Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Mednarodna pisarna Fakultete za šport


JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA IN PRAKSE V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020
 
I. KLASIČNA ŠTUDIJSKA IZMENJAVA

Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Ta razpis za zbiranje kandidatov se nanaša na ključni ukrep KA1 103, učna mobilnost posameznikov.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. 

Obdobje mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Na prvi stopnji študija gre študent lahko na Erasmus+ izmenjavo od drugega letnika dalje. Na drugi in tretji stopnji študija ta omejitev ne velja.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so do leta 2019/2020 del študijskih obveznosti že opravili v tujini v okviru programa VŽU, ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijske mobilnosti in praktična usposabljanja lahko skupaj trajajo 24 mesecev.  

Cilji tovrstne mobilnosti so:
- izboljšanje učnih kompetenc
- povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve 
- povečanje samoiniciativnosti in podjetništva
- povečanje samozavesti in samospoštovanja
- izboljšanje znanja tujih jezikov
- povečanje medkulturne zavesti
- aktivnejše sodelovanje v družbi
- boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
- povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

 

Študij v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vnaprej določen z dokumentom ŠTUDIJSKI SPORAZUM, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji.
Z vseh treh strani podpisan študijski sporazum je pogoj za sklenitev Sporazuma o Erasmus+ o nepovratnih sredstvih med UL in izbranim študentom. Sporazum o Erasmus+ nepovratnih sredstvih med UL in študentom mora biti sklenjen pred odhodom študenta na Erasmus+ mobilnost.

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent UL med izmenjavo v tujini pridobiti in bodo na matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS, za dva semestra 40 ECTS.

Študenti UL, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo pridobili na izmenjavi manj kot 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece.

Sodelujoče države v programu ERASMUS+ so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija, Srbija in Turčija.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi, v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so. Celoten čas Erasmus+ študija v tujini mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini.

Obdobje študija v tujini mora biti del študentovega študijskega programa, ki vodi do diplome na 1. 2. ali 3. stopnji študija.

Vsi izbrani Erasmus+ študenti, z izjemno naravnih govorcev, morajo pred in po zaključku mobilnosti opraviti spletno jezikovno preverjanje glavnega jezika izmenjave preko spletnega portala OLS.

Za čas trajanja tečajev tujega jezika, ki je na voljo v sistemu OLS, ki jih morebiti organizirajo univerze v tujini pred pričetkom semestra, študenti do finančne dotacije niso upravičeni, razen v primeru, če je tečaj le del ostalega programa kulturne priprave. (npr. če predstavlja le del programa v sklopu pripravljalnega tedna) ali če je to tečaj tujega jezika iz strokovne terminologije iz področja prejemnikovega študija ali tečaj splošnega jezika na višji stopnji, kot so tečaji, ki so na voljo v sistemu OLS. Če izpolnjuje te pogoje, se tečaj jezika lahko šteje v obdobje le,  če je ta jezik tudi kot predmet vključen v študijski sporazum.
 
Partnerske institucije za klasično študijsko izmenjavo Fakultete za šport so:

