ki so se pojavile na tržišču smo preverili s pomočjo eksperimentov v laboratoriju in na terenu. V laboratoriju smo modificirali posebej razviti simulator za smučanje na katerem smo lahko simulirali smučanje ob uporabi različnih širin smuči, hkrati pa smo merjence lokalno utrudili (podobno kot med smučanjem) ter preverili posledične spremembe v kinematiki in dinamiki kolenskega sklepa. Ugotovili smo, da utrujenost še dodatno negativno vpliva na kinematiko kolenskega sklepa, še posebej na širokih smučeh. Hkrati je tudi ravnotežje nekoliko bolj ranljivo.

Za študijo vibracij smo izvedli terenske meritve z uporabo smuči različnih širin in preverili vhodne vibracije na smučeh ter prenos vibracij po telesu. Širše smuči povzročajo več vibracij v močnostnem spektru med 10 in 40 Hz. Laboratorijske meritve na dušilnih elementov na smučarskih čevljih niso pokazale kakšnih bistvenih pozitivnih vplivov na vhodne vibracije, kar je potencialno lahko posledica protokola. Preverili smo tudi lastne frekvence smuči različnih širin. Odstopanja lastnih frekvenc so razmeroma majhna, kar nakazuje, da sta geometrija in  fizika vzrok za izmerjene razlike na terenu.

Znanja so neposredno prenosljiva v industrijo in so izjemno zanimiva za sodelujočo organizacijo iz gospodarstva, ki se ukvarja s svetovanjem in pripravo smučarske opreme.

 

Po kreativni poti do praktičnega znanja I – Univerza v Ljubljani (2014)

»Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete  » Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3: »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije » Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je dne 15. novembra 2013 objavil Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja v letu 2014.  

Univerza v Ljubljani se je prijavila na Javni razpis z namenom, da študentom omogoči razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj v neposrednem sodelovanju s podjetji. S pomočjo pedagoških mentorjev iz UL in delovnih mentorjev iz podjetij bodo večinoma interdisciplinarni študentski timi iskali kreativne in inovativne rešitve zelo raznolikih praktičnih problemov podjetij. Projekti tako omogočajo študentjom razvijanje  različnih kompetenc, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev, obenem pa tudi prenos znanja v prakso.

V okviru projektov se bodo skladno s pogoji javnega razpisa in naravo problema razvijale idejne rešitve oz. izvedbene študije, analize, raziskave, ki potencialno vodijo do novega izdelka, storitve, inovacije oz. k uvajanju novih ali izboljšanih delovnih procesov, novih pristopov pri delovanju podjetja, prilagajanju trgu in tržnim zahtevam ter drugo, kar prispeva k razreševanju aktualnih potreb gospodarstva.

Za sofinanciranje je bilo izbranih 112  projektov s 23 članic v skupni vrednosti  1.614.922,00.

V spodnji tabeli so predstavljeni podatki o pridobljenih projektih Fakultete za šport.

ČLANICA IME PROJEKTA VREDNOST PROJEKTA
Fakulteta za šport Vpliv izbire smučarske opreme na varnost pri alpskem smučanju 10.388,00 €
Fakulteta za šport Vpliv pulzne elektromagnetne terapije na regeneracijo športnikov 13.180,00 €
Skupna vsota UL Fakulteta za šport 23.568,00 €


Rok za izvedbo projekta: do 30. 9. 2014