Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Univerzitetni (UNI) in visokošolski (VS) študijski program

Na univerzitetnem študijskem programu Športna vzgoja se študenti izobražujejo za poklic profesorja športne vzgoje. Študij traja štiri leta oz. osem semestrov in eno leto absolventskega staža. Tako redni kot izredni študij potekata praviloma pet dni v tednu v obliki predavanj, seminarjev in vaj, v dopoldanskem in popoldanskem času. Študenti so pri vajah razdeljeni v manjše skupine, ki omogočajo poglobljeno in varno pridobivanje znanj iz različnih športnih panog in nekaterih teoretičnih vsebin. Določen del pedagoškega procesa poteka izven prostorov fakultete v obliki vaj, oziroma dejavnosti na terenu, tj. v visokogorju, na smučiščih, ob morju (vodne aktivnosti, alpsko in nordijsko smučanje, gorništvo, orientacija), del pedagoškega procesa pa je namenjen obvezni učni praksi študentov v šolah. V prvem in drugem letniku je predmetnik študija enak za vse študente, v tretjem in četrtem letniku pa je odvisen od izbrane smeri študija; študent si v drugem letniku izbere ožje strokovno področje – smer študija, v okviru katere v tretjem in četrtem letniku pridobiva ožja in poglobljena znanja. Študenti iste smeri imajo na predmetniku predmete, ki so enaki za vse smeri, predmete, ki so obvezni na posamezni smeri in izbirni predmet v okviru izbrane smeri študija. Ob koncu študija študent izdela diplomsko delo, v katerem po veljavni metodologiji raziskovalno ali monografsko obravnava določen ožji strokovni ali znanstveni problem. Po diplomi se diplomant lahko zaposli ali pa nadaljuje študij na podiplomski stopnji.  

 

Visokošolski strokovni študijski program Športno treniranje traja tri leta oziroma šest semestrov in eno leto absolventskega staža, diplomanti pa pridobijo strokovni naslov »diplomirani trener« v izbrani športni panogi. Poteka kot redni in izredni študij. Študentje že ob vpisu izberejo izbirni predmet - športno panogo v kateri želijo delati kot trenerji, nato pa tri leta pridobivajo splošna in specifična športna znanja potrebna za kvalitetno in odgovorno opravljanje trenerskega dela v izbrani športni panogi. Pedagoški proces poteka pet dni v tednu v obliki predavanj in vaj, pri teoriji in metodiki izbirnega predmeta pa potekajo tudi seminarji in praksa. Praksa je v toku študija enakomerno razporejena in poteka v športnih klubih in športnih šolah. V njenem okviru se študenti seznanijo z delom v svoji športni panogi in sicer s športniki različnih starostnih skupin, obeh spolov in z različnim športnim stažem. Ob koncu študija študent izdela diplomsko nalogo v kateri z ustrezno utemeljeno obravnavo določenega problema pokaže obvladovanje svojega študijskega področja.  

Študenti obeh študijskih programov, ki imajo po merilih Olimpijskega komiteja Slovenije status kategoriziranega športnika, študirajo pod posebnimi pogoji študija, ki jih opredeljuje Pravilnik o posebnih pogojih izobraževanja kategoriziranih športnikov in trenerjev kategoriziranih športnikov študentov univerzitetnega oziroma visokošolskega  študija Fakultete za šport. Objavljen je na spletnih straneh fakultete.  


Na podlagi Zakona o visokem šolstvu se študenti, ki so se vpisali v visoko šolstvo pred uvedbo novih študijskih programov, izobražujejo in končajo izobraževanje pod pogoji, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.