 1. CZ, MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO (Erasmus koda: CZ BRNO05); prva in druga stopnja
 2. CZ, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PRAHA (Erasmus koda: CZ PRAHA07); prva, druga in tretja stopnja 
 3. CZ, UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI, OLOMOUC (Erasmus koda: CZ OLOMOUC01); prva, druga in tretja stopnja 
 4. DE, UNIVERSITAT KONSTANZ, KONSTANZ (Erasmus koda: D  KONSTAN01 ); prva  stopnja
 5. DE, RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM, BOCHUM (Erasmus koda: D  BOCHUM01); prva stopnja 
 6. DE, UNIVERSITAET LEIPZIG, LEIPZIG  (Erasmus koda: D  LEIPZIG01 ); prva in druga stopnja 
 7. DE, HUMBOLDT-UNIVERSITAT ZU BERLIN, BERLIN  (Erasmus koda: D  BERLIN13); prva stopnja
 8. DE, FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITAT JENA, JENA (Erasmus koda: D  JENA01); prva-, druga- in tretja stopnja 
 9. AT, UNIVERSITAET WIEN, WIEN (Erasmus koda: A  WIEN01) ; prva stopnjaES, UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, BADAJOZ (Erasmus koda: E  BADAJOZ01); prva in druga stopnja 
 10. ES, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA "SAN VICENTE MÁRTIR", VALENCIA (Erasmus koda: E  VALENCI11 ); prva in druga stopnja  
 11. ES, UNIVERSIDAD DE GRANADA, GRANADA (Erasmus koda: E  GRANADA01); prva stopnja
 12. ES, UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Erasmus koda: E  LAS-PAL01); prva in druga stopnja
 13. ES, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, MADRID (Erasmus koda: E  MADRID05); prva in druga stopnja 
 14. PL, AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU, WROCŁAW (Erasmus koda: PL WROCLAW08 ); prva in druga stopnja 
 15. PL, AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM EUGENIUSZA PIASECKIEGO, POZNAN (Erasmus koda: PL POZNAN08); prva stopnja
 16. HR, SVEUCILISTE U ZAGREBU, ZAGREB (Erasmus koda: HR ZAGREB01); prva-, druga- in tretja stopnja
 17. PT, UNIVERSIDADE DE COIMBRA, COIMBRA (Erasmus koda: P  COIMBRA01 ); prva in druga stopnja
 18. PT, INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO, PORTO (Erasmus koda: P  PORTO05) ; prva stopnja
 19. PT, UNIVERSITY OF LISBOA, LISBON, (Erasmus koda: P  LISBOA109 ) ; prva stopnja  
 20. IT, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO, ROMA (Erasmus koda: I  ROMA05 ); prva in druga stopnja
 21. IT, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO (Erasmus koda: I PALERMO01 ); prva in druga stopnja
 22. HU, UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION, BUDAPEST (Erasmus koda: HU BUDAPES42 ); prva-, druga- in tretja stopnja
 23. FI, JYVASKYLAN YLIOPISTO, JYVASKYLA (Erasmus koda: SF JYVASKY01); prva in druga stopnja
 24. FI, KAJAANI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (Erasmus koda: SF KAJAANI05); prva in druga stopnja 
 25. LT, LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS , VILNIUS (Erasmus koda: LT VILNIUS04); prva stopnja
 26. NO, HOGSKOLEN I NORD TRONDELAG, STEINKJER (Erasmus koda: N  STEINKJ01) prva in druga stopnja
 27. EE, TALLINNA ÜLIKOOL, TALLINN  (Erasmus koda: EE TALLINN05  ); prva in druga stopnja
 28. TR, ANADOLU UNIVERSITY, ESKISEHIR (Erasmus koda: TR ESKISEH01 ); prva in druga stopnja
 29. TR, HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA  (Erasmus koda: TR ANKARA03 ) ; prva  in tretja stopnja


POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE ZA KLASIČNO ŠTUDIJSKO IZMENJAVO

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje Fakultete za šport

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:
• da ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na matični članici UL
• da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik prve stopnje študija.
• na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa ERASMUS ali ERASMUS+.

Vsebina in priprava vloge
Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj izpolniti spletno prijavo v skladu z navodili članice do datuma, ki ga določi matična članica.

Naložiti mora tudi dokazila:
• potrdilo o opravljenih obveznostih; upošteva se povprečna ocena opravljenih izpitov na stopnji študija na katero je trenutno vpisan. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
• motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:
• prijavni obrazec
• dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na študijskem programu
• motivacijsko pismo (največ ena stran)


Merila za izbor prijaviteljev in način izbire
• dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in vaj, od 0 do 10 točk. Upoštevale se bodo vse ocene, ki bodo do izteka roka razpisa vpisane v spletni referat študenta.
• Motivacijsko pismo, od 0 do 10 točk. V motivacijskem pismu se lahko poudarijo tudi prijaviteljeve ob študijske dejavnosti in študijski dosežki.
• opravljene študijskih obveznosti preteklega študijskega obdobja na matični fakulteti
• poznavanje jezika, v katerem se izvaja pedagoški proces na univerzi gostiteljici

 

II. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE


NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Program Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Ta razpis za zbiranje kandidatov se nanaša na ključni ukrep KA1, učno mobilnost posameznikov.

Program študentu omogoča, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi  opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu ERASMUS+. Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Na praktično usposabljanje gre študent/ka lahko že v prvem letniku prve stopnje študija. Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so do leta 2019/2020 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU, ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.  

Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. Za to jamčita mentor ali Erasmus+ koordinator na matični članici študenta in delodajalec, ki podpišeta dokument ŠTUDIJSKI SPORAZUM za praktično usposabljanje (»LA for Traineeship«). Z vseh treh strani podpisan študijski sporazum je pogoj za sklenitev Sporazuma o Erasmus+ finančni pomoči med UL in izbranim študentom. Sporazum o Erasmus+ finančni pomoči med UL in študentom mora biti sklenjen pred odhodom študenta na Erasmus+ mobilnost. 

Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija, Srbija in Turčija. 

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi, v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so.

Študenti UL, ki so hkrati tudi zaposleni, se lahko prijavijo na ta razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju praktičnega usposabljanja ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2019 do najkasneje 30. septembra 2020.

Minimalen obseg dela na praktičnem usposabljanju je 25 ur na teden.

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE 

Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po zaključku študija (diplomiranju oz. magistriranju) oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 30. 9. 2020.

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa  ERASMUS ali  ERASMUS+.

 

FINANČNA DOTACIJA

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije in na podlagi prejetih prijav bo Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) Univerzi v Ljubljani odobrila sredstva. Izbrani študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Za Erasmus+ finančne pomoči ter morebitne dodatke mora zaprositi preko spletne prijave na VIS UL. 

Erasmus+ finančna pomoč mora biti študentu izplačana pred začetkom mobilnosti. 

Za prvi dan mobilnosti še šteje dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji, to je lahko prvi dan predavanj, prireditev za dobrodošlico ali prvi dan jezikovne in kulturne priprave, ki je sestavni del mobilnosti in ne dan prihoda v tujino.  Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina bo opredeljena v Sporazumu o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo bo študent podpisal po oddaji prijavne dokumentacije. Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem na partnerski instituciji ter v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu. 

Študent, ki prejme Erasmus+ finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo.

Višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega študenta bodo odvisni od višine sredstev, ki jih bo UL pridobila na razpisu. Če sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh zaprošenih aktivnosti, bo UL financirala največ 5 mesecev za mobilnost študentov z namenom študija za en semester in 10 mesecev mobilnosti za dva semestra, ter študentom dodelila le eno Erasmus+ dotacijo na leto. 

Če bo Univerzi v Ljubljani odobreno manjše število mest za študij študentov v tujini, kot bo na članicah izbranih in potrjenih kandidatov, bodo imeli prednost pri dodelitvi Erasmus+ finančne pomoči tisti študenti, ki so se v preteklih letih prijavili ter kasneje odpovedali Erasmus+ mobilnost v tujini.

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Sporazumu o nepovratnih sredstvih, ki ga bo študent sklenil z UL pred odhodom na študij v tujini.
Za informacijo: v študijskem letu 2018/2019 je znašala osnovna Erasmus+ finančna pomoč za posamezne države (za prakso in klasično študijsko izmenjavo):

Skupina 1
Programske države z višjimi bivalnimi stroški
 
Danska, Finska, Irska, Islandija, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija 520 €
Skupina 2
Programske države s srednjimi bivalnimi stroški
 
Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija  450 €
Skupina 3
Programske države z nižjimi bivalnimi stroški
 
Bolgarija, Češka Republika, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, (Srbija), Turčija  370 €


 
Za študijsko leto 2019/2020 višine zneskov Erasmus+ finančne pomoči za posamezne skupine držav še niso določene. 

Študenti UL, izbrani na tem razpisu, bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči lahko zaprosili tudi za dodatek k Erasmus+ finančni pomoči. Sredstva za to bo UL pridobila na razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.
V letu 2018/2019 je dodatek znašal 64€/mesec. Do njega so bili upravičeni študenti, ki so izpolnjevali naslednje pogoje:

 • sem državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali
 • sem državljan druge članice Evropske Unije z neprekinjenim 5 letnim prebivanjem v R. Sloveniji neposredno pred odhodom na izmenjavo, v okviru katere uveljavljam štipendijo

ali

 • sem državljan tretje države in sem pridobil status rezidenta za daljši čas,
 • sem pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisan na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program prve ali druge stopnje, ki ga v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj za namen študija oziroma prakse, ki ga predstavlja prijavitelj, 
 • hkrati ne prejemam katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen Erasmus finančne podpore,
 • nisem v delovnem razmerju oziroma ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini,
 • nisem poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda,
 • nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini,
 • izpolnjujem pogoje za Erasmus mobilnost v obdobju študija, kot jih določa CMEPIUS, 
 • se bom udeležil Erasmus mobilnosti,
 • mi bo izobraževalna ustanova, na kateri sem vpisan v Republiki Sloveniji, v tujini opravljene obveznosti vrednotila (priznala) kot del izobraževalnega programa na tej ustanovi,
 • mi za isto obdobje Erasmus mobilnosti ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega razpisa štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v študijskem letu 2018 v okviru programa Erasmus (259. JR),
 • zame sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj,
 • sem seznanjen, da skladno z Zakonom s štipendiranju RS (Z-štp-1) do sredstev iz Razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije niso upravičeni študenti brez statusa (diplomanti) in študenti 3. stopnje študija ter sam ne spadam v eno dveh navedenih kategorij.

Za študijsko leto 2019/2020 višina zneska dodatka k osnovni Erasmus+ finančni pomoči še ni določena. 

Študenti iz socialno šibkejših okolij bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči upravičeni tudi do dodatne spodbude. V letu 2018/2019 je spodbuda znašala 200€/220€, odvisno od države, kjer so opravili mobilnosti.

Mobilnost v dražji državi  Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska,  Združeno kraljestvo, Lihtenštajn, Norveška, Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska 200
Mobilnost v enako dragi državi  Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, (Srbija) Turčija 220

 

Za študijsko leto 2019/2020 višine zneskov spodbude za študente iz socialno šibkejših okolij za posamezne skupine držav še niso določene. 

Do spodbude bodo upravičeni tisti študenti UL, ki bodo izbrani na razpisu za študijsko mobilnost za leto 2019/2020 v okviru progama Erasmus+ in prejemajo v študijskem letu 2018/2019 oni ali član njihovega skupnega gospodinjstva, enega izmed socialnih transferjev Centra za socialno delo: državno štipendijo, denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek ali dodatek za velike družine.

Spodbuda za študente iz socialno šibkejših okolij mora biti študentom v celoti izplačana pred začetkom mobilnosti.

Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva v okviru razpisa, ki ga bodo prejeli po elektronski pošti predvidoma poleti 2019.

Študenti, ki se bodo prijavili na Poziv Univerze v Ljubljani za sofinanciranje mobilnost študentov z namenom študija v tujini Erasmus+ v programskih državah in jih bodo matične fakultete za študij v tujini v študijskem letu 2019/2020 potrdile ter uvrstile na seznam izbranih študentov, bodo o vseh nadaljnjih postopkih, višini Erasmus+ finančne dotacije in o možnostih pridobitve dodatnih štipendij in spletni jezikovni pripravi sproti obveščeni na elektronski naslov.

Način prijave in rok za oddajo vlog za mobilnost študentov z namenom študija in praktičnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+:

Za prijavo na javni razpis mora študent izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u (VIS modul »Prijava na izmenjavo«) od 03.12.2018 do najkasneje 11. 1. 2019.

Izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u je potrebno natisniti, podpisati ter jo skupaj z obveznimi prilogami v zaprti kuverti oddati do 11.1.2019, do 12.00 ure v Mednarodni pisarni FŠ.

Obvezne priloge:

 • motivacijsko pismo v slovenščini na najmanj eni strani,
 • dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na študijskem programu
 • Prijava je oddana pravočasno, če prispe v pisni obliki v Mednarodni pisarni FŠ do 14.1.2018 do 12.00 ure (poštni žig 11.01.2018). Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.    

Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.        

 

NAKNADNI RAZPIS ZA ERASMUS+ ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE
 
Spoštovani študenti, lahko se prijavite na naknadni razpis Erasmus+ ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA v letu 2019/20 skladno z razpisnimi pogoji.

ROK ZA PRIJAVO NA FAKULTETI ZA ŠPORT JE 23.10.2019.

Način prijave in rok za oddajo vlog za mobilnost študentov z namenom prakse v okviru programa Erasmus+: 
Za prijavo na naknadni javni razpis mora študent izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u (VIS modul »Prijava na izmenjavo«) Izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u je potrebno natisniti, podpisati ter jo skupaj z obveznimi prilogami v zaprti kuverti oddati v Mednarodni pisarni FŠ do vključno 23.10.2019.

Obvezne priloge:
• motivacijsko pismo v slovenščini na najmanj eni strani,
• dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na študijskem programu

Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.     

     

    


Vodja pisarne: dr. Jožef Križaj

Telefon: + 386 1 5207 841
Faks: + 386 1 5207 740
E-mail: jozef.krizaj@fsp.uni-lj.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in sreda od 11.00 h do 12.30 